ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

octo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *octo*, -octo-

octo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
octo (prf.) แปด
octo- (n.) จำนวนแปด See also: เลขแปด Syn. octa-
October (n.) ตุลาคม See also: เดือนตุลาคม
October (n.) เดือนตุลาคม
octogenarian (n.) คนที่มีอายุระหว่าง 80 ถึง 89 ปี
octopus (n.) ปลาหมึกสาย หรือปลาหมึกยักษ์
English-Thai: HOPE Dictionary
october(ออคโท'เบอะ) n. ตุลาคม,เหล้าที่กลั่นในเดือนตุลาคม
octopus(ออค'ทะพัส) n. ปลาหมึก pl. octopuses,octopi
English-Thai: Nontri Dictionary
October(n) เดือนตุลาคม
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
octonary scaleมาตราฐานแปด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุลาคม (n.) October Syn. เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม (n.) October
ปลาหมึกยักษ์ (n.) octopus
LL.D (abbr.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws)
LL.D. (abbr.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws) Syn. LLD
LLD (abbr.) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Laws) Syn. LL.D
M.D. (abbr.) แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
MD (abbr.) คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
Oct (abbr.) คำย่อของ October
Ph.D (abbr.) คำย่อของ Doctor of Philosophy
Ph.D. (abbr.) ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (คำย่อของ Doctor of Philosophy)
PhD (abbr.) คำย่อของ Doctor of Philosophy
กศ.ด. (n.) doctorate Syn. การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (n.) doctorate
ค.ด. (n.) Doctor of Education See also: Ph.D., Doctor of Philosophy
คุณหมอ (n.) doctor See also: physician, medico, practitioner, medic Syn. แพทย์
คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (n.) Doctor of Education See also: Ph.D., Doctor of Philosophy Syn. ค.ด.
จีนแส (n.) doctor See also: teacher Syn. หมอ, ครู, ซินแส, ซินแซ
ซินแซ (n.) doctor See also: physician Syn. จีนแส, หมอ
ซินแซ (n.) doctor See also: teacher Syn. หมอ, ครู, ซินแส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's exactly what a doctor told meนั่นแหล่ะคือสิ่งที่หมอบอกกับฉันอย่างแน่นอน
You'd better see a doctor about that cutคุณควรไปหาหมอเกี่ยวกับบาดแผลนั่น
The doctor will be with you in a momentคุณหมอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
The doctor asked me to watch what I eatหมอขอให้ฉันระมัดระวังสิ่งที่รับประทาน
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We were talking about the Octo Mount Tango.เรากำลังคุยเรื่อง ออคโต้ เมาท์ แทงโก้
Hey, are you just going to sit here or are we going to go try that Octo Mount Tango again?คุณจะนั่งอยู่ตรงนี้หรือว่าจะเข้าไปทำ ออคโต้ เมาท์ แมงโก้ กันอีกรอบล่ะ?
And what is this Octo Mount Tango butt fucking position that I've never heard of?และก็ไอ้ ออคโต้ เมาท์ แทงโก้ อะไรนี่ ทำไมฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย?
Quick, Doctor, your notebook.ด่วน, แพทย์, โน๊ตบุ๊คของคุณ
Quick, Doctor, that report.ด่วน, แพทย์, รายงานว่า
"Jack, darling, I've just seen the doctor and I'm going down to Manderley right away."แจ็คที่รักฉันเพิ่งไปพบหมอมา เเละกําลังเดินทางกลับไปที่เเมนเดอเลย์"
She'll understand it more easily. Danny, who was Rebecca's doctor?แต่ให้ผมคุยกับแดนนี่ หล่อนจะเข้าใจดีกว่า แดนนี่ ใครคือหมอของรีเบคคา
Now, you heard. I said Rebecca's doctor in London.ผมพูดถึงหมอของรีเบคคาที่ลอนดอน
Now, listen to me, Danny. We know that Rebecca went to a doctor in London on the last day of her life. Who was it?ฟังฉันนะ แดนนี่ เรารู้ว่ารีเบคคา ไปหาหมอที่ลอนดอน เขาเป็นใคร
There was a doctor. Mrs. De Winter sometimes went to him privately.มีหมออยู่คนหนึ่งที่บางครั้ง คุณนายเดอ วินเทอร์ก็ไปหาเป็นการส่วนตัว
October the 12th, last year.วันที่ 12 ตุลาคม ของปีที่แล้ว
"Oh, no, Doctor, not that long. ""ไม่หรอกค่ะคุณหมอไม่นานขนาดนั้นหรอก"

octo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, 复诊 / 復診] another visit to doctor; further diagnosis
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 备用二级头呼吸器 / 備用二級頭呼吸器] backup regulator; octopus (diving)
无国界医生[wú guó jiè yī shēng, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄧ ㄕㄥ, 无国界医生 / 無國界醫生] Médecins Sans Frontières (MSF charity); doctors without borders
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner
博士[bó shì, ㄅㄛˊ ㄕˋ, 博士] doctor; court academician (in feudal China); Ph.D.
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 博士学位 / 博士學位] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位
[dài, ㄉㄞˋ, 大] doctor
大夫[dài fu, ㄉㄞˋ ㄈㄨ˙, 大夫] doctor; minister of state (in pre-Han states)
文学博士[wén xué bó shì, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ, 文学博士 / 文學博士] Doctor of Letters
医学博士[yī xué bó shì, ㄧ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄛˊ ㄕˋ, 医学博士 / 醫學博士] doctor of medicine
医师[yī shī, ㄧ ㄕ, 医师 / 醫師] doctor
医生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, 医生 / 醫生] doctor
医护[yī hù, ㄧ ㄏㄨˋ, 医护 / 醫護] doctors and nurses; medic; medical (personnel)
十一[shí yī, ㄕˊ ㄧ, 十一] eleven; 11; PRC National Day (October 1, 1949)
冒牌[mào pái, ㄇㄠˋ ㄆㄞˊ, 冒牌] fake; impostor; quack (doctor); imitation brand
杏林[xìng lín, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, 杏林] forest of apricot trees; fig. honorific term for fine doctor (cf Dr Dong Feng 董奉, 3rd century AD, asked his patients to plant apricot trees instead of paying fees); Xinglin district of Xiamen city (renamed Haicang 海沧区 in 2003)
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
革兰氏[Gé lán shì, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ, 革兰氏 / 革蘭氏] Mr Gram; Dr. Hans Christian Jaochim Gram (1953-1938), Danish doctor and inventor of the Gram stain 革蘭氏染色法|革兰氏染色法
八倍体[bā bèi tǐ, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 八倍体 / 八倍體] octoploid
八带鱼[bā dài yú, ㄅㄚ ㄉㄞˋ ㄩˊ, 八带鱼 / 八帶魚] octopus
十月[shí yuè, ㄕˊ ㄩㄝˋ, 十月] October; tenth month
十月革命[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 十月革命] October Revolution
章鱼[zhāng yú, ㄓㄤ ㄩˊ, 章鱼 / 章魚] octopus
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 蛸] Octopus octopodia; mantis egg nest
鱆鱼[zhāng yú, ㄓㄤ ㄩˊ, 鱆鱼 / 鱆魚] octopus
矫形医生[jiǎo xíng yī shēng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄧ ㄕㄥ, 矫形医生 / 矯形醫生] orthopedic doctor
博士后[bó shì hòu, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄏㄡˋ, 博士后 / 博士後] postdoc; a postdoctoral position
江湖医生[Jiāng hú yī shēng, ㄐㄧㄤ ㄏㄨˊ ㄧ ㄕㄥ, 江湖医生 / 江湖醫生] quack; charlatan; itinerant doctor and swindler
巫医[wū yī, ㄧ, 巫医 / 巫醫] witch doctor; medicine man; shaman
周一岳[Zhōu Yī yuè, ㄓㄡ ㄧ ㄩㄝˋ, 周一岳 / 周一嶽] York Chow or Chow Yat-ngok (1947-), Hong Kong doctor and politician, Secretary for Health, Welfare and Food since 2004

octo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクトパス[, akutopasu] (n) octopus
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
お医者さん(P);御医者さん[おいしゃさん, oishasan] (n) (pol) doctor; (P)
お医者様[おいしゃさま, oishasama] (n) (hon) (See 医者) doctor
ガラルファ;ガラ・ルファ[, gararufa ; gara . rufa] (n) doctor fish (Garra rufa); nibble fish; kangal fish; reddish log sucker
たこ焼き;蛸焼[たこやき, takoyaki] (n) octopus dumplings
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet"
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
ツリードクター[, tsuri-dokuta-] (n) tree doctor
でも医者[でもいしゃ, demoisha] (n) quack (doctor)
ドクター(P);ドクトル[, dokuta-(P); dokutoru] (n) doctor (dut
ドクターコース;ドクター・コース[, dokuta-ko-su ; dokuta-. ko-su] (n) doctoral program (wasei
ドクターストップ[, dokuta-sutoppu] (n) (1) stopping a sport, such as boxing, on doctor's orders (wasei
ノクトビジョン;ノクトベジョン[, nokutobijon ; nokutobejon] (n) infrared imaging (with infrared lighting); noctovision
へっぽこ[, heppoko] (n,adj-na) hack; untrained; quack (doctor)
へぼ医者[へぼいしゃ, heboisha] (n) quack doctor
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher
モンロビアンドクターフィッシュ[, monrobiandokuta-fisshu] (n) Monrovia doctorfish (Acanthurus monroviae, species of Eastern Atlantic tang found from southern Morocco to Angola)
ヤスジチョウチョウウオ[, yasujichouchouuo] (n) eightband butterflyfish (Chaetodon octofasciatus); eight-striped butterflyfish
ヤスジニセモチノウオ[, yasujinisemochinouo] (n) eightstripe wrasse (Pseudocheilinus octotaenia); eightline wrasse
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
[い, i] (n) twelfth sign of the Chinese zodiac (The Boar, 9pm-11pm, north-northwest, October)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
仮眠室[かみんしつ, kaminshitsu] (n) nap room (e.g. for doctors in an emergency ward, or firefighters in a fire station)
休診日[きゅうしんび, kyuushinbi] (n) doctor's no-consultation day
偽瓢虫[てんとうむしだまし;テントウムシダマシ, tentoumushidamashi ; tentoumushidamashi] (n) (1) (uk) handsome fungus beetle (any beetle of family Endomychidae); (2) (col) (See 二十八星瓢虫) 28-spotted ladybird (Epilachna vigintioctopunctata)
医師[いし, ishi] (n,adj-no) doctor; physician; (P)
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine
医師免許証[いしめんきょしょう, ishimenkyoshou] (n) (See 医師免許) physician's license (licence); doctor's license; medical license
医療費[いりょうひ, iryouhi] (n) medical expenses; doctor's bill
医者[いしゃ, isha] (n) (sens) (usu. 医者さん or お医者さん) (See お医者さん,医者さん) (medical) doctor; physician; (P)
医者に掛かる;医者にかかる[いしゃにかかる, ishanikakaru] (exp,v5r) to consult a doctor
医者に掛ける;医者にかける[いしゃにかける, ishanikakeru] (exp,v1) (See 医者に掛かる) to entrust to a doctor (for treatment)
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
医者の指図[いしゃのさしず, ishanosashizu] (n) doctor's mandate
医者通い[いしゃがよい, ishagayoi] (n-adv) course of medical treatment; under-the-doctor
医院[いいん, iin] (n) doctor's office (surgery); clinic; dispensary; (P)
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
博士[はかせ(P);はくし(P), hakase (P); hakushi (P)] (n,n-suf,adj-no) (1) (usu. はくし) doctorate; PhD; Dr (as a title); (n) (2) (usu. はかせ) expert; learned person; (P)

octo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksørasāt d) EN: Doctor of Arts; D.A FR:
อัฏฐังสะ[adj.] (atthangsa) EN: octogonal FR:
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor ; internist FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor ; internist FR: médecin [m] ; docteur [m]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng ) EN: doctor's certificate ; medical certificate FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Doctor of Business Administration FR:
เดือนตุลาคม ; เดือนตุลา[n. exp.] (deūoen tulā) EN: October FR: mois d'octobre [m] ; octobre [m]
ด็อกเตอร์ (ดร.) = ดอกเตอร์[n.] (dǿktoē) EN: doctor (Dr.) FR: docteur [m]
ดร.[abv.] (dørø.) EN: Dr. ; doctor FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์[n. exp.] (dutsadīband) EN: honorary doctorate FR: docteur honoraire [m]
ดุษฎีนิพนธ์[n.] (dutsadīniph) EN: dissertation ; doctoral thesis FR:
จักษุแพทย์[n.] (jaksuphaēt) EN: ophthalmologist ; eye doctor FR: oculiste [m] ; ophtalmologiste [m] ; ophtalmologue [m]
เจ้าของไข้[n. exp.] (jaokhøng kh) EN: doctor in charge of a patient FR:
จีนแส[n.] (jīnsaē) EN: doctor ; physician FR:
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: doctorate FR: doctorat [m]
คุณหมอ[n. exp.] (khun mø) EN: Doctor FR: docteur [m]
คุณหญิงหมอ[X] (Khunying Mø) EN: Doctor FR: docteur
คุรุศาสตรดุษฎีบัณฑิต[n.] (khurusātdut) EN: Doctor of Education (D.Ed.) ; Doctor in Education degree (Ed.D.) FR:
ขวัญข้าว[n.] (khwankhāo) EN: gratuity for a doctor FR:
กระมัง[n.] (kramang) EN: Puntioplites proctozysron FR: Puntioplites proctozysron
เหลี่ยม[n.] (līem) EN: Puntioplites proctozysron FR: Puntioplites proctozysron
แมลงปอเข็มปีกแผ่แปดจุด[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Orolestes octomaculata FR: Orolestes octomaculata
หมึก[n.] (meuk) EN: cuttlefish ; squid ; octopus FR: calmar [m] ; seiche [f]
หมึกสายวงน้ำเงิน[n. exp.] (meuk sāi wo) EN: Blue-ringed octopus FR:
หมอ[n.] (mø) EN: doctor FR: médecin [m] ; docteur [m] ; doctoresse [f] ; toubib [m] (fam.) ; thérapeute [m] ; praticien [m] ; praticienne [f]
หมอช้าง[n. exp.] (mø chāng) EN: elephant doctor FR:
หมอเก๊[n. exp.] (mø kē) EN: fake doctor FR: faux médecin [m]
หมอกลางบ้าน[n. exp.] (mø klāngbān) EN: self-styled doctor ; quack FR: toubib (fam.) [m]
หมอผี[n.] (møphī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor ; spirit doctor ; exorcist ; shaman FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
หมอประจำบ้าน[n. exp.] (mø prajam b) EN: family doctor FR: médecin de famille [m] ; médecin traitant [m]
หมอรักษาโรคทั่วไป[n. exp.] (mø raksā rō) EN: general practitioner ; family doctor FR: médecin généraliste [m] ; généraliste [m] ; omnipracticien [m] ; médecin de famille [m]
หมอตา[n.] (mø tā) EN: oculist ; eye doctor ; eye specialist FR: oculiste [m, f] ; ophtalmologue [m, f] ; spécialiste de la vue [m, f]
หมอตีนเปล่า[n. exp.] (mø tīn plāo) EN: barefoot doctor FR:
หมอหญิง[n. exp.] (mø ying) EN: woman doctor ; lady doctor FR: femme médecin [f] ; doctoresse [f]
นายแพทย์ (นพ.)[n.] (nāi phaēt) EN: doctor ; physician ; medical doctor ; Dr. (abbrev.) ; M.D. (abbrev.) FR: docteur [m] ; médecin [m] ; Dr. (abrév.)
นักการแพทย์แผนไทย[n. exp.] (nak kān pha) EN: Thai traditional medicine doctor FR:
นักศึกษาปริญญาเอก[n. exp.] (nakseuksā p) EN: doctoral student FR: doctorant [m]
งวง[n.] (ngūang) EN: tentacle of a cuttlefish/octopus FR: tentacule [m]
นิสิตปริญญาเอก[n. exp.] (nisit parin) EN: doctoral student FR: doctorant [m]

octo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doktorarbeit {f} | nach der Doktorarbeitthesis; doctoral thesis | postdoctoral
Humanmediziner {m}doctor of medicine
Rigorosum {n}doctoral viva; oral part of the doctoral examination
Dr. : Doktor {m}Dr : Doctor
Augenarzt {m} [med.]eye specialist; eye doctor
Ehrendoktor {m}honorary doctor
Betreuer {m} (im Sport)doctor; physio
Arztberuf {m} | den Arztberuf ergreifen; Arzt werden; Äztin werdenjob of doctor | to become a doctor
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.]
Kassenarzt {m}panel doctor
Ärztekammer {f}professional body of doctors
Promotion {f} (Universität)doctorate; PhD
Psychiater {m}; Klapsdoktor (scherzhaft)shrink (short for headshrinker); couch doctor
Kurpfuscher {m} | ein Kurpfuscherquack | a quack doctor
Anraten {n} | auf Anraten des Arztesrecommendation | on doctor's recommendation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า octo
Back to top