ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pearl

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pearl*, -pearl-

pearl ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pearl (n.) ไข่มุก
pearl (n.) รูปทรงไข่มุก Syn. bead, drop
pearl (n.) สีมุก See also: สีไข่มุก, สีออกขาวนวล Syn. bone, ivory, off-white
pearl (n.) ที่มีกระแสน้ำไหลวน (แม่น้ำ) Syn. purl
pearl barley (n.) ข้าวบาร์เลย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็กๆ
pearl diver (n.) คนงมหาไข่มุก See also: คนเก็บไข่มุก
pearl eye (n.) ต้อกระจก
pearl gray (n.) สีเทาอมฟ้า
pearlescent (adj.) คล้ายไข่มุก See also: ซึ่งมีผิวเหมือนไข่มุก
pearly (adj.) ที่คล้ายไข่มุก Syn. opaline, milky
pearly (adj.) ที่ประดับด้วยไข่มุก Syn. nuts
English-Thai: HOPE Dictionary
pearl(เพิร์ล) n. ไข่มุก,สีไข่มุก
pearl ashn. =potassium carbonate
pearl barleyn. ข้าวบาเล่ย์ที่ถูกสีเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ
pearl divern. คนงมหาไข่มุก,
pearl eyen. ต้อกระจก
pearl fishern. คนงมหาไข่มุก,
pearl fisheryn. การงมหาไข่มุก,การทำฟาร์มหอยมุก
pearl grayn. สีเทาอมน้ำเงิน
pearl oystern. หอยมุก
pearlescentadj. คล้ายไข่มุก
pearliesn. เสื้อผ้าติดลูกกระดุมไข่มุก
pearlizedadj. คล้ายแม่ไข่มุก
pearly(เพิร์ล'ลี) adj. คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก., See also: pearliness n.
pearly gatesn. ประตูสวรรค์
English-Thai: Nontri Dictionary
pearl(n) ไข่มุก
pearly(adj) ประหนึ่งไข่มุก,คล้ายไข่มุก,ประดับด้วยไข่มุก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
Pearl oyster cultureการเพาะเลี้ยงหอยมุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขื่อมุก (n.) joint connecting the two shells of a pearl oyster
มุก (n.) pearl
มุก (n.) pearl See also: round silvery-white gem, opal Syn. ไข่มุก
มุก (n.) pearl See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem Syn. มุกดาหาร, ไข่มุก
มุกดา (n.) pearl See also: round small silvery-white mass formed inside the shell of oyster, kind of gem Syn. มุกดาหาร, มุก, ไข่มุก
มุตตา (n.) pearl See also: round silvery-white gem, opal Syn. ไข่มุก, มุก
ไข่มุก (n.) pearl Syn. มุก
บุษย์ (n.) white pearl
รุ้งพราย (n.) the iridescence (of shells, mother of pearl, and gems)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On Sunday, Mr. Jacobson, they bombed Pearl Harbor.{\cHFFFFFF}เมื่อวันอาทิตย์ที่นายจาค็อบสัน, พวกเขาระเบิด Pearl Harbor
My precious pearl necklace that had almost bought my mind and heart,สร้อยคอไข่มุกล้ำค่าของแม่... ที่เกือบจะซื้อหัวใจและวิญญาณของแม่ไป
Glimmering like a spike of pearl and silver.ระยิบระยับดั่งไข่มุกและเงิน
Any of those dead kids wearing pearl earrings?มีเด็กที่ตายคนไหน ใส่ต่างหูมุกมั้ย ไม่มี
Then Pearl Harbor happened and everything changed.แล้วก็เกิดเหตุการณ์เพิร์ล ฮาร์เบอร์ และทุกอย่างเปลี่ยนไป
In 1941. The Japanese bombed Pearl Harbor.ในปี 1941, ญี่ปุ่นทำการทิ้งระเบิดเพิร์ล ฮาร์เบอร์
In 1941. Manila was considered the pearl of the Orient.ปี 1941 กรุงมะนิลาถือเป็นไข่มุกแห่งตะวันออก
You got the Pearl back, I see.ฉันรู้ว่านายได้ เพิร์ล กลับมา
He raised the Pearl from the depths for you.มันกู้เรือ เพิร์ล นี่.. จากก้นสมุทรมาให้นาย
Jones's terrible leviathan will find you and drag the Pearl back to the depths and you along with it.อสูรนาวา ของ โจนส์ จะหานายเจอ จะมาลากเพิร์ลกลับไป สู่ก้นทะเลพร้อมนาย
You've been captain of the Black Pearl for 13 years.แกได้เป็นกัปตันเรือ แบล็ค เพิร์ล มา 13 ปีแล้วนา
Send his beloved Pearl back to the depths.เอา เพิร์ล สุดสวาทมัน ลงก้นทะเลซะ ส.. แพ..

pearl ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, 珍珠港] Pearl Harbor (Hawaii)
波霸奶茶[bō bà nǎi chá, ㄅㄛ ㄅㄚˋ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 波霸奶茶] bubble milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as pearl milk tea 珍珠奶茶
珠流[zhū liú, ㄓㄨ ㄌㄧㄡˊ, 珠流] fluent with words; words flowing like pearl beads
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley
无价珍珠[wú jià zhēn zhū, ˊ ㄐㄧㄚˋ ㄓㄣ ㄓㄨ, 无价珍珠 / 無價珍珠] Pearl of Great Price
[yuè, ㄩㄝˋ, 玥] pearl used in sacrifice
珍珠奶茶[zhēn zhū nǎi chá, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄋㄞˇ ㄔㄚˊ, 珍珠奶茶] pearl milk tea (Taiwan); tapioca milk tea; also known as bubble milk tea
珠三角[zhū sān jiǎo, ㄓㄨ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, 珠三角] Pearl River delta
珠江[Zhū jiāng, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ, 珠江] Pearl River (Guangdong)
珠江三角洲[Zhū jiāng sān jiǎo zhōu, ㄓㄨ ㄐㄧㄤ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄡ, 珠江三角洲] Pearl River Delta
珠联璧合[zhū lián bì hé, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄜˊ, 珠联璧合 / 珠聯璧合] string of pearl and jade (成语 saw); ideal combination; perfect pair
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
[zhū, ㄓㄨ, 珠] bead; pearl
[hán, ㄏㄢˊ, 琀] gems or pearls formerly put into the mouth of a corpse
[jī, ㄐㄧ, 玑 / 璣] irregular pearl
[lì, ㄌㄧˋ, 皪] luster (of pearls)
[yáo, ㄧㄠˊ, 珧] mother-of-pearl
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
[dì, ㄉㄧˋ, 玓] pearly
珍珠[zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ, 珍珠] pearl; also written 真珠
珠宝[zhū bǎo, ㄓㄨ ㄅㄠˇ, 珠宝 / 珠寶] pearls; jewels; precious stones
[zǎo, ㄗㄠˇ, 璪] pendant of pearls on coronet
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms

pearl ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パールグレー[, pa-rugure-] (n) pearl gray; pearl grey
烏貝[からすがい;カラスガイ, karasugai ; karasugai] (n) (uk) cockscomb pearl mussel (Cristaria plicata)
玉貝;珠貝[たまがい;タマガイ, tamagai ; tamagai] (n) (1) (uk) moon snail (Naticidae spp.); moon shell; (2) (uk) (See 阿古屋貝) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster
白蝶貝[しろちょうがい;シロチョウガイ, shirochougai ; shirochougai] (n) (uk) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster
真珠光[しんじゅこう, shinjukou] (n) pearl iridescence
真珠取り[しんじゅとり, shinjutori] (n) pearl fishing; pearl diver
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] (n) Pearl Harbor; (P)
真珠色[しんじゅいろ, shinjuiro] (n) pearl gray; pearl grey
真珠貝[しんじゅがい, shinjugai] (n) (See 阿古屋貝) pearl oyster (esp. Marten's pearl oyster, Pinctada fucata martensii)
蝶貝[ちょうがい, chougai] (n) (See 白蝶貝) silver-lipped pearl oyster (Pinctada maxima); golden-lipped pearl oyster; white-lipped pearl oyster
阿古屋貝[あこやがい;アコヤガイ, akoyagai ; akoyagai] (n) (uk) Marten's pearl oyster (Pinctada fucata martensii); Akoya pearl oyster
養殖真珠[ようしょくしんじゅ, youshokushinju] (n) cultured pearl
黒蝶貝[くろちょうがい;クロチョウガイ, kurochougai ; kurochougai] (n) (uk) black-lip pearl oyster (Pinctada margaritifera)
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
パーライト[, pa-raito] (n) (1) (also written as 波来土) pearlite; (2) perlite
パーリーゴートフィッシュ[, pa-ri-go-tofisshu] (n) pearly goatfish (Parupeneus margaritatus)
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P)
ブルースポッティドサージャント[, buru-supotteidosa-janto] (n) pearly sergeant (Abudefduf margariteus)
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne
宝の持ち腐れ[たからのもちぐされ, takaranomochigusare] (n) pearls thrown before swine; unused possession; useless possession; waste of talent
朱唇皓歯[しゅしんこうし, shushinkoushi] (exp) red lips and pearly white teeth (said of beautiful women)
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P)
皓歯[こうし, koushi] (n) pearly white teeth
真円真珠[しんえんしんじゅ, shin'enshinju] (n) cultured pearls
精米機[せいまいき, seimaiki] (n) (See 精米) rice huller; rice polishing machine; rice pearling machine; rice sweeper; rice mill
螺鈿細工[らでんざいく, radenzaiku] (n) mother-of-pearl inlay
隠れ魚[かくれうお;カクレウオ, kakureuo ; kakureuo] (n) (uk) Encheliophis sagamianus (species of pearlfish)
雀鯛[すずめだい;スズメダイ, suzumedai ; suzumedai] (n) (uk) pearl-spot chromis (Chromis notata, species of damselfish found in southern Japan, Ryukyu Islands, Taiwan, and China)

pearl ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุษย์ [n.] (but) EN: white pearl FR:
ชาไข่มุก[n. exp.] (chā khaimuk) EN: bubble tea ; pearl milk tea ; boba milk tea FR:
ฝังมุก[adj.] (fang muk) EN: inlaid with mother of pearl ; penile pearl implant FR: incrusté de nacre
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster FR: huître perlière [f]
กาบกี้[n.] (kāpkī) EN: freshwater pearl mussel ; Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana FR: Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl FR: perle [f]
ไข่มุกอันดามัน[n. exp.] (khaimuk And) EN: Andaman pearl FR:
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līe) EN: cultured pearl FR: perle de culture [f]
ไข่มุกสีทอง[n. exp.] (khaimuk sī ) EN: golden pearl FR: perle dorée [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk tha) EN: natural pearl FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thī) EN: imitation pearl FR: perle d'imitation [f]
ขื่อมุก[n.] (kheūmuk) EN: joint connecting the two shells of a pearl oyster FR:
เมล่อนเนื้อเขียว ; เมล่อนเนื้อเขียว[n. exp.] (mēlǿn neūa ) EN: Oliver's Pearl Cluster Melon FR:
มุก[n.] (muk) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer FR: perle [f] ; nacre [f]
มุกดา[n.] (mukdā) EN: pearl ; moonstone FR: perle [f]
มุกดาหาร[n.] (mukdāhān) EN: pearl ; moonstone FR: perle [f]
ไวท์เพิร์ล[adj.] (wai phoēn) EN: white pearl FR:
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pr) EN: mother-of-pearl inlaid door panels FR:
การประดับมุก[n. exp.] (kān pradap ) EN: mother-of-pearl inlay FR:
แมงมุมเขี้ยวใหญ่ไข่มุก[n. exp.] (maēngmum kh) EN: Pearl-shaped Big-jawed FR:
เมฆมุก[n. exp.] (mēk muk) EN: nacreous cloud ; mother-of-pearl cloud FR:
มอธตาลประดับมุก[n. exp.] (møt tān pra) EN: Small Pearlsspot FR:
งมไข่มุก[v. exp.] (ngom khaimu) EN: dive for pearls FR:
ปลาทองเกล็ดแก้ว[n. exp.] (plāthøng kl) EN: pearlscale ; chinshurin FR:
สีซอให้ควายฟัง[v.] (sīsøhaikhwā) EN: Cast pearls before swine. ; Water off a duck's back. FR:
ตกแต่งด้วยลายประดับมุก[v. exp.] (toktaeng dū) EN: be decorated with mother-of-pearl inlay FR:
ตู้ประดับมุก[n. exp.] (tū pradap m) EN: cabinet inlaid with mother-of-pearl FR:

pearl ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlenkette {f}pearl; necklace; pearl necklet
Festgewand {n}pearlies
Graybrillenvogel {m} [ornith.]Pearl-belleid White-eye
Perlmuschel {f} [zool.]pearl oyster
Perlweiß {n}pearl powder
Perlenfischerei {f}pearl fishery
Perlentaucher {m}pearl diver
Perlgraupen {pl}pearl barley
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button
perlfarben {adj}pearl coloured
perlgrau {adj}pearl grey
Perlaar [ornith.] {m}Pearl Kite
Mosaikfadenfisch {m} (Trichogaster leeri) [zool.]pearl gourami
Blausteißsittich {m} [ornith.]Pearly Conure
Perlenwollrücken {m} [ornith.]Pearly Antshrike
perlenartig {adv}pearly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pearl
Back to top