ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pharmacist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pharmacist*, -pharmacist-

pharmacist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pharmacist (n.) เภสัชกร See also: คนปรุงยา Syn. chemist, druggist
English-Thai: HOPE Dictionary
pharmacist(ฟาร์ม'มะซิสทฺ) n. เภสัชกร,คนปรุงยา, Syn. pharmaceutist,chemist
English-Thai: Nontri Dictionary
pharmacist(n) เภสัชกร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pharmacist; pharmaceutistเภสัชกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pharmacistsเภสัชกร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภก. (n.) pharmacist See also: chemist Syn. เภสัชกร
เภสัชกร (n.) pharmacist See also: chemist Syn. หมอยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a pharmacist for 30 years.คุณเป็นเภสัชกรมาสามสิบปีแล้ว
I was in the pharmacy a while ago, and there was a really good-looking pharmacist behind the counter.ฉันไปร้านขายยา และก็มีเภสัชกรที่ดูดีมากๆ
The pharmacist said not to take the medicine on an empty stomach.เภสัชกรบอกว่า ห้ามทานยานี้ขณะท้องว่าง
Tell me, who was creepier-- him or that pharmacist who killed himself while you were dating?บอกผมหน่อย ใครน่าขนลุกกว่ากัน เขาหรือเภสัชฯนั่น ที่ฆ่าตัวตายตอนที่คบกับคุณอยู่
He's a type 1 diabetic, and I paid the pharmacist to tell me when he was coming in to buy insulin.เขาเป็นโรคเบาหวาน ผมจ่ายเงินให้เภสัชกร บอกผมว่าเขาจะเข้ามารับยาอินซูลินเมื่อไหร่
My online pharmacist has recommended these fertility injections every day, twice a day, until Little Susie or Little Sylvester catches.เภสัชกรออนไลน์ของฉัน ได้แนะนำ ฉีดวันละสองครั้งทุกวัน จนกว่าจะมีซูซี่ หรือซิลเวสเตอร์ตัวน้อย
So he's a doctor or a pharmacist or he works somewhere in medical services.ไม่ก็ทำงานสักที่ ที่เกี่ยวกับยา
One pharmacist all over the county as well. Floater, huh?จากทั่วประเทศเช่นกัน เป็นคนหลักลอยสินะ
No, a pharmacist from Dayton. Huh. Reverend Boyle's influence is astonishing.ไม่ใช่ เภสัชกรจากเมืองเดตัน บาทหลวงบอยล์ มีความสามารถในการจูงใจที่น่าทึ่งจริงๆ
So, this guy was a pharmacist from Ohio?งั้น หมอนี่เป็นเภสัชกรจากโอไฮโอ?
They're all religious types like our pharmacist here.ทั้งหมดเป็นพวกเคร่งศาสนา เหมือนเภสัชกรคนนั้น
[Young man, narrating] In New York City, there are currently 759 drugstores and over 1,600 registered pharmacists.ในนิวยอร์ค มีร้านขายยาทั้งหมดราว 759 แห่ง และมีเภสัชกรถูกกฏหมายราว 1600 คน

pharmacist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
药剂士[yào jì shì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 药剂士 / 藥劑士] druggist; pharmacist
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 药剂师 / 藥劑師] drugstore chemist; druggist; pharmacist

pharmacist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調剤師[ちょうざいし, chouzaishi] (n) pharmacist
薬剤師[やくざいし, yakuzaishi] (n) chemist; pharmacist; (P)

pharmacist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอปรุงยา[n. exp.] (mø prung yā) EN: pharmacist FR: apothicaire [m]
หมอยา[n.] (møyā) EN: physician ; pharmacist FR: docteur en médecine [m] ; médecin [m] ; pharmacien [m]
เภสัชกร[n.] (phēsatchakø) EN: pharmacist ; pharmacologist ; chemist ; apothecary FR: pharmacien [m] ; pharmacienne [f] ; apothicaire [m] (vx) ; potard [m] (fam., vx)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pharmacist
Back to top