ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outdo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outdo*, -outdo-

outdo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outdo (vt.) เอาชนะ See also: พิชิต, ทำดีกว่า Syn. beat, overcome Ops. lose
outdone (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ outdo
outdoor (adj.) ที่อยู่กลางแจ้ง Syn. alfresco, outside Ops. indoor
outdoor entertainment (n.) สวนสนุก
outdoors (adv.) ข้างนอก See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน Syn. outside Ops. indoors
outdoors (n.) พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
outdo(เอาทฺ'ดู) vt. เอาชนะ,พิชิต,ทำดีกว่า,ดีกว่า,เหนือกว่า, Syn. exceed
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
English-Thai: Nontri Dictionary
outdo(vt) เก่งกว่า,ทำได้ดีกว่า,ยอดเยี่ยมกว่า,เหนือกว่า
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลบเหลี่ยม (v.) outdo See also: destroy the arrogance of someone, trump someone´s trick Syn. ลบคม
กลางแจ้ง (adj.) outdoor See also: open-air, alfresco Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
ที่แจ้ง (n.) outdoor See also: open-air Syn. ที่โล่ง, กลางแจ้ง, กลางแปลง
ที่โล่ง (n.) outdoor See also: open-air, open Syn. กลางแจ้ง, กลางแปลง, ที่แจ้ง
กีฬากลางแจ้ง (n.) outdoor sports See also: outdoor game Ops. กีฬาในร่ม
outdid (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ outdo
outdone (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ outdo
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I came to Suzuran to outdo my old man.ฉันมาที่ซูซูรันเพื่อเอาชนะตาแก่นั้น
But perhaps in this century, I'll outdo them all.แต่ในศตวรรษนี้ผมอาจเลิศล้ำเกินใคร
I feel embarrassed because I can't outdo Father.ผมอับอายที่ไม่สามารถทำให้ดีกว่าพ่อ
They all try to outdo each other.พวกเขาทั้งหมดพยายามเอาชนะกันและกัน
I think that we've outdone ourselves.ฉันว่าเราเสร็จงานสร้างสรรค์อีกชิ้นแล้วล่ะ
I'd never slept outdoors before. Have you?ฉันไม่เคยนอนกลางแจ้งมาก่อน เธอล่ะ?
It was outdoor detail... ..and May is one damn fine month to be working outdoors.RED: มันเป็นรายละเอียดกลางแจ้ง ... ..and พฤษภาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ดีแช่งที่จะได้ทำงานนอกบ้าน
I think a man working outdoors feels more like a man if he can have a bottle of suds.ผมคิดว่าคนที่ทำงานนอกบ้านรู้สึกเหมือนคน ถ้าเขาสามารถมีขวดน้ำสบู่
No. You know how she loves this outdoor stuff.ที่คุณก็รู้ว่าสิ่งที่เธอรักกลางแจ้งนี้
In the car... this one is outdoor...ในรถซะด้วย ... ส่วนอันนี้กลางแจ้งเลย...
So well put it on TV well put it in print well put it up in outdoor well buy radio time;มีทั้งในทีวี ในสิ่งพิมพ์ กลางแจ้ง วิทยุ
No good. It's an outdoor phone booth. Three miles out of range.We can access aII surveiIIance avaiIabIe to any government agency.

outdo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ, 要强 / 要強] eager to excel; wishing to outdo others
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, 出操] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise
在户外[zài hù wài, ㄗㄞˋ ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, 在户外 / 在戶外] outdoors
室外[shì wài, ㄕˋ ㄨㄞˋ, 室外] outdoor
户外[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, 户外 / 戶外] outdoor
露天[lù tiān, ㄌㄨˋ ㄊㄧㄢ, 露天] outdoors; al fresco; in the open

outdo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco
アウトドアゲーム[, autodoage-mu] (n) outdoor game
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop
アウトドアズ;アウトゥドアズ[, autodoazu ; autoudoazu] (n) outdoors
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest)
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei
一籌を輸する[いっちゅうをゆする;いっちゅうをしゅする, icchuuwoyusuru ; icchuuwoshusuru] (exp,vs-i) to be inferior to; to be outdone; to compare unfavourably with
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
下足[げそく, gesoku] (n) footwear (esp. outdoor shoes, as opposed to slippers, etc.); footgear
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van
凌ぐ[しのぐ, shinogu] (v5g,vt) (1) to endure; to keep out (e.g. rain); to stave off (e.g. starvation); (2) to pull through; to get over; to survive; (3) to surpass; to outdo; to excel; to eclipse; to defy; to slight; (P)
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies
外で遊ぶ[そとであそぶ, sotodeasobu] (v5b) to play outdoors
外履き[そとばき, sotobaki] (n) (See 下履き・したばき) outdoor shoes; outdoor footwear
室外[しつがい, shitsugai] (n) outdoors; outside a room; outside the room
屋外[おくがい, okugai] (n,adj-no) outdoors; alfresco; (P)
引けを取る[ひけをとる, hikewotoru] (exp,v5r) to be outdone by; to compare unfavorably with
戸外[こがい, kogai] (n,adj-no) open-air; outdoors; (P)
戸外撮影[こがいさつえい, kogaisatsuei] (n) taking pictures outdoors
芋煮会[いもにかい, imonikai] (n) outdoor party where guests cook various types of vegetables (esp. in Tohoku); stewed potato party
蚊燻[かいぶし, kaibushi] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitoes
蚊遣り;蚊燻(io);蚊遣[かやり, kayari] (n) outdoor fire with dense smoke to repel mosquitos; mosquito-fumigation
野宿[のじゅく, nojuku] (n,vs) sleeping outdoors; sleeping out in the open air; camping
青天井[あおてんじょう, aotenjou] (n) blue sky; outdoor; skyrocketing
青姦;青かん[あおかん, aokan] (n) (1) (uk) (col) sleeping under the stars; (2) having sex outdoors

outdo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
พูดทับ[v. exp.] (phūt thap) EN: outdo ; go one up on FR:
ทิ้งห่าง[v. exp.] (thing hāng) EN: oustrip by far ; outdo by far ; outrun by far FR:
ทิ้งขาด[v. exp.] (thing khāt) EN: oustrip by far ; outdo by far ; outrun by far FR:
อากาศใหม่[n. exp.] (ākāt mai) EN: fresh air ; outdoor air FR: air frais [m]
บ้อท่า[X] (bø thā) EN: be outdone FR:
โขนกลางแปลง[n. exp.] (khōn klāng ) EN: outdoor khon FR:
โขนโรงนอก[n. exp.] (khōn rōng n) EN: outdoor theater khon FR:
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngj) EN: outdoor sports ; outdoor game FR: sport d'extérieur [m]
กลางแจ้ง[n.] (klāngjaēng) EN: outdoors FR: extérieurs [mpl]
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: open-air ; outdoor FR: extérieur
กลางแจ้ง[adv.] (klāngjaēng) EN: outdoors ; in the open air ; in the open ; outside ; alfresco FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre ; dehors
กลางแปลง[X] (klāngplaēng) EN: outdoor ; in the open air FR: en plein air
หมดท่า[v.] (motthā) EN: be outdone ; be bested FR:
น้อยแง่[v.] (nøi-ngaē) EN: be outdone FR:
แพ้เขา[v. exp.] (phaē khao) EN: be outdone ; be defeaterd ; lose out FR:
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām kl) EN: outdoor pool FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]
เสียท่า[v.] (sīathā) EN: be defeated ; be outdone ; lose one's balance FR:
ตี่[n.] (tī) EN: [a game consisting in holding one's breath while running] ; [children's outdoor running game] FR:

outdo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außenbereich {m}outdoor area; outlying area
Außentemperatur {f}outdoor temperature
Außenwerbung {f}outdoor advertising
Freiluftaufstellung {f}outdoor installation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outdo
Back to top