ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

placard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *placard*, -placard-

placard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
placard (n.) ป้ายประกาศ See also: แผ่นประกาศ, ใบปลิวประกาศ Syn. notice, brochure, bulletin, circular, poster
placard (vt.) ติดป้ายประกาศ See also: ติดใบปลิวประกาศ Syn. publicize, announce
English-Thai: HOPE Dictionary
placard(แพลค'คาร์ด) n.,v. (ติด) ป้ายประกาศ,แผ่นประกาศ,ใบปลิวติดประกาศ., See also: placarder n.
English-Thai: Nontri Dictionary
placard(n) ใบปลิว,ใบประกาศ,ป้ายประกาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were gonna do the Black Friday sales together and use Dad's handicapped placard to park close.เราจะไปงานลดราคาด้วยกัน ..และใช้ป้ายที่พ่อทำ ติดไว้ที่สวน
There's a placard the commemorating me!ที่นั่นมีป้ายอนุสรณ์ของฉันด้วย!
If you can take the placard from me, you can keep it.ถ้าเธอหยิบป้ายจากชั้นได้ก็เอาไปเลย
You wanted to give me my placard back.เธอจะคืนบัตรให้ฉันหรอ
Doesn't Carlos have one of those blue placards?คาร์ลอสไม่มีบัตรจอดรึไง
Well, then that placard's for him.งั้นที่นี่ก็สำหรับเขา
David could come back. I've seen the placards.ได้สิ ผมต้องรอจังหวะเหมาะๆ
Which also means she has a handicap placard.และยังหมายความว่าเธอคงมีบัตรคนพิการ
No, don't send the placard. That is not the point.ไม่ ไม่ต้องส่งป้ายมา ไม่ใช่ยังงั้น
If you're not coming, send the placard.ถ้าแม่ไม่มา ส่งป้ายมาเลย
When you get the time, torch that placard!นายว่างเมื่อไหร่ จัดการเผาให้เกลี้ยงเลยนะ
Well, I am definitely going to the mall to enjoy the last few hours of my handicap placard.ฉันจะไปห้างอย่างแน่นอน เพื่อดื่มด่ำกับป้ายคนพิการของฉันในอีกไม่กี่ชม.สุดท้าย

placard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标语牌[biāo yǔ pái, ㄅㄧㄠ ㄩˇ ㄆㄞˊ, 标语牌 / 標語牌] placard

placard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掛け札[かけふだ, kakefuda] (n) sign; placard
片(ateji);枚(ateji)[びら;ビラ, bira ; bira] (n) (uk) bill; handbill; flier; leaflet; poster; placard
プラカード[, puraka-do] (n) placard; (P)
張り出し;張出し;張り出(io);張出(io)[はりだし, haridashi] (n) (1) overhang; (2) (See 貼り出し) poster; placard; notice; (3) extra third or fourth wrestler of certain rank (sumo)
掲示[けいじ, keiji] (n,vs) notice; bulletin; post; posting; placard; (P)
貼り出し[はりだし, haridashi] (n) (See 張り出し・はりだし・2) poster; placard; notice

placard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูป้าย[v. exp.] (chū pāi) EN: hold a placard FR: tenir une pancarte
ตู้[n.] (tū) EN: cabinet ; chest of drawers ; closet ; cupboard (Am.) FR: armoire [f] ; placard [m] ; buffet [m]
ผู้ปิดประกาศ[n. exp.] (phū pit pra) EN: FR: afficheur [m] ; placardeur [m] (vx)
ปิดประกาศ[v. exp.] (pit prakāt) EN: post a notice ; put a notice up ; put up a notice FR: placarder

placard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plakat {n}poster; placard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า placard
Back to top