ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chemist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chemist*, -chemist-

chemist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chemist (n.) นักเคมี
chemistry (n.) คุณสมบัติทางเคมี
chemistry (n.) วิชาเคมี Syn. chemical science
chemistry (n.) วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล Syn. alchemy, interpersonal chemistry
English-Thai: HOPE Dictionary
chemist(เคม'มิสทฺ) n.นักเคมี,เภสัชกร,นักเล่นแร่แปรธาตุ
chemistry(เคม'มิสทรี) n. วิชาเคมี
English-Thai: Nontri Dictionary
chemist(n) นักเคมี,คนขายยา,คนปรุงยา,เภสัชกร
chemistry(n) วิชาเคมี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chemistry, clinicalเคมีคลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemistนักเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Chemistryเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักเคมี (n.) chemist
เคมี (n.) chemistry
ชีวเคมี (n.) biochemistry Syn. วิชาชีวเคมี
วิชาชีวเคมี (n.) biochemistry
เคมีอนินทรีย์ (n.) inorganic chemistry
เคมีอินทรีย์ (n.) organic chemistry
เภสัชเคมี (n.) pharmaceutical chemistry See also: pharmacochemistry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
You being a chemist and all.นายเป็นนักเคมีและทั้งหมด
Our chemist is blown away. Said he couldn't do better.นักเคมีของเรายังต้องชิดซ้าย บอกว่าเขาเทียบชั้นไม่ติดเลย
So if I'm the only chemist that he's got, then I've got leverage.ถ้าฉันเป็นนักเคมีคนเดียวที่เขามีอยู่ งั้นฉํนจะใช้มันเป็นอำนาจต่อรอง
If I'm the only chemist that he's got.ถ้าฉันเป็นนักเคมีคนเดียวที่เขามีอยู่
My best friend is a molecular chemist named Wendy.เพื่อนสนิทฉัน เป็นนักเคมีโมเลกุล ชื่อเวนดี้
Yeah, a chemist who was in possession of hand-drawn plans for a meth super-lab, and was visited by none other that Gus Fring just days before he was capped in the face, okay?ใช่ นักเคมี ใครที่เป็นผู้ครอบครอง ที่เป็นคนออกแบบโครงการ ซุบเปอร์แล็บยาไอว์ และไม่ได้ไปมาหาสู่ใคร นอกจากกัส ฟรินจ์
Walter Bendavid, the chief chemist from bright-ling pharmaceutical, leaves behind a wife, Tracy, and two young children.วิลเตอร์ เบนเดวิด หัวหน้าฝ่ายเคมีภัณฑ์ ของบริษัทยา ไบรท์-ลิง ทิ้งไว้ลำพังซึ่งภริยา เทรซี่ และลูกอีกสองคน
Listen to me, check out a riot in China six months ago, a factory fire in Ireland four months back, and a bright-ling chemist heart attack this morning.ฟังนะ เช็คข้อมูลเกี่ยวกับการจราจล ที่เมืองจีนเมื่อหกเดือนก่อน โรงงานไหม้ที่ไอร์แลนด์ สี่เดือนที่แล้ว และก็นักเคมีของไบรท์-ลิง ที่หัวใจวายเมื่อเช้านี้
The chemist who had a heart attack was probably the tipping point.นักเคมีที่หัวใจวาย เป็นน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนสำคัญ ไรอันพูดถูก
But lead production didn't really shift into high gear until the early 1920's when chemist Thomas Midgley and inventor.จนถึงช่วงต้นปี 1920 เมื่อโทมัส มิดจลี เคมีและนักประดิษฐ์ ชาร์ลส์ เคเทอริง ของ จีเอม
Humphry Davy and the chemist William Wollaston were experimenting with a mysterious phenomenon, one with potentially far-reaching implications.ฮัมฟรีเดวี่และนัก เคมีวิลเลียมวอลลาสตัน ได้รับการทดลองกับ ปรากฏการณ์ลึกลับ อย่างใดอย่างหนึ่งที่มี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไกลถึง

chemist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门捷列夫[Mén jié liè fū, ㄇㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄨ, 门捷列夫 / 門捷列夫] Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), Russian chemist who introduced the periodic table
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, 巴斯德] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 分析化学 / 分析化學] analytical chemistry
芳香环[fāng xiāng huán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄢˊ, 芳香环 / 芳香環] aromatic ring; same as benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
芳香[fāng xiāng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤ, 芳香] balmy; aromatic (in organic chemistry)
苯环[běn huán, ㄅㄣˇ ㄏㄨㄢˊ, 苯环 / 苯環] benzene ring C6H6 (in organic chemistry)
生化[shēng huà, ㄕㄥ ㄏㄨㄚˋ, 生化] biochemistry
生物化学[shēng wù huà xué, ㄕㄥ ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 生物化学 / 生物化學] biochemistry
化学[huà xué, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 化学 / 化學] chemistry; chemical
化学家[huà xué jiā, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 化学家 / 化學家] chemist
李约瑟[Lǐ Yuē sè, ㄌㄧˇ ㄩㄝ ㄙㄜˋ, 李约瑟] Joseph Needham (1900-1995), British biochemist and author of Science and Civilization in China
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 药剂师 / 藥劑師] drugstore chemist; druggist; pharmacist
电化学[diàn huà xué, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 电化学 / 電化學] electrochemistry
无机化学[wú jī huà xué, ˊ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 无机化学 / 無機化學] inorganic chemistry
居里夫人[Jū lǐ fū ren, ㄐㄩ ㄌㄧˇ ㄈㄨ ㄖㄣ˙, 居里夫人 / 居裡夫人] Maria Skłodowska-Curie or Marie Curie (1867-1934), double Nobel prize-winner in Physics 1903 and Chemistry 1911
有机化学[yǒu jī huà xué, ㄧㄡˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 有机化学 / 有機化學] organic chemistry
石油化学[shí yóu huà xué, ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 石油化学 / 石油化學] petrochemistry
光化学[guāng huà xué, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 光化学 / 光化學] photochemistry
物理化学[wù lǐ huà xué, ˋ ㄌㄧˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 物理化学 / 物理化學] physical chemistry
高分子化学[gāo fēn zǐ huà xué, ㄍㄠ ㄈㄣ ㄗˇ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 高分子化学 / 高分子化學] polymer chemistry
玻意耳[Bō yì ěr, ㄅㄛ ㄧˋ ㄦˇ, 玻意耳] Robert Boyle (1627-1691), English chemist
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, 摩尔 / 摩爾] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules)
呫吨[zhān dūn, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ, 呫吨 / 呫噸] xanthene C13H10O (aromatic chemistry)
呫吨酮[zhān dūn tóng, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ ㄊㄨㄥˊ, 呫吨酮 / 呫噸酮] xanthone C13H8O2 (aromatic chemistry)

chemist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケミスト[, kemisuto] (n) chemist
薬局[やっきょく, yakkyoku] (n,adj-no) pharmacy; chemist (shop); drugstore; (P)
薬店[やくてん, yakuten] (n) pharmacy (esp. one without facilities to prepare their own medicines); drugstore; chemist
薬舗[やくほ, yakuho] (n) drugstore; pharmacy; chemist
カラム[, karamu] (n) column (esp. in chemistry, file, equipment, etc.)
ケミストリ;ケミストリー[, kemisutori ; kemisutori-] (n) chemistry
コロイド化学[コロイドかがく, koroido kagaku] (n) colloid chemistry
ノーベル化学賞[ノーベルかがくしょう, no-beru kagakushou] (n) Nobel Prize in Chemistry
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store
フェムト秒化学[フェムトびょうかがく, femuto byoukagaku] (n) femtosecond chemistry; femtochemistry
リプレッサー;レプレッサー[, ripuressa-; repuressa-] (n) repressor (biochemistry)
分解蒸溜法[ぶんかいじょうりゅうほう, bunkaijouryuuhou] (n) cracking (in chemistry)
化学[かがく(P);ばけがく, kagaku (P); bakegaku] (n,adj-no) (1) chemistry; (suf) (2) (かがく only) (abbr) chemical company (e.g. Acme Chemical Co.); (P)
化学実験[かがくじっけん, kagakujikken] (n) chemical experiment; chemistry experiment
医化学[いかがく, ikagaku] (n) medical chemistry
半減期[はんげんき, hangenki] (n) half life (in physical chemistry)
収着[しゅうちゃく, shuuchaku] (n) sorption (in physical chemistry)
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.)
基質[きしつ, kishitsu] (n) (1) substrate (i.e. in biochemistry); (2) matrix (i.e. in biology); stroma
宇宙化学;宇宙科学[うちゅうかがく, uchuukagaku] (n,adj-no) cosmo-chemistry; space science
応化[おうげ;おうけ, ouge ; ouke] (n) (1) (abbr) (See 応用化学) applied chemistry; (n,vs) (2) (See 適応) adaptation
応用化学[おうようかがく, ouyoukagaku] (n) applied chemistry
有機化学[ゆうきかがく, yuukikagaku] (n) organic chemistry
無機化学[むきかがく, mukikagaku] (n) inorganic chemistry
物理化学[ぶつりかがく, butsurikagaku] (n,adj-no) physical chemistry
生化学[せいかがく, seikagaku] (n) biochemistry; (P)
生物化学[せいぶつかがく, seibutsukagaku] (n) (See 生化学) biochemistry
石油化学[せきゆかがく, sekiyukagaku] (n) petrochemistry
薬剤師[やくざいし, yakuzaishi] (n) chemist; pharmacist; (P)
薬屋[くすりや, kusuriya] (n) pharmacy; chemist; drug store
補因子[ほいんし, hoinshi] (n) cofactor (biochemistry)
計算化学[けいさんかがく, keisankagaku] (n) {comp} computational chemistry (i.e. computer simulation of chemical phenomena); computer chemistry
電気化学[でんきかがく, denkikagaku] (n,adj-no) electrochemistry
類似体[るいじたい, ruijitai] (n) analog (chemistry); analogue
類縁体[るいえんたい, ruientai] (n) analog (chemistry); analogue

chemist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนปรูงยา[n.] (khon prūng ) EN: chemist FR: chimiste [m, f]
นักเคมี[n.] (nak khēmī) EN: chemist FR: chimiste [m, f]
นักเคมีวิทยา[n. exp.] (nak khēmī w) EN: chemist FR: chimiste [m, f]
นักนิวเคลียร์เคมี[n. exp.] (nak niukhlī) EN: nuclear chemist FR:
เภสัชกร[n.] (phēsatchakø) EN: pharmacist ; pharmacologist ; chemist ; apothecary FR: pharmacien [m] ; pharmacienne [f] ; apothicaire [m] (vx) ; potard [m] (fam., vx)
ชีวเคมี[n.] (chīwakhēmī) EN: biochemistry FR: biochimie [f]
ชีวธรณีเคมี[n.] (chīwathøran) EN: biogeochemistry FR:
ห้างขายยา[n. exp.] (hāng khāi y) EN: chemist's shop FR:
อินทรีย์เคมี[n. exp.] (insī khēmī) EN: organic chemistry FR: chimie organique [f]
เคมี[n.] (khēmī) EN: chemistry FR: chimie [f]
เคมีอนินทรีย์[n.] (khēmī-anins) EN: inorganic chemistry FR: chimie inorganique
เคมีบริสุทธิ์[n. exp.] (khēmī børis) EN: pure chemistry FR: chimie pure [f]
เคมีเชิงฟิสิกส์[n. exp.] (khēmī choēn) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
เคมีไฟฟ้า [n. exp.] (khēmī faifā) EN: electrochemistry FR: électrochimie [f]
เคมีฟิสิกัลเชิงชีวภาพ[n. exp.] (khēmī fisik) EN: biophysical chemistry FR:
เคมีหรรษา[n. exp.] (khēmī hansā) EN: kitchen chemistry FR:
เคมีอินทรีย์[n.] (khēmī-insī) EN: organic chemistry FR: chimie organique [f]
เคมีกายภาพ[n. exp.] (khēmī kāiya) EN: physical chemistry FR: chimie physique [f]
เคมีการคำนวณ[n. exp.] (khēmī kān k) EN: computational chemistry FR:
เคมีความร้อน[n. exp.] (khēmī khwām) EN: thermochemistry FR: thermochimie [f]
เคมีเภสัช[n. exp.] (khēmī phēsa) EN: pharmaceutical chemistry FR: chimie pharmaceutique [f]
เคมีพื้นผิว[n. exp.] (khēmī pheūn) EN: surface chemistry FR:
เคมีพอลิเมอร์[n. exp.] (khēmī phøli) EN: polymer chemistry FR:
เคมีประยุกต์[n. exp.] (khēmī prayu) EN: applied chemistry FR: chimie appliquée [f]
เคมีศาสตร์[n.] (khēmīsāt) EN: chemistry FR: chimie [f]
เคมีทั่วไป[n. exp.] (khēmī thūap) EN: general chemistry FR: chimie générale [f]
นักชีวเคมี[n. exp.] (nak chīwakh) EN: biochemist FR: biochimiste [m]
นิวเคลียร์เคมี[n. exp.] (niukhlīa kh) EN: nuclear chemistry FR: chimie nucléaire [f]
ปริมาณสารสัมพันธ์[n. exp.] (parimān sān) EN: stoichiochemistry FR:
ภาควิชาเคมี[n. exp.] (phākwichā k) EN: department of chemistry FR: département de chimie [m]
เภสัชเคมี[n.] (phēsatkhēmī) EN: pharmaceutical chemistry FR:
ปิโตรเคมี [n.] (pītrōkhēmī) EN: petrochemistry FR: pétrochimie [f]
ร้านขายยา[n. exp.] (rān khāi yā) EN: pharmacy ; drugstore ; chemist's FR: pharmacie [f] ; officine [f]
สเตอริโอเคมิสตรี[n.] (satoēriōkhē) EN: stereochemistry FR:
ธรณีเคมี[n. exp.] (thøranī khē) EN: geochemistry FR:
อุณหเคมี[n.] (unhakhēmī) EN: thermochemistry FR: thermochimie [f]
วัตถุเคมี[n. exp.] (watthu khēm) EN: chemicals ; chemical substances ; substance obtained by chemistry FR: substance chimique [f] ; produit chimique [m]
วิชาชีวเคมี[n. exp.] (wichā chīwa) EN: biochemistry FR: biochimie [f]
วิชาเคมี[n. exp.] (wichā khēmī) EN: chemistry FR: chimie [f] ; sciences chimiques [fpl]

chemist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apotheke {f}chemist's shop [Br.]
Biochemie {f}biochemistry
Chemie {f} | anorganische Chemiechemistry | inorganic chemistry
Glasurchemie {f}glaze chemistry
Kernchemie {f}nuclear chemistry
Drogerie {f}chemist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chemist
Back to top