ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

north

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *north*, -north-

north ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
north (n.) ทิศเหนือ
north (adj.) ทางเหนือ See also: ด้านเหนือ, เกี่ยวกับทิศเหนือ Syn. northern, polar
north (adv.) ทางเหนือ See also: ไปทางด้านเหนือ Syn. northerly
North America (n.) ทวีปอเมริกาเหนือ Syn. America
north and south (sl.) ปาก
North Atlantic Treaty Organization (n.) องค์การนาโต้
North Pole (n.) ขั้วโลกเหนือ
North Sea (n.) ทะเลเหนือ
North Star (n.) ดาวเหนือ Syn. Pole star, polestar
northbound (adj.) ซึ่งไปทางเหนือ
northcountry (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับภาคเหนือของประเทศอังกฤษ
northeast (adj.) เกี่ยวกับตะวันออกเฉียงเหนือ See also: ทางอีสาน
northeast (n.) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ See also: ตะวันออกเฉียงเหนือ
northeasterly (adv.) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern (adj.) เกี่ยวกับภาคหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
norther (adj.) ซึ่งไม่เหมือน (คำสแลง) See also: แตกต่าง
northerly (adj.) ทางเหนือ See also: จากทางเหนือ, ด้านเหนือ
northerly (n.) ลมที่พัดมาจากทางเหนือ
northerly (adj.) ทางเหนือ See also: จากทางเหนือ, ด้านเหนือ Syn. northern
northermost (adj.) ทางเหนือสุด
northern (adj.) ทางทิศเหนือหรือภาคเหนือ See also: ทางเหนือ, เกี่ยวกับทางเหนือ Syn. northerly, northward
northern (n.) คนเหนือ
Northern Hemisphere (n.) ซีกโลกทางด้านเหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นไป
northerner (n.) คนที่อาศัยอยู่ทางทิศหรือภาคเหนือ
northernmost (adj.) ซึ่งตั้งอยู่ไกลที่สุดทางทิศเหนือ See also: ซึ่งอยู่เหนือสุด
northing (n.) ทิศทางทางเหนือ
northland (n.) เมืองเหนือ See also: ภาคเหนือ, บริเวณทางเหนือ
northward (adj.) ไปทางเหนือ
northwardly (adv.) ไปทางเหนือ
northwards (adv.) ไปทางเหนือ
northwest (n.) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwester (adj.) ลมตะวันตกเฉียงเหนือ
northwesterly (adv.) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ Syn. northwest
northwesterly (adj.) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ See also: ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern (n.) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestward (adj.) ซึ่งหันไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ Syn. northwest
northwestward (n.) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestwards (adv.) ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
north by eastจุดบนเข็มทิศที่อยู่ห่างจากทิศเหนือไปทางตะวันออก 11 องศา 15'; อุดรภาคบูรพา
northeast(นอร์ธอีสทฺ') n.,adj.,adv. (ไปทาง) ภาคอีสาน,อุตรีสาน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ., Syn. northeastern
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
northerly(นอร์ธ'เธอะลี) adj.,adv.,n. adj. เกี่ยวกับทางเหนือ,ลมเหนือ., See also: northerliness n.
northern(นอร์ธ'เธิร์น) adj. เกี่ยวกับทิศเหนือ. n. คนเหนือ, See also: northernness n.
northernmost(นอร์ธ'เธิร์นโมสทฺ) adj. เหนือสุด
northward(นอธ'เวิร์ค) adv. ไปทางเหนือ n. ทิศเหนือ.
northwest(นอร์ธ'เวสทฺ) n.,adj. พายัพ,ภาคพายัพ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ., Syn. northwestern
English-Thai: Nontri Dictionary
north(adv) ทางทิศเหนือ,มาจากเหนือ
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
northerly(adj,adv) ไปทางเหนือ,อยู่ทางเหนือ,มาจากภาคเหนือ
northern(adj) อยู่ทางทิศเหนือ,เกี่ยวกับทิศเหนือ
northernmost(adj) เหนือสุด
northward(adj) อยู่ทางเหนือ
northwards(adv) ไปทางเหนือ,มาจากทางเหนือ
northwest(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
northwesterly(adj,adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
North American Warrantyคำรับรองอเมริกาเหนือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
North Americaอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Northeast windลมตะวันออกเฉียง เหนือ [อุตุนิยมวิทยา]
Northern Thai (Southeast Asian people)ชาวไทเหนือ [TU Subject Heading]
northingnorthing, ระยะกำหนดนับเหนือ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Northwest windลมตะวันตกเฉียงเหนือ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NATO (abbr.) องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization) Syn. Nato
Nato (abbr.) องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization) Syn. NATO
ข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า, เผ่าข่า
คนข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. เผ่าข่า
คุ้ม (n.) residence of a Lao prince in the north of Thailand
ลมว่าว (n.) wind that blows from north to south in winter
ลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand Syn. ไทยลื้อ
เผ่าข่า (n.) hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand Syn. คนข่า
ไทยลื้อ (n.) certain Thai tribe in South China and North Thailand
ทิศอุดร (n.) north Syn. ทิศเหนือ Ops. ทิศใต้, ทิศทักษิณ
ทิศเหนือ (n.) North Ops. ทิศใต้
น. (n.) North See also: N. Syn. ทิศเหนือ
อุดร (n.) north Syn. ทิศเหนือ, อุตดร
อุตดร (n.) north Syn. ทิศเหนือ, อุดร
เหนือ (n.) north Syn. ทิศเหนือ, ทิศอุดร Ops. ทิศใต้
ทวีปอเมริกาเหนือ (n.) North America
แอตแลนติกเหนือ (n.) North Atlantic
ประเทศเกาหลีเหนือ (n.) North Korea See also: Democratic People´s Republic of Korea
เกาหลีเหนือ (n.) North Korea See also: Democratic People´s Republic of Korea Syn. ประเทศเกาหลีเหนือ
ขั้วโลกเหนือ (n.) North Pole Ops. ขั้วโลกใต้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
China and North Sarkhan complain all the time about it.{\cHFFFFFF}ประเทศจีนและทวีป Sarkhan บ่นตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้
Once that happens, North Sarkhan can't take this country over, because it's very difficult to subvert people that have... enough to eat and a capacity to defend themselves.{\cHFFFFFF}ครั้งที่เกิดขึ้นเหนือ Sarkhan ไม่สามารถใช้ประเทศนี้มากกว่า {\cHFFFFFF}เพราะมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะล้มล้างคนที่มี ... {\cHFFFFFF}พออยู่พอกินและ ความสามารถในการปกป้องตัวเอง
Colonel Chee of the People's Republic of North Sarkhan.{\cHFFFFFF}Colonel Chee of the People's Republic of North Sarkhan.
China, North Sarkhan, Russia, even Munsang.{\cHFFFFFF}China, North Sarkhan, Russia, even Munsang.
And no soldiers from North Sarkhan would cross our border.{\cHFFFFFF}And no soldiers from North Sarkhan would cross our border.
Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.{\cHFFFFFF}Here is Colonel Chee of the North Sarkhanese invasion force.
It's working. It this absolutely North Africa?มันอย่างนี้แอฟริกาเหนือ?
I die now in North Africa.ตอนนี้ฉันตายในแอฟริกาเหนือ ฉันได้รับการร้องไห้ที่ทุกเวลานี้ บอกคุณ
(Drogue) I died in North Africa.ฉันต่อสู้สำหรับเหตุผลที่สาม
"God grants you an interview. "1600 North Hope Street, Los Angeles, California.พระเจ้านัดสัมภาษณ์คุณ 1600 ถ.นอร์ธโฮป
We're going up north to put the word on the streets.พวกเรากำลังไปทิศเหนือเพื่อลงโฆษณา
Now, 200 miles to the north there's a place with a bridge called Powder River.จากนี่ไป 2,000 ไมล์ทางเหนือ ...จะเป็นที่ ที่มีสะพาน ข้าวแม่น้ำพาวเดอร์

north ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴拉契亚[Ā bā lā qì yà, ㄚ ㄅㄚ ㄌㄚ ㄑㄧˋ ㄧㄚˋ, 阿巴拉契亚 / 阿巴拉契亞] Appalachian Mountains in North America
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
阿特拉斯[Ā tè lā sī, ㄚ ㄊㄜˋ ㄌㄚ ㄙ, 阿特拉斯] Atlas (Titan in Greek mythology); Atlas mountains of north Africa
巴格兰[Bā gé lán, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, 巴格兰 / 巴格蘭] Baghlan province of north Afghanistan
巴格兰省[Bā gé lán shěng, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕㄥˇ, 巴格兰省 / 巴格蘭省] Baghlan province of north Afghanistan
马尔康县[Mǎ ěr kāng xiàn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄒㄧㄢˋ, 马尔康县 / 馬爾康縣] Barkam county (Tibetan, Chinese Ma'erkang) in north Sichuan
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 坎塔布连 / 坎塔布連] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, 内比都 / 內比都] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, 琅威理] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, 卡斯蒂利亚・莱昂 / 卡斯蒂利亞・萊卬] Castilla-Leon, north Spanish province
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 中国北方工业公司 / 中國北方工業公司] China North Industries Corporation (NORINCO)
准葛尔盆地[Zhǔn gě ěr pén dì, ㄓㄨㄣˇ ㄍㄜˇ ㄦˇ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 准葛尔盆地 / 準葛爾盆地] Dzungaria or Jungarian depression in north Xinjiang between Altai and Tianshan
北洋水师[Běi yáng shuǐ shī, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ ㄕ, 北洋水师] north China navy (esp. the ill-fated Chinese navy in the 1895 war with Japan)
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, 曼陀罗 / 曼陀羅] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna
北印度语[běi Yìn dù yǔ, ㄅㄟˇ ˋ ㄉㄨˋ ㄩˇ, 北印度语 / 北印度語] Hindi; a north Indian language
四大盆地[sì dà pén dì, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 四大盆地] four great basin depressions of China, namely Tarim 塔里木盆地 in south Xinjiang, Jungar 準葛爾盆地|准葛尔盆地 and Tsaidam or Qaidam 柴達木盆地|柴达木盆地 in north Xinjiang Sichuan 四川盆地
朝鲜[Cháo xiǎn, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, 朝鲜 / 朝鮮] Korea; North Korea; geographic term for Korea
朝鲜中央新闻社[Cháo xiǎn zhōng yāng xīn wén shè, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄕㄜˋ, 朝鲜中央新闻社 / 朝鮮中央新聞社] Korean Central News Agency (KCNA, North Korea)
[mào, ㄇㄠˋ, 袤] length; distance from north to south
沙门[shā mén, ㄕㄚ ㄇㄣˊ, 沙门 / 沙門] monk (Sanskrit: Sramana, originally refers to north India); Buddhist monk
北亚[Běi Yà, ㄅㄟˇ ㄧㄚˋ, 北亚 / 北亞] North Asia
北卡罗来纳[Běi Kǎ luó lái nà, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ, 北卡罗来纳 / 北卡羅來納] North Carolina (state of US)
北卡罗来纳州[Běi Kǎ luó lái nà zhōu, ㄅㄟˇ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄞˊ ㄋㄚˋ ㄓㄡ, 北卡罗来纳州 / 北卡羅來納州] North Carolina, US state
北大西洋[Běi Dà xī yáng, ㄅㄟˇ ㄉㄚˋ ㄒㄧ ㄧㄤˊ, 北大西洋] North Atlantic
北方[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, 北方] north; the northern part a country; China north of the Yellow River
北朝鲜[Běi cháo xiǎn, ㄅㄟˇ ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ, 北朝鲜 / 北朝鮮] North Korea
南北[nán běi, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ, 南北] north and south
南北美[Nán Běi Měi, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ ㄇㄟˇ, 南北美] North and South America
南北韩[nán běi Hán, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ ㄏㄢˊ, 南北韩 / 南北韓] North and South Korea
朝韩[Cháo Hán, ㄔㄠˊ ㄏㄢˊ, 朝韩 / 朝韓] North and South Korea
韩朝[Hán Cháo, ㄏㄢˊ ㄔㄠˊ, 韩朝 / 韓朝] North and South Korea; bilateral Korean relations
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
平城[Píng chéng, ㄆㄧㄥˊ ㄔㄥˊ, 平城] Pyongsong (city in North Korea)
平壤[Píng rǎng, ㄆㄧㄥˊ ㄖㄤˇ, 平壤] Pyongyang (capital of North Korea)
[hé, ㄏㄜˊ, 貉] raccoon dog (Nyctereutes procyonoides); raccoon of North China, Korea and Japan (Japanese: tanuki); also called 狸
貉子[háo zi, ㄏㄠˊ ㄗ˙, 貉子] raccoon dog (Nyctereutes procyonoides); raccoon of North China, Korea and Japan (Japanese: tanuki); also called 狸
抗美援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, 抗美援朝] Resist US, help North Korea (1950s slogan)
恒河猴[Héng hé hóu, ㄏㄥˊ ㄏㄜˊ ㄏㄡˊ, 恒河猴 / 恆河猴] rhesus macaque (Macaca mulatta); rhesus monkey; lit. river Ganges monkey of north India

north ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys)
サバクオオトカゲ[, sabakuootokage] (n) Desert monitor (Varanus griseus, species of carnivorous monitor lizard found in North Africa and western Asia)
セグロオオトカゲ[, seguroootokage] (n) tricolored monitor (Varanus yuwonoi, species of carnivorous monitor lizard from Halmahera Island in North Maluku, Indonesia); Moluccan black-backed monitor
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
ノースカロライナ[, no-sukaroraina] (n) North Carolina; (P)
レパードシャーク;レオパードシャーク;カリフォルニアドチザメ[, repa-dosha-ku ; reopa-dosha-ku ; kariforuniadochizame] (n) leopard shark (Triakis semifasciata, species found along the Pacific coast of North America)
一等鯛[いっとうだい;イットウダイ, ittoudai ; ittoudai] (n) (uk) North Pacific squirrelfish (Sargocentron spinosissimum)
一荘[イーチャン, i-chan] (n) (See 半荘) one full game of mahjong (consisting of east, south, west, and north rounds) (chi
万景峰号;マンギョンボン号[マンギョンボンごう(マンギョンボン号);ばんけほうごう(万景峰号);まんけいほうごう(万景峰号), mangyonbon gou ( mangyonbon gou ); bankehougou ( man kei mine gou ); mankeihougou (] (n) Mangyongbong-92, a mixed passenger-cargo ferry running between Wonsan in North Korea and Niigata
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles
内帯[ないたい, naitai] (n) (1) (See 外帯・1) area on the concave side of a mountain arc or a crescent-shaped archipelago; (2) (See 西南日本内帯) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
北東航路[ほくとうこうろ, hokutoukouro] (n) Northeast Passage (sea route along the north coast of Russia)
北清事変[ほくしんじへん, hokushinjihen] (n) North China Incident; Boxer Uprising
北満[ほくまん, hokuman] (n) North Manchuria
北西航路[ほくせいこうろ, hokuseikouro] (n) Northwest Passage (sea route along the north coast of Canada)
四神相応[しじんそうおう, shijinsouou] (n) an ideal topography for the four Taoist gods, with a river in the east, a broad avenue in the west, a basin in the south, and a hill in the north
地栗鼠[じりす;ジリス, jirisu ; jirisu] (n) (uk) ground squirrel (esp. a ground squirrel of North America or Africa)
大西洋背美鯨[たいせいようせみくじら;タイセイヨウセミクジラ, taiseiyousemikujira ; taiseiyousemikujira] (n) (uk) North Atlantic right whale (Eubalaena glacialis)
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
妙見菩薩[みょうけんぼさつ, myoukenbosatsu] (n) {Buddh} Myoken (bodhisattva; deification of the North Star or the Big Dipper)
悪の枢軸[あくのすうじく, akunosuujiku] (exp) Axis of Evil (Iran, Iraq & North Korea)
拉致問題[らちもんだい, rachimondai] (n) abduction issue (esp. of those Japanese abducted by North Korea); (P)
白夜[びゃくや;はくや, byakuya ; hakuya] (n) white night (i.e. at the North or South Pole); short night; night under the midnight sun
総書記[そうしょき, soushoki] (n) (See 主席) secretary-general; general secretary (esp. of Communist parties of the Democratic Republic of North Korea and the People's Republic of China)
総秘書[そうひしょ, souhisho] (n) (obsc) (See 書記長,総書記) general secretary (esp. of Communist parties of Vietnam and the Democratic Republic of North Korea); secretary-general
胡国[ここく, kokoku] (n) (arch) North China barbarian nations
脱北者[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors
英領北アメリカ法[えいりょうきたアメリカほう, eiryoukita amerika hou] (n) British North America Act (now known as the Constitution Act 1867)
西南日本内帯[せいなんにほんないたい, seinannihonnaitai] (n) (See 西南日本) area of southwestern Japan north of the Median Tectonic Line
銀鱈[ぎんだら, gindara] (n) Japanese bluefish (Anoplopoma fimbria); North Pacific bluefish; candlefish; sablefish
鳥曇り;鳥曇[とりぐもり, torigumori] (n) cloudy sky that appears when the migrating birds that stayed for winter and autumn in Japan leave to go north
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific)
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
ウィグワム[, uiguwamu] (n) wigwam (North American Indian tent) (alg
ウネウ[, uneu] (n) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus) (ain
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
北アメリカ[きたあめりか, kitaamerika] Thai: อเมริกาเหนือ English: North America

north ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Neū) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aefrikā Tøn) EN: North Africa ; Northern Africa FR: Afrique du Nord [f]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neū) EN: North America FR: Amérique du Nord [f]
ชาวเกาหลีเหนือ[n. prop.] (chāo Kaolī-) EN: North Korean FR:
ดาวเหนือ[n.] (dāoneūa) EN: North Star FR: étoile du Nord [f]
อีสานใหม่[org.] (Īsān Mai) EN: New North Eastern FR:
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea FR: Corée du Nord [f]
เขิน[n.] (khoēn) EN: lacquerware (made in north of Thailand) FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā ) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand FR:
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [org.] (Khø Toklong) EN: North American Free Trade Agreement (NAFTA) FR:
ขั้วโลกเหนือ[n. prop.] (Khūalōk Neū) EN: North Pole FR: pôle Nord [m]
ขั้วโลกเหนือแม่เหล็ก[n. exp.] (Khūalōk Neū) EN: North Magnetic Pole FR:
ขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์[n. exp.] (Khūalōk Neū) EN: Geographic North Pole ; Terrestrial North Pole FR: pôle Nord géographique [m]
คุ้ม[n.] (khum) EN: residence of a Lao prince in the north of Thailand FR:
ลมเหนือ[n. exp.] (lom neūa) EN: north wind FR: vent du nord [m] ; anordie [f] (vx)
ลมว่าว[n.] (lomwāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
นักษัตรเนมี[n.] (naksattranē) EN: north star FR:
เหนือ[adj.] (neūa) EN: north ; northern FR: nord
นอร์ทดาโคตา[n. prop.] (Nøt Dākhōtā) EN: North Dakota FR:
นอร์ทแคโรไลนา[n. prop.] (Nøt Khaērōl) EN: North Carolina FR: Caroline du Nord [f]
ไปทางเหนือ[v. exp.] (pai thāng n) EN: head north FR: aller vers le nord ; se diriger vers le nord
ภาคเหนือ[n. prop.] (Phāk Neūa ) EN: North (of Thailand) ; Northern Thailand FR: région du Nord (de la Thaïlande) [m] ; nord de la Thaïlande [f]
พัทยาเหนือ[n. prop.] (Phatthayā N) EN: North Pattaya FR: Pattaya Nord
ประเทศเกาหลีเหนือ[n. prop.] (Prathēt Kao) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea (DPRK ) FR: Corée du Nord [f]
รัฐนอร์ทดาโคตา[n. prop.] (Rat Nøt Dāk) EN: State of North Dakota FR:
รัฐนอร์ทแคโรไลนา[n. prop.] (Rat Nøt Kha) EN: State of North Carolina FR: État de Caroline du Nord
สถานทูตเกาหลีเหนือ[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of North Korea FR: Ambassade de Corée du Nord [f]
ทะเลเหนือ[n. prop.] (Thalē Neūa) EN: North Sea FR: mer du Nord [f]
ทางเหนือ[n. exp.] (thāng neūa) EN: northern part ; the north FR: au nord ; dans le nord ; vers le nord
ทางทิศเหนือ[X] (thāng thit ) EN: northward ; towards the north ; in the north FR: au nord
ถนนสาทรเหนือ[n. prop.] (Thanon Sath) EN: North Sathorn Rd. ; Sathorn Nua Rd. FR:
ทวีปอเมริกาเหนือ[n. prop.] (Thawīp Amēr) EN: North America FR: Amérique du Nord [f] ; continent nord-américain [m]
ถิ่นไทยงาม[n. exp.] (thin Thai n) EN: the land of beautiful Thai girls (namely north Thailand) FR:
ทิศเหนือ[n. exp.] (thit neūa) EN: the north ; North FR: nord [m] ; direction du nord [f]
ทิศเหนือแม่เหล็ก[n. exp.] (thit neūa m) EN: Magnetic North FR: nord magnétique [m]
ธุวดารา[n.] (thuwadārā) EN: North Star FR: étoile polaire [f] ; étoile du Nord [f]
ว่าว[n.] (wāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland FR: Irlande du Nord [f]
บัก[pr.] (bak) EN: [title before the name of a man in Northeastern Thailand] FR:
ชะนีแก้มขาว[n. exp.] (chanī kaēm ) EN: White-cheeked gibbon ; Northern white-cheeked gibbon FR:

north ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nordpfeil {m}north arrow; north point
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet
Bronzedrossling {m} [ornith.]Northern Pied Babbler
Brownsittich {m} [ornith.]Northern Rosella
Schillingsbülbül {m} [ornith.]Northern Brownbul
Gnomenkauz {m} [ornith.]Northern Pygmy Owl
Norden {m}north
Nordhalbkugel {f}northern hemisphere
Nordküste {f}north coast
Nordosten {m}northeast
Nordostwind {m}northeaster
Nordpol {m}North Pole
Nordwesten {m}northwest
Dunkelente {f} [ornith.]North American Black Duck
Grauwasseramsel {f} [ornith.]North American Dipper
Nordamerika {n}North America
Nordrhein-Westfalen {n}North Rhine-Westphalia
Nordsee {f}North Sea
nördlich {adj} | nördlicher | am nördlichstennorthern | more northern | most northern
Baßtölpel {m} [ornith.]Northern Gannet (Morus bassanus)
Eissturmvogel {m} [ornith.]Northern Fulmar (Fulmarus glacialis)
Habicht {m} [ornith.]Northern Goshawk (Accipiter gentilis)
Kiebitz {m} [ornith.]Northern Lapwing (Vanellus vanellus)
Löffelente {f} [ornith.]Northern Shoveler (Anas clypeata)
Meisenwaldsänger {m} [ornith.]Northern Parula (Parula americana); Parula Warbler
Sperber {m} [ornith.]Northern Sparrow Hawk
Spießente {f} [ornith.]Northern Pintail (Anas acuta)
Steinschmätzer {m} [ornith.]Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe)
Weißwangen-Wehrvogel {m} [ornith.]Northern Screamer
Virginiawachtel {f} [ornith.]Northern Bobwhite
Gelbstirn-Blatthühnchen {n} [ornith.]Northern Jacana
nördlich {adv}northwardly
nordwärts {adj}northwards
Sundkrähe {f} [ornith.]Northwestern Crow
Uhu {m} [ornith.]Eurasian Eagle-Owl (Bubo bubo); Northern Eagle Owl

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า north
Back to top