ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perseverance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perseverance*, -perseverance-

perseverance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perseverance (n.) ความพยายาม See also: ความมานะอุตสาหะ, ความมุ่งมั่น Syn. stamina, endurance, fortitude Ops. weakness, frailness
English-Thai: HOPE Dictionary
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance
English-Thai: Nontri Dictionary
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบากบั่น (n.) perseverance See also: assiduity, persistence, diligence Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น
ความพากเพียร (n.) perseverance See also: assiduity, persistence, diligence Syn. ความมานะ, ความอุตสาหะ, ความมุ่งมั่น
ความมานะ (n.) perseverance See also: assiduity, persistence, diligence Syn. ความอุตสาหะ, ความพากเพียร, ความมุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With perseverance and determined strokes, he had churned that cream into butter and hopped out.ด้วยความพยายามและอุตสาหะในการถีบตัวเอง มันได้ทำให้ครีมกลายเป็นเนย และโดดออกมาได้
My perseverance paid off.เกี่ยวกับความสำเร็จของฉันที่ทำให้คนอื่นน้ำตาไหลได้เลยหล่ะ ?
But we do know that this vaccine is the result of the courage and perseverance of a remarkable few.แต่เราได้รู้ ว่าวัคซีนนี้คือผลของ.. ..ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น ของคนบางคน
It takes perseverance and a little insanity to get you all the way to New York but once we got there, even Mike was glad we went.มันต้องมุมานะ ผสมบ้าเล็กน้อย เพื่อพาเราไปถึงนิวยอร์ก แต่เมื่อเราไปถึง แม้แต่ไมค์ก็ดีใจที่เรามา
To be with her again, I will have the perseverance of a bulldog.เพื่อจะได้อยู่กับเธออีกครั้ง ผมคงต้องสู้ตาย อย่างหมาบูลด๊อก
"are tested daily as replacements for innovation and perseverance."กำลังได้รับการพิจารณาให้เข้ามาแทนที่ การคิดค้นและพากเพียร
I got the bonus. - of good work... and perseverance.และความอุตสาหะพยายาม
You have such perseverance, Bertie. You're the bravest man I know.เป็นเรื่องของหลักการ กระหม่อมเข้าใจผิดไป
As a reminder of the rewards of perseverance... and skill. "..เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ถึงรางวัลจากความอุตสาหะ.. ...และความเชี่ยวชาญ
Trust me when I say it is rare that I find a student with this much perseverance.โปรดเชื่อเมื่อผมบอกว่า นร.ที่มุมานะขนาดนี้หายาก
I admire your perseverance.ชื่นชมในความพยายามของเธอ
Do you have the perseverance, the tenacity, the faith?คุณมีความมุ่งมานะ ความดื้อรั้น ความศรัทธารึเปล่า?

perseverance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
恒心[héng xīn, ㄏㄥˊ ㄒㄧㄣ, 恒心 / 恆心] perseverance
[yì, ㄧˋ, 毅] perseverance
毅力[yì lì, ㄧˋ ㄌㄧˋ, 毅力] perseverance; willpower

perseverance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
堅忍[けんにん, kennin] (n,vs) perseverance
性根[しょうね, shoune] (n) perseverance
根気よく;根気良く[こんきよく, konkiyoku] (adv) (See 根気) patiently; with perseverance
石の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit
堅忍不抜[けんにんふばつ, kenninfubatsu] (adj-na,n) indomitable perseverance; invincible fortitude
堅忍持久[けんにんじきゅう, kenninjikyuu] (n) dogged perseverance; untiring patience
堪え性[こらえしょう, koraeshou] (n) endurance; perseverance; patience
我慢[がまん, gaman] (n,vs) patience; endurance; perseverance; tolerance; self-control; self-denial; (P)
[ね, ne] (n) (1) stick-to-itiveness; perseverance; persistence; (2) (See 基・き・1) radical (esp. one that tends to ionize easily); (3) {math} root; (4) {Buddh} indriya (faculty of the body having a specific function, i.e. the sensory organs)
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P)
機根[きこん, kikon] (n) (1) patience; perseverance; (2) ability of the common man to understand Buddhist teachings

perseverance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรากรม[n.] (barākrom) EN: attempt ; perseverance FR:
ความบากบั่น[n.] (khwām bākba) EN: perseverance FR:
ความอึด[n.] (khwām eut) EN: FR: endurance [f] ; ténacité [f] ; persévérance [f]
ความแข็งขัน[n.] (khwām khaen) EN: diligence ; constant ; perseverance FR:
ความพากเพียร[n.] (khwām phākp) EN: perseverance ; industry FR: persévérance [f]
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
เพี้ยน[n.] (phīen) EN: perseverance FR: persévérance [f]
อุยยาม[n.] (uiyām) EN: perseverance FR:
อุสส่าห์[n.] (utsā) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
อุสสาหะ[n.] (utsāha) EN: industry ; effort ; perseverance ; diligence FR:
วายามะ[n.] (wāyāna) EN: perseverance ; effort FR:
วิริยะ[n.] (wiriya) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
วิริยภาพ[n.] (wiriyaphāp) EN: diligence ; assiduity ; persistence ; application ; industry ; laboriousness ; perseverance ; bravery FR: courage [m] ; effort [m] ; persévérance [f]
โยคะ[n.] (yōkha) EN: perseverance ; assiduity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perseverance
Back to top