ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

physician

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *physician*, -physician-

physician ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
physician (n.) หมอ See also: แพทย์, นายแพทย์ Syn. doctor
English-Thai: HOPE Dictionary
physician(ฟิซิซ'เชิน) n. แพทย์,หมอ,อายุรแพทย์,แพทย์อายุรเวช
English-Thai: Nontri Dictionary
physician(n) แพทย์,หมอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
physician๑. แพทย์๒. อายุรแพทย์ [มีความหมายเหมือนกับ internist] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Physician and patientแพทย์กับผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อายุรเวช (n.) physician See also: doctor Syn. อายุรแพทย์
อายุรแพทย์ (n.) physician See also: doctor Syn. อายุรเวช
เวช (n.) physician See also: doctor Syn. หมอ, แพทย์ Ops. คน
ไวทย์ (n.) physician See also: doctor Syn. แพทย์, หมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My husband is a physician at the university hospital.สามีของฉันเป็นแพทย์ ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
But my physician has seen them both and is optimistic.หมอหลวงของข้าไปดูแล้วยังมีหวัง
The president's physician declared him dead at 2032 zulu.คุณคงต้องไปยืนห่าง ๆ ผมจะได้เริ่มวาดรูปที่เกิดเหตุ ขอบคุณ
I'm sure the president's physician rushed to evaluate his condition.แพทย์จึงกลับมาดู ซึ่งนั่นก็.. ประมาณอีกชั่วโมงต่อมา
What if I could direct you to an impeccable physician who could replace both your nipples, at my expense, and I will give you enough money to buy a brand-new ship?ถ้าผมแนะนำหมอเก่งๆ และ ออกค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทำหัวนมใหม่ และแถมเรือลำใหม่ให้คุณอีกลำล่ะ
What does the Imperial Physician say?แล้วหมอหลวงว่าอย่างไรบ้าง?
The Imperial Physician says he has done his best...หมอหลวงทูลว่าเขารักษาสุดความสามารถแล้ว
Why are you living with the dead when you have such a beautiful family, a husband who is indeed alone, a daughter who needs her mother, patients who need a competent physician who looks them in the eyeทำไมคุณอยู่กับความตาย ในเมื่อคุณมีครอบครัวที่มีความสุข สามีผู้ซึ่งอ้างว้าง
We have sent a royal physician to her chambers for that very reason, Your Highness.พวกเราได้ส่งหมอหลวงไปที่พระตำหนักของพระสนม เพื่อเรื่องนี้ พะยะค่ะ พระพันปี
Vannacutt was known for being a brilliant physician and great humanitarian.แวนนาคัตรู้เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ความเก่งในทางการแพทย์ของเค้ากับความใจบุญ
Perhaps. I have asked the court physician to conduct some tests.บางที พ่อต้องถามหมอหลวงเพื่อทดสอบบางอย่าง
We can talk to a physician and get you something to help you sleep.เราสามารถคุยกับคุณหมอ และจะได้ช่วยให้คุณหลับได้

physician ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner

physician ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
学校医[がっこうい, gakkoui] (n) school physician
町医者[まちいしゃ, machiisha] (n) (1) physician in private practice (practise); (2) (arch) town doctor; doctor who served the the townspeople (as opposed to the emperor, a daimyo, etc.)
開業医[かいぎょうい, kaigyoui] (n) (See 勤務医,一般開業医・いっぱんかいぎょうい) private clinician; physician in private practice; general practitioner; (P)
内科医[ないかい, naikai] (n) physician; internist
医師[いし, ishi] (n,adj-no) doctor; physician; (P)
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine
医師免許証[いしめんきょしょう, ishimenkyoshou] (n) (See 医師免許) physician's license (licence); doctor's license; medical license
医籍[いせき, iseki] (n) register of physicians
医者[いしゃ, isha] (n) (sens) (usu. 医者さん or お医者さん) (See お医者さん,医者さん) (medical) doctor; physician; (P)
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
医長[いちょう, ichou] (n) medical director; chief physician; (P)
国手[こくしゅ, kokushu] (n) skilled physician; noted doctor; master
安福殿[あんぷくでん, anpukuden] (n) (See 十七殿) physicians' pavilion (in Heian Palace)
治療者[ちりょうしゃ, chiryousha] (n) healer; clinician; physician; person who gives treatment; therapist

physician ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุรแพทย์[n.] (āyuraphaēt) EN: physician ; doctor ; internist FR: médecin [m] ; docteur [m]
อายุรเวช[n.] (āyurawēt) EN: physician ; doctor ; internist FR: médecin [m] ; docteur [m]
จีนแส[n.] (jīnsaē) EN: doctor ; physician FR:
หมอหลวง[n. exp.] (mø lūang) EN: royal physician FR:
หมอยา[n.] (møyā) EN: physician ; pharmacist FR: docteur en médecine [m] ; médecin [m] ; pharmacien [m]
นายแพทย์ (นพ.)[n.] (nāi phaēt) EN: doctor ; physician ; medical doctor ; Dr. (abbrev.) ; M.D. (abbrev.) FR: docteur [m] ; médecin [m] ; Dr. (abrév.)
แพทย์[n.] (phaēt) EN: doctor ; physician ; medico ; medical practitioner ; medic FR: docteur [m] ; médecin [m] ; toubib [m] (fam.)
แพทย์หลวง[n. exp.] (phaēt lūang) EN: royal physician FR: médecin du roi [m]
ผู้รักษา[n. exp.] (phū raksā) EN: doctor ; general practitioner ; medical practitioner ; physician FR: médecin [m] ; personnel soignant [m] ; guérisseur [m]
ซินแส[n.] (sinsaē) EN: doctor ; physician FR:
ไวทย์[n.] (wai) EN: physician ; doctor FR:
เวช[n.] (wēt) EN: doctor ; physician FR: docteur [m] ; médecin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า physician
Back to top