ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bone

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bone*, -bone-

bone ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bone (n.) กระดูก Syn. skeleton
bone (n.) วัตถุหรือสารสีขาวจากร่างกายสัตว์
bone (vt.) ถอดกระดูก See also: เอากระดูกออก
bone (vi.) เรียนอย่างหนัก See also: มุมานะ, คร่ำเคร่ง
bone dry (adj.) แห้งมาก See also: แห้งผาก
bone factory (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
bone of contention (n.) ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการโต้เถียง See also: สาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกัน Syn. controversy
bone orchard (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
bone up on (phrv.) ศึกษาอย่างหนัก Syn. mug up, swot up
bone-marrow (n.) ไขกระดูก Syn. marrow
bone-on (sl.) แข็งตัว (อวัยวะเพศ)
bonehead (n.) คนโง่ (คำแสลง) See also: คนทึ่ม Syn. blockhead, thickhead
bonemeal (n.) ปุ๋ยที่ได้จากกระดูกสัตว์ป่น
boner (n.) ความผิดที่น่าอับอาย
bones (n.) เครื่องให้จังหวะชนิดหนึ่งเป็นไม้ 2 อันประกบกันมีรูปร่างคล้ายเปลือกหอย (ทำให้เกิดเสียงโดยถือไม้ทั้งสองอันไว้ในมือแล้วตีให้เกิดเสียง) Syn. clappers
boneyard (sl.) ป่าช้า See also: สุสาน
English-Thai: HOPE Dictionary
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
bone ashเถ้ากระดูก,อัฐิ
bone earthเถ้ากระดูก,อัฐิ
bone-deepadj. มาก,เข้ากระดูกดำ
bone-dry(โบน'ไดร) adj. แห้งมาก,แห้งผาก
bone-dust(โบน'ดัสทฺ) n. กระดูกป่น
boned(โบนดฺ) adj. เป็นกระดูก,ต้มกับกระดูกซึ่งใส่กระดูก,ซึ่งใส่ปุ๋ยกระดูก
bonehead(โบน'เฮด) n. คนโง่,คนเบาปัญญา, See also: boneheaded adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
bone(n) กระดูก,อัฐิ,โครงกระดูก,ก้าง
BONE bone ash(n) อัฐิ,เถ้ากระดูก,อังคาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boneกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boneเขา,กระดูกแข็ง,กระดูก [การแพทย์]
Bone Mealอาหารกระดูก [การแพทย์]
Bone-Marrow Granulozytes Reserveการตรวจหาอัตราสำรองแกรนูโลซัยต์ในไขกระดูก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดูกโกลน (n.) stirrup-shaped bone of ear See also: stapes
กระดูก (n.) bone
ไขกระดูก (n.) bone-marrow
กระดูกคอ (n.) neck bone See also: cervical vertebra
กระดูกสันหลัง (n.) backbone See also: spine, vertebral column, spinal column
กระดูกหน้าผาก (n.) frontal bone
กระดูกอ่อน (n.) cartilage bone
กระดูกเทอร์บิเนต (n.) turbinate bone See also: nasal concha
กระดูกโหนกแก้ม (n.) jugal bone See also: malar bone, cheek bone, zygomatic bone
กระดูกไหปลาร้า (n.) collarbone See also: clavicle
ก้าง (n.) fishbone Syn. ก้างปลา
ก้างขวางคอ (n.) fishbone got stuck in one´s throat
ก้างปลา (n.) fishbone Syn. ก้าง
กำดัน (n.) occipital bone See also: the back part of the skull, occiput, nape of the neck
ตะคาก (n.) haunch-bone See also: pelvic bones Syn. หัวตะคาก
ตะคาก (n.) haunch-bone See also: pelvic bones Syn. หัวตะคาก
ตานกแก้ว (n.) two prominences of wrist bones Syn. ปุ่มข้อมือ
ทรอมโบน (n.) trombone Syn. แตรทองเหลือง
ท้ายทอย (n.) occipital bone See also: the back part of the skull, occiput, nape of the neck Syn. กำดัน
ปุ่มข้อมือ (n.) two prominences of wrist bones
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Partially denuded bone remaining. This was no boat accident.มืกระดูกโผล่ให้เห็นบางล่วน นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุทางเรือ
To the bone Think about it right nowไปถึงกระดูกคิดถึงเกี่ยวกับมันตอนนี้
To the bone For deepeningไปถึงกระดูกสำหรับทำให้ต่ำ
Nice work, Bone Daddy.แจ๋วมาก พ่อโครงกระดูก
Take another look at my profile, detective. You won't find a violent bone in my body.ถ้าคุณจะอ่านประวัติของผมอันอื่นๆบ้าง คุณจะไม่พบภาวะอารมณ์รุนแรงจากตัวผมเลยนะ
She didn't have your bone structure.เธอไม่ได้มีโครงหน้ากระดูกเหมือนคุณ
Then take the bone inside...แล้วก็เอากระดูกข้างใน...
What are you lookin' at, bone bag?นายกำลังดูอะไร, หนังหุ้มกระดูกเหรอ?
Don't you have a single romantic bone in your body?คุณมีความโรแมนติกในตัวสักนิดมั้ย
And he's working me to the bone as his cleaning lady.แล้วก็ยังใช้ฉันทำความสะอาดอย่างหนักอีกต่างหาก
You're so young, but you have the bone structure... and chi flow of a kung-fu genius.แกอายุยังน้อย แต่แกมีโครงสร้างกระดูกที่แข็งแรง สมเป็นอัจฉริยะแห่งการฝึกวิทยายุทธ์
Kid, you have the bone structure of a kung-fu genius.เจ้าหนู เจ้ามีโหงวเฮ้งดีนะ มีพรสวรรค์ เหมาะฝึกวิทยายุทธ์

bone ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
成骨[chéng gǔ, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ, 成骨] bone formation; osteogenesis
正骨[zhèng gǔ, ㄓㄥˋ ㄍㄨˇ, 正骨] bone setting; Chinese osteopathy
骨法[gǔ fǎ, ㄍㄨˇ ㄈㄚˇ, 骨法] bone (property of a brush stroke)
骨灰[gǔ huī, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄟ, 骨灰] bone ash; ashes of the dead
骨炭[gǔ tàn, ㄍㄨˇ ㄊㄢˋ, 骨炭] bone black; animal charcoal
额骨[é gǔ, ㄜˊ ㄍㄨˇ, 额骨 / 額骨] frontal bone (forehead)
[qià, ㄑㄧㄚˋ, 髂] ilium; outermost bone of the pelvic girdle; Taiwan pr. ka4
髂骨[qià gǔ, ㄑㄧㄚˋ ㄍㄨˇ, 髂骨] ilium (the large flat bone of the pelvic girdle)
砧骨[zhēn gǔ, ㄓㄣ ㄍㄨˇ, 砧骨] incus or anvil bone of middle ear, passing sound vibration from malleus hammer bone to stapes stirrup bone
造血[zào xuè, ㄗㄠˋ ㄒㄩㄝˋ, 造血] to make blood (function of bone marrow)
锤骨[chuí gǔ, ㄔㄨㄟˊ ㄍㄨˇ, 锤骨 / 錘骨] malleus or hammer bone of middle ear
掌骨[zhǎng gǔ, ㄓㄤˇ ㄍㄨˇ, 掌骨] metacarpal bone (long bones in the hand and feet)
甲骨文[jiǎ gǔ wén, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 甲骨文] oracle script; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
甲骨文字[jiǎ gǔ wén zì, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 甲骨文字] oracle script; oracle bone character (an early form of Chinese script)
成骨不全症[chéng gǔ bù quán zhèng, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, 成骨不全症] osteogenesis imperfecta (OI); brittle bone disease
顶骨[dǐng gǔ, ㄉㄧㄥˇ ㄍㄨˇ, 顶骨 / 頂骨] parietal bone (top of the scull)
[ráo, ㄖㄠˊ, 桡 / 橈] radius (anat.); bone of the forearm
桡骨[ráo gǔ, ㄖㄠˊ ㄍㄨˇ, 桡骨 / 橈骨] radius (anat.); bone of the forearm
[kēng, ㄎㄥ, 牼] shank bone of ox
蝶骨[dié gǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄍㄨˇ, 蝶骨] sphenoid bone (front of the temple)
稀松骨质[xī sōng gǔ zhì, ㄒㄧ ㄙㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄓˋ, 稀松骨质 / 稀松骨質] spongy (cancellous) bone tissue, containing marro
虎骨[hǔ gǔ, ㄏㄨˇ ㄍㄨˇ, 虎骨] tiger bone (used in traditional Chinese medicine)
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 甲骨] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
鼻甲骨[bí jiǎ gǔ, ㄅㄧˊ ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 鼻甲骨] turbinate bone (anat., cartilage or bony plates in the nose)
尺骨[chǐ gǔ, ㄔˇ ㄍㄨˇ, 尺骨] ulna (anat.); bone of the forearm
提法[tí fǎ, ㄊㄧˊ ㄈㄚˇ, 提法] wording (of a proposal); formulation; a technique of Chinese bone setting
志气[zhì qì, ㄓˋ ㄑㄧˋ, 志气 / 志氣] ambition; resolve; backbone; drive; spirit
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
[kāo, ㄎㄠ, 尻] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 踝] ankle (bone)
主干线[zhǔ gàn xiàn, ㄓㄨˇ ㄍㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 主干线 / 主幹線] backbone (cable)
脊梁[jǐ liang, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙, 脊梁 / 脊樑] backbone; spine
脊梁骨[jǐ liang gǔ, ㄐㄧˇ ㄌㄧㄤ˙ ㄍㄨˇ, 脊梁骨 / 脊樑骨] backbone
脊骨[jí gǔ, ㄐㄧˊ ㄍㄨˇ, 脊骨] backbone
[lǚ, ㄌㄩˇ, 膂] backbone; strength
骨干[gǔ gàn, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ, 骨干 / 骨幹] backbone; diaphysis
骨干网路[gǔ gàn wǎng lù, ㄍㄨˇ ㄍㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 骨干网路 / 骨幹網路] backbone network
切骨之仇[qiè gǔ zhī chóu, ㄑㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄓ ㄔㄡˊ, 切骨之仇] bitter hatred; hatred that cuts to the bone
[gěng, ㄍㄥˇ, 骾] blunt; fish bones; unyielding

bone ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カサカサ(P);かさかさ[, kasakasa (P); kasakasa] (adj-na,vs,adv,adv-to) (1) (on-mim) dry; bone dry; (2) rustle; (P)
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb)
下腿骨[かたいこつ, kataikotsu] (n) lower leg bone (esp. the tibia and the fibula, but sometimes also including the patella)
前頭骨[ぜんとうこつ, zentoukotsu] (n) frontal bone (of the skull)
口蓋骨[こうがいこつ, kougaikotsu] (n) palatine bone (of the skull)
喉に刺さった骨[のどにささったほね, nodonisasattahone] (n) bone stuck in one's throat
寛骨[かんこつ, kankotsu] (n,adj-no) hipbone; innominate bone
後頭骨[こうとうこつ, koutoukotsu] (n) occipital bone (of the skull)
心が疲れる[しんがつかれる, shingatsukareru] (exp,v1) to be mentally fatigued; to tired to the bone
挫骨[ざこつ, zakotsu] (n,vs) spraining of a bone joint
柔道整復[じゅうどうせいふく, juudouseifuku] (n) judo therapy; traditional non-surgical osteopathic tissue and bone manipulation therapy
歯槽膿漏[しそうのうろう, shisounourou] (n) periodontitis; pyorrhea; pyorrhoea; pyorrhea alveolaris; inflammation of the gingiva (gums) resulting in bone loss
歯槽骨[しそうこつ, shisoukotsu] (n) alveolar bone
涙骨[るいこつ, ruikotsu] (n) lacrimal bone (of the skull)
無名骨[むめいこつ, mumeikotsu] (n) (arch) hipbone; innominate bone
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket)
縁側(P);椽側[えんがわ, engawa] (n) (1) (See 縁・えん・6) veranda; porch; balcony; open corridor; (2) (縁側 only) (See 担鰭骨) bone at the base of a fin; meat at the base of a fin (esp. of a flatfish); (P)
腕骨[わんこつ, wankotsu] (n) wristbone; carpus; carpal bone
膜骨[まくこつ, makukotsu] (n) membrane bone
舟状骨[しゅうじょうこつ, shuujoukotsu] (n) navicular bone (largest wrist bone on the thumb side); scaphoid (bone)
蝶形骨;ちょう形骨[ちょうけいこつ, choukeikotsu] (n) sphenoid bone (of the skull)
身を粉にして働く[みをこにしてはたらく, miwokonishitehataraku] (exp,v5k) to work hard; to work oneself to the bone
鋤骨[じょこつ, jokotsu] (n,adj-no) vomer (a bone of the skull)
頬骨[ほおぼね;きょうこつ;ほほぼね;つらぼね, hoobone ; kyoukotsu ; hohobone ; tsurabone] (n,adj-no) cheekbones; zygomatic bone; malar bone
頭頂骨[とうちょうこつ, touchoukotsu] (n) the parietal bone
顴骨[けんこつ;かんこつ, kenkotsu ; kankotsu] (n) (obsc) (See 頬骨) cheekbone; zygomatic bone; malar bone
骨を折る[ほねをおる, honewooru] (exp,v5r) (1) to make efforts; to take pains; (2) to break one's bone
骨年齢[こつねんれい, kotsunenrei] (n) bone age; skeletal age
骨折[こっせつ, kossetsu] (n,vs) bone fracture; (P)
骨灰[こっかい;こつばい, kokkai ; kotsubai] (n) bone ash
骨片[こっぺん, koppen] (n) bone fragment; spicule
骨牌[こっぱい, koppai] (n) (1) playing cards; (2) mahjong tiles made of animal bone
骨髄[こつずい, kotsuzui] (n,adj-no) (1) bone marrow; medulla; (2) true spirit; one's mind; (P)
骨髄抑制[こつずいよくせい, kotsuzuiyokusei] (n) bone marrow suppression
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat
鼻甲介[びこうかい, bikoukai] (n) nasal concha; turbinate bone
イカの甲;烏賊の甲[イカのこう(イカの甲);いかのこう(烏賊の甲), ika nokou ( ika no kabuto ); ikanokou ( ika no kabuto )] (n) cuttlebone
イカの舟;烏賊の舟[イカのふね(イカの舟);いかのふね(烏賊の舟), ika nofune ( ika no fune ); ikanofune ( ika no fune )] (n) (See イカの甲) cuttlebone
イチボ[, ichibo] (n) (abbr) aitchbone
エムボーン[, emubo-n] (n) {comp} MBONE
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エムボーン[えむぼーん, emubo-n] MBONE
キャンパスバックボーン[きゃんぱすばっくぼーん, kyanpasubakkubo-n] campus backbone
バックボーン[ばっくぼーん, bakkubo-n] backbone (of a network)
バックボーンネットワーク[ばっくぼーんねっとわーく, bakkubo-nnettowa-ku] backbone network
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series

bone ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิงกราน[n.] (choēngkrān) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone FR: bassin [m]
กะโหลกศีรษะส่วนข้าง[n. exp.] (kalōk sīsa ) EN: parietal bone FR: os pariétal [m]
กะโหลกศีรษะส่วนหน้า[n. exp.] (kalōk sīsa ) EN: frontal bone FR: os frontal [m]
กำดัน[n. exp.] (kam dan) EN: occipital bone FR:
ก้าง[n.] (kāng) EN: fish bone FR: arête de poisson [f] ; arête [f]
การปลูกถ่ายไขกระดูก[n. exp.] (kān plūk th) EN: bone marrow transplantation FR: transplantation de moelle osseuse [f] ; greffe de moelle osseuse [f]
ไขกระดูก[n. exp.] (khaikradūk) EN: bone marrow FR: moelle osseuse [f]
ขากรรไกร[n.] (khākankrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
ขาตะไกร[v. exp.] (khātakrai) EN: jaw ; jawbone ; inferior maxillary bone FR: mâchoire [f]
โคปผกะ[n.] (khōpphaka) EN: ankle bone FR:
ความหนาแน่นของกระดูก[n. exp.] (khwām nānae) EN: bone mineral density ; bone density FR:
กระดูก[n.] (kradūk) EN: bone FR: os [m] ; ossements [mpl]
กระดูกอักเสบ[n. exp.] (kradūk aksē) EN: osteitis ; bone infection FR:
กระดูกแบน[n. exp.] (kradūk baēn) EN: flat bone FR:
กระดูกบั้นเอว[n. exp.] (kradūk ban-) EN: hip bone ; pelvis FR: pelvis [m] ; petit bassin [m]
กระดูกเชิงกราน[n. exp.] (kradūk choē) EN: pelvis ; pelvic bones ; hip bone FR: bassin [m]
กระดูกดั้งจมูก[n. exp.] (kradūk dang) EN: nasal bone FR: os propre du nez [m]
กระดูกไฮออยด์[n. exp.] (kradūk hai-) EN: hyoid bone ; lingual bone FR:
กระดูกไหปลาร้า[n. exp.] (kradūk haip) EN: clavicle ; collar bone ; collar blade FR: clavicule [f]
กระดูกหัก[n. exp.] (kradūk hak) EN: bone fracture ; fracture ; broken bone FR: fracture [f]
กระดูกหัวเหน่า[n. exp.] (kradūk hūan) EN: pubis ; pubic bone FR: pubis [m]
กระดูกแก้ม[n. exp.] (kradūk kaēm) EN: zygomatic bone FR: arcade zygomatique [f]
กระดูกขมับ[n. exp.] (kradūk kham) EN: temporal bone FR: temporal [m] ; os temporal [m]
กระดูกขม่อม[n. exp.] (kradūk kham) EN: parietal bone FR: os pariétal [m]
กระดูกโคนลิ้น[n. exp.] (kradūk khōn) EN: hyoid bone ; lingual bone ; tongue-bone FR:
กระดูกโกลน[n. exp.] (kradūk klōn) EN: stapes ; stirrup ; stirrup-shaped bone in the ear FR:
กระดูกมือ[n. exp.] (kradūk meū) EN: metacarpal bone FR:
กระดูกหมูอ่อน[n. exp.] (kradūk mū ø) EN: sparerib ; pork soft bone FR: côte de porc [f]
กระดูกหน้าผาก[n. exp.] (kradūk nāph) EN: frontal bone FR: frontal [m] ; os frontal [m]
กระดูกเนื้อแน่น[n. exp.] (kradūk neūa) EN: compact bone ; cortical bone ; dense bone FR:
กระดูกโหนกแก้ม[n. exp.] (kradūk nōk ) EN: zygomatic bone FR: arcade zygomatique [f]
กระดูกเซซามอยด์[n. exp.] (kradūk sēsā) EN: sesamoid bone FR:
กระดูกท้ายทอย[n. exp.] (kradūk thāi) EN: occipital bone FR: os occipital [m]
กระดูกทึบ[n. exp.] (kradūk theu) EN: compact bone ; cortical bone ; dense bone FR:
มวลกระดูก[n. exp.] (mūan kradūk) EN: bone mass FR: masse osseuse [f]
เพกา[n.] (phēkā) EN: Indian trumpet flower ; broken bone ; Damocles tree ; Oroxylum indicum FR: Oroxylum indicum
พระโคปผกะ[n. exp.] (phra khōpph) EN: ankle bone FR:
ประเด็น[n.] (praden) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda FR: point [m] ; aspect [m] ; question [f] ; sujet [m]
รอยต่อของกะโหลกศีรษะ[n. exp.] (røitø khøng) EN: bone suture FR: suture [f] ; synarthrose [f]
สรีรธาตุ[n.] (sarīrathāt) EN: bone shards left after cremation FR:

bone ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprungbein {n}ankle bone
Beckenknochen {m} [anat.]pelvic bone
myelotoxisch; knockenmarksschädigend {adj} [med.]myelotoxic; destructive to bone marrow
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight
Stirnbein {n} [anat.]frontal bone
Hüftbein {n} [anat.]hip bone; innominate bone
Kieferknochen {m}jaw bone
Röhrenknochen {m}long bone
Lumpensammler {m}rag and bone man
Osteolyse {f}; Abbau von Knochensubstanz [med.]osteolysis; bone dissolving
Schambein {n} [anat.]pubic bone
stinkfaul {adj} | stinkfauler | am stinkfaulstenbonelazy; bone idle [coll.] | more bonelazy | most bonelazy
Zungenbein {n} [anat.]tongue bone
Wadenbein {n} [anat.]fibula; splinter bone
Walknochen {m}whale bone
Backbone {n}backbone
Backenknochen {m}cheekbone
Knochenasche {f}bone ash
Knochenbearbeitung {f}bone manufacturing
Knochenmehl {n}bone meal; bonemeal
Knochenporzellan {n}bone china
Knochenschnitzen {n}bone carving
Knochensplitter {m}bone fragment
Knochenbrand {m}charred bones
Gabelbein {n}wishbone
Posaunenchor {m} [mus.]trombone band
retrosternal {adj}; hinter dem Brustbein liegend [med.]retrosternal; behind the breastbone
Totenkopf {m} (Symbol)skull and crossbones
Sprungbein {n}anklebone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bone
Back to top