ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pillow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pillow*, -pillow-

pillow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pillow (n.) หมอน Syn. cushion
pillow (vt.) หนุนหมอน
pillow (vt.) ทำเป็นหมอนรอง
pillow biter (sl.) ชายรักร่วมเพศ
pillow casing (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow slip
pillow casing (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover
pillow cover (n.) ปลอกหมอน Syn. pillowcase, pillow sham
pillow sham (n.) ปลอกหมอน Syn. pillowcase
pillow slip (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing
pillowcase (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing, pillow slip
pillowslip (n.) ปลอกหมอน Syn. pillow cover, pillow casing
English-Thai: HOPE Dictionary
pillow(พิล'โล) n. หมอน,หมอนเพลา,หมอนแกน,หมอนหนุน.
pillowcase(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
pillowslip(พิล'โลเคส,-สลิพ) n. ปลอกหนุน,ปลอกหมอน
English-Thai: Nontri Dictionary
pillow(n) หมอน
pillowcase(n) ปลอกหมอน
pillowslip(n) ปลอกหมอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pillow lavaลาวารูปหมอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pillowsหมอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระเขนย (n.) pillow See also: cushion
หนุน (v.) pillow See also: rest Syn. เสริม, รอง
หมอน (n.) pillow
เขนย (n.) pillow See also: cushion Syn. พระเขนย
ปลอกหมอน (n.) pillow case See also: pillow cover, pillow slip
พเนก (n.) elephant´s pillow See also: cushion pad for an elephant to sleep
หมอนอิง (n.) backrest pillow
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He hit me with a pillowเขาตีฉันด้วยหมอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kind of puts that whole pillow thing in perspective, huh, Mon?วิธีกลับหมอนของเธอช่วยไม่ได้แล้วโมนิก้า
Could you just help me with this pillow under me? I don't... I can't anyway sort of...ช่วยผมเถอะ เอาหมอนมากดผมให้ตายไปตอนนี้ได้ใหม ไม่ ผมทำไม่ได้
Why don't we have a maniacal pillow fight tonight. That could get it up some.งั้นคืนนี้เราเอาหมอนตีกัน กู้ชื่อให้แกดีมั้ยล่ะ
He had to put it under his pillow for two months.เขาเอามันเก็บไว้ใต้หมอน นานถึงสองเดือนทีเดียว
All the crazy shit. Naked pillow fights, whatever.สัตว์นะมึงถ้าจะบอกกูว่าเล่นตีหมอนกัน ไงวะ
Do I look like the guy that's in charge of the naked pillow fights, huh?กูเหมือนคนที่เล่นตีหมอนหรือไง หา
For example... one pillow on the bed.อย่างเช่น... หมอนใบเดียวบนเตียง
Think she could sleep through me smothering her with a pillow ?คิดว่าเธอนอนได้ ด้วยการให้ฉันกดหน้าเธอด้วยหมอนเหรอ?
The pillow is too high. I don't like it.หมอนมันใหญ่มากเกิน ฉันไม่ชอบมันเอาซะเลย
The world's worst pillow talk, I'd say.ผมเคยพูดว่า การคุยกันบนเตียงที่แย่ที่สุดในโลก
Somebody must have put a pillow in here.หมอน สงสัยหมอนอยู่ในนี้แน่เลย
Besides grandfather, no man has ever let you pillow his arm, right?จะอยู่ข้างๆคุณย่า ไม่มีใครเป็นหมอนข้างให้คุณย่า ใช่ไหมคับ

pillow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抱枕[bào zhěn, ㄅㄠˋ ㄓㄣˇ, 抱枕] bolster; a long pillow or cushion
枕套[zhěn tào, ㄓㄣˇ ㄊㄠˋ, 枕套] pillow case
枕状玄武岩[zhěn zhuàng xuán wǔ yán, ㄓㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄩㄢˊ ˇ ㄧㄢˊ, 枕状玄武岩 / 枕狀玄武岩] pillow lava (geol.); pillow basalt
枕头套[zhěn tou tào, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙ ㄊㄠˋ, 枕头套 / 枕頭套] pillow case
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, 葄] straw cushion; pillow
[zhěn, ㄓㄣˇ, 枕] pillow
枕头[zhěn tou, ㄓㄣˇ ㄊㄡ˙, 枕头 / 枕頭] pillow
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕岩漱流[zhěn yán shù liú, ㄓㄣˇ ㄧㄢˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕岩漱流 / 枕巖漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a hermit's life
枕石漱流[zhěn shí shù liú, ㄓㄣˇ ㄕˊ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, 枕石漱流] lit. stone pillow, rinse with water (成语 saw); fig. a frugal life; the life of a hermit

pillow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピロー[, piro-] (n) pillow
ピロートーク[, piro-to-ku] (n) pillow talk
ピローマネー[, piro-mane-] (n) (See 枕銭) pillow money; tip left by the pillow for the room maid
寝物語[ねものがたり, nemonogatari] (n) (1) pillow talk; conversation in bed; (2) bedtime story
後戯[こうぎ, kougi] (n) postcoital activity; afterplay; pillow talk
手枕[てまくら, temakura] (n) using one's arm for a pillow
括り枕;括枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material
枕籍;枕藉[ちんせき;ちんしゃ, chinseki ; chinsha] (n) (1) (arch) (See 枕席) bedding; bed; (n,vs) (2) (arch) to sleep together in the same bed; (3) (arch) to sleep together using each other's bodies as pillow; (4) (arch) to sleep together using books as a pillow
箱枕[はこまくら, hakomakura] (n) pillow encased in a box
菊枕[きくまくら, kikumakura] (n) pillow stuffed with chrysanthemum petals (allegedly good for headaches)
閨房[けいぼう, keibou] (n) bedroom; (woman's) bedchamber; pillow talk
高枕[たかまくら, takamakura] (n) high pillow
ピローケース[, piro-ke-su] (n) pillowcase
[まくら, makura] (n,n-suf) (1) pillow; bolster; (2) introduction (e.g. to a rakugo story); lead-in; (P)
枕カバー[まくらカバー, makura kaba-] (n) (See ピローケース) pillowcase
枕元;枕許[まくらもと, makuramoto] (n,adj-no) near one's pillow; at one's bedside
群肝の;村肝の[むらぎもの;むらきもの, muragimono ; murakimono] (n) (arch) (pillow word for 心) (See 群肝・むらぎも) amassed feeling; build-up (of thoughts)
茵;褥;蓐[しとね(茵;褥);じょく(褥;蓐), shitone ( in ; joku ); joku ( joku ; joku )] (n) cushion; pillow; mattress
開枕[かいちん, kaichin] (n) {Buddh} bringing out the pillows and futon (in Zen Buddhism); sleeping

pillow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขนย[n.] (khanoēi) EN: pillow FR:
หมอน[n.] (møn) EN: pillow FR: oreiller [m] ; coussin [m]
หมอนอีสาน[n. exp.] (møn Īsān) EN: Thai triangle pillow ; triangle pillow FR: coussin triangle thaï [m] ; coussin triangulaire thaïlandais [m] ; coussin triangle [m]
หมอนขิด[n. exp.] (møn khit) EN: Thai triangle pillow ; triangle pillow FR: coussin triangle thaï [m] ; coussin triangulaire thaïlandais [m] ; coussin triangle [m]
หมอนขิดสามเหลี่ยม[n. exp.] (møn khit sā) EN: Thai triangle pillow ; triangle pillow FR: coussin triangle thaï [m] ; coussin triangulaire thaïlandais [m] ; coussin triangle [m]
หมอนขวาน[n.] (mønkhwān) EN: Thai triangle pillow ; triangle pillow ; axe pillow ; triangular axe pillow FR: coussin triangle thaï [m] ; coussin triangulaire thaïlandais [m] ; coussin triangle [m]
หมอนสามเหลี่ยม[n. exp.] (møn sāmlīem) EN: Thai triangle pillow ; triangle pillow FR: coussin triangle thaï [m] ; coussin triangulaire thaïlandais [m] ; coussin triangle [m]
ปลอกหมอน[n.] (pløkmøn) EN: pillowcase FR: taie d'oreiller [f]

pillow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kissenbezug {m}pillow slip
Kissenbezug {m}pillowcase
Klöppelspitze {f}pillow lace; bobbin lace
Kopfkissenbezug {m}pillow case

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pillow
Back to top