ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pay back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pay back*, -pay back-

pay back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pay back (phrv.) จ่ายเงินคืน See also: จ่ายคืน
pay back (phrv.) ลงโทษ See also: แก้แค้น Syn. get even.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนทุน (v.) pay back
คืนเงิน (v.) pay back
ใช้ (v.) pay back See also: make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose Syn. ชดใช้
ใช้คืน (v.) pay back See also: make reparation, reimburse, compensate, repay, remunerate, refund, recompose Syn. ใช้, ชดใช้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll pay back the money.ฉันจะคืนเงินคุณให้ทีหลัง
Why don't you prostitute and pay back my 5 million?ทำไมเธอไม่ขายตัว และจ่ายเงินคืน 5ล้านเยนล่ะ?
I need money to pay back loan sharksคิดดูดีๆนะ ฉันต้องการเงิน เพื่อเอาไปใช้หนี้มาเฟียเงินกู้
I'm gonna get a job and I'm gonna help Dad pay back Mr. Gunk.ผมจะหางานทำ จะได้ช่วยพ่อ จ่ายค่าเสียหายให้คุณกั๊งค์
I would pay back my debt, year,after year,after year.ฉันจะต้องทำงานใช้หนี้ ปีแล้ว ปีเล่า
So we'll sell when high and pay back your money.เราจะขายตอนขึ้นราคา แล้วเอาเงินมาใช้หนี้คุณ
How are you going to pay back £90,000?นายจะหาที่ไหนมาใช้หนี้ตั้ง9หมื่น
But... if my deal falls through, I won't pay back her money.ถ้าข้อตกลงของผมล้มเหลว,ผมจะไม่คืนเงินของคุณ
I'll pay back Awesome, and I'll still have ten large!ฉันจะจ่ายเงินคืนกัปตันออสซัม และฉันจะยัง มีเงินเหลืออีก 1 หมื่น!
And I promise to pay back the bail as soon as I can.ฉันซาบซึ้งสิ่งที่คุณทำจริงๆ
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว
Just one more week. Please? I'll pay back for sure this time.อีแค่อาาทิตย์เดียว ได้โปรด ผมจะจ่ายทั้งหมดแน่นอน

pay back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 还 / 還] pay back; return; surname Huan

pay back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
払い戻す(P);払戻す[はらいもどす, haraimodosu] (v5s,vt) to repay; to pay back; (P)
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P)
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)

pay back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
ชำระคืน[v.] (chamrakheūn) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse FR:
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price FR: rembourser
คืนทุน[v. exp.] (kheūn thun) EN: pay back FR: amortir
ทด[v.] (thot) EN: repay ; return ; reciprocate ; compensate ; indemnify ; recompense ; reimburse ; pay back FR: restituer ; redonner
ทดแทน[v.] (thotthaēn) EN: compensate ; indemnify ; reimburse ; repay ; pay back ; return FR: rembourser ; dédommager ; indemniser ; réparer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pay back
Back to top