ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

druggist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *druggist*, -druggist-

druggist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
druggist (n.) เภสัชกร See also: เจ้าของร้านขายยา, คนขายยา Syn. licensed pharmacist, pharmacologist
English-Thai: HOPE Dictionary
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา
English-Thai: Nontri Dictionary
druggist(n) ผู้จำหน่ายยา,เภสัชกร,เจ้าของร้ายขายยา,ผู้ปรุงยา

druggist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
药剂士[yào jì shì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 药剂士 / 藥劑士] druggist; pharmacist
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, 药剂师 / 藥劑師] drugstore chemist; druggist; pharmacist
药商[yào shāng, ㄧㄠˋ ㄕㄤ, 药商 / 藥商] druggist

druggist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薬研[やげん, yagen] (n) druggist's mortar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า druggist
Back to top