ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

objectionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *objectionable*, -objectionable-

objectionable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
objectionable (adj.) ซึ่งไม่น่าพอใจ See also: ซึ่งน่ารังเกียจ Syn. unsatisfactory Ops. attractive, desirable
objectionable (adj.) ที่เป็นสาเหตุให้คัดค้าน See also: ที่ต้องคัดค้าน
objectionable (adj.) ที่น่ารังเกียจ Syn. unpleasant, offensive Ops. pleasant
English-Thai: HOPE Dictionary
objectionable(อับเจค'เชินนะเบิล) adj. น่ารังเกียจ
English-Thai: Nontri Dictionary
objectionable(adj) ค้านได้,น่ารังเกียจ,น่าท้วงติง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Much of it from the vaults of the Ministry of objectionable Materials.ส่วนใหญ่จาก ห้องนิรภัย ของกระทรวงอายัดทรัพย์สินน่ะ.
I quite like the idea of you telling your progeny of this objectionable old fool who used to putter around the garden.ฉันอยากเห็นเธอเล่าให้ลูกหลานฟัง ถึงตาแก่น่ารังเกียจ ที่เอาแต่อยู่ในสวน
"Freedom of speech is objectionable.""สิทธิในการพูด ไร้สาระสิ้นดี"

objectionable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人不快[lìng rén bù kuài, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄞˋ, 令人不快] unpleasant; objectionable

objectionable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P)

objectionable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable

objectionable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstößigkeit {f}obnoxiousness; objectionableness
einwandfrei; unbedenklich {adj}unobjectionable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า objectionable
Back to top