ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecologist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecologist*, -ecologist-

ecologist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecologist (n.) นักอนุรักษ์นิยม

ecologist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコロジスト[, ekorojisuto] (n) ecologist
婦人科医[ふじんかい, fujinkai] (n) gynecologist; obstetrician
産婦人科医[さんふじんかい, sanfujinkai] (n) obstetrician and gynecologist

ecologist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สูตินรีเวช[n.] (sūtinarīwēt) EN: obstetrics and gynecology FR: gynécologue [m] ; gynécologiste [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecologist
Back to top