ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

octa-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น octa, *octa*, -octa-

octa- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグーチ[, agu-chi] (n) Brazilian agouti (Dasyprocta leporina)
フォッサ[, fossa] (n) fossa (Cryptoprocta ferox)
外肛動物[がいこうどうぶつ, gaikoudoubutsu] (n) (See コケムシ) Bryozoa animal; Ectoprocta animal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า octa-
Back to top