ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dignitary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dignitary*, -dignitary-

dignitary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dignitary (n.) บุคคลที่มีตำแหน่งสูง See also: ผู้มีฐานะสูงส่ง Syn. VIP, luminary, bigwig, celebrity
English-Thai: HOPE Dictionary
dignitary(ดิก'นิทารี) n. บุคคลที่ตำแหน่งสูง,ผู้มีฐานันดรศักดิ์., See also: dignitarial adj. -pl. dignitaries
English-Thai: Nontri Dictionary
dignitary(n) ผู้ทรงเกียรติ,ผู้สูงศักดิ์,ผู้มีฐานันดรศักดิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชาคณะ (n.) a high ecclesiastical dignitary See also: a high Buddhist ecclesiastical dignitary, high dignitary monk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your husband will hopefully know by now that not every dignitary can be stepped on.คงได้แต่หวังว่า.. สามีของลูก คงจะรู้แล้วในตอนนี้ว่า ไม่ใช่ผู้มีฐานะสูงส่งทุกๆคน ที่สามารถเหยียบได้
Well, I heard the London office booked her to attend the birthday party of some foreign dignitary a few months ago.ก็ ฉันได้ยินว่าเธอรับงานในสถานทูตของลอนดอน ที่เป็นวันเกิด ของคนที่มีตำแหน่งสูงสักคน เมื่อ2-3เดือนก่อน
Maybe there's someone on that list of attendees for that, uh, foreign dignitary party.อาจมีคนในรายชื่อที่เกี่ยวข้อง เอ่ออ ในงานปาร์ตี้ที่สถานกงสุล
He's meeting a foreign dignitary's plane at andrews.เขาจะไปที่สนามบินแอนดรูว์ เพื่อพบกับผู้ใหญ่จากต่างประเทศ
And not long after that when I saw you escorting a certain foreign dignitary...ไม่นานหลังจากนั้น ข้าเห็นท่าน ร่วมทาง กับชายต่างชาติสูงศักดิ์คนหนึ่ง

dignitary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侍立[じりつ, jiritsu] (n,vs) assisting (a dignitary)
座乗;坐乗[ざじょう, zajou] (n,vs) (commander, visiting dignitary) going on board (warship, plane)
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n,vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant)

dignitary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พระราชาคณะ[n.] (phrarāchākh) EN: phra racha khana ; high ecclesiastical dignitary FR:
ราชาคณะ[n.] (rāchākhana) EN: high ecclesiastical dignitary ; high Buddhist ecclesiastical dignitary ; high dignitary monk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dignitary
Back to top