ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonviolence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonviolence*, -nonviolence-

nonviolence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonviolence (n.) การไม่ใช้ความรุนแรง Syn. nonresistance
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nonviolenceการไม่ใช้ความรุนแรง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่เบียดเบียน (n.) nonviolence See also: non-oppression, harmlessness Syn. อหึงสา
อหิงสา (n.) nonviolence See also: non-oppression, harmlessness Syn. อหึงสา, ความไม่เบียดเบียน
อหึงสา (n.) nonviolence See also: non-oppression, harmlessness Syn. ความไม่เบียดเบียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As soon as he got out, he was back tramping the countryside preaching nonviolence and demanding a free india.ทันทีที่ออกมา เขาก็จะไปตามชนบท เทศน์เรื่องอหิงสาและ เรียกร้องเอกราชให้อินเดีย
And so, once more, the man of nonviolence has challenged the might of the British Empire.อีกครั้งหนึ่งที่ชายผู้ใช้อหิงสา ท้าทายอำนาจ ของราชอาณาจักรอังกฤษ
Do you really believe you could use nonviolence against Hitler?แต่คุณเชื่อจริงๆหรือว่า จะใช้วิธีอหิงสากับคนอย่างฮิตเลอร์ได้
Only when you lay your arms down and pursue a course of nonviolence can you make this claim to me that the Jedi are peacekeepers.เมื่อไหร่ที่เจ้าวางมือจากการต่อสู้ และหันมายึดหลักการอหิงสา นั่นล่ะเจ้าถึงจะมาอ้างกับข้าได้ว่า เจไดเป็นผู้พิทักษ์สันติภาพจริง
The viceroy's agreed to your release if you will speak for nonviolence.ไวซ์รอยจะปล่อยตัวคุณ ถ้าคุณ พูดให้พวกเขาเลิกใช้ความรุนแรง
And that is why the Mahatma begs us to take the course of nonviolence.และท่านมหาตมะ จึงขอให้พวกเราใช้วิธีอหิงสา
"Nonviolence, noncooperation.""ไร้ความรุนแรง ไม่ร่วมมือ"
To a unified Ireland. It'll never happen through nonviolence.สู่ไอร์แลนด์ที่เป็นปึกแผ่น มันจะไม่เกิดขึ้นผ่านทางสันติวิธี
Nonviolence, you don't seemการไม่ใช้ความรุนแรง ท่านก็ดูไม่

nonviolence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหึงสา[n.] (aheungsā) EN: nonviolence FR: non-violence [f]
อหิงสา[n.] (ahingsā) EN: nonviolence FR: non-violence [f]
ความไม่รุนแรง[n. exp.] (khwām mai r) EN: nonviolence ; non-violence FR: non-violence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonviolence
Back to top