ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neophyte

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neophyte*, -neophyte-

neophyte ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neophyte (n.) ผู้เริ่มหัด See also: พวกมือใหม่, สมาชิกใหม่, คนเพิ่งหัด, คนเพิ่งเริ่ม Syn. amateur, beginner, novice, starter Ops. expert
neophyte (n.) คริสต์ศาสนิกชนใหม่ที่ผ่านพิธีรดน้ำมนต์ Syn. catechumen
neophyte (n.) พระฝึกหัด See also: แม่ชีฝึกหัด, เณร Syn. novice
English-Thai: HOPE Dictionary
neophyte(นี'อะไฟทฺ) n. สมาชิกใหม่,เณร,ผู้เริ่มฝึกหัด
English-Thai: Nontri Dictionary
neophyte(n) เณร,สมาชิกใหม่,ผู้เริ่มฝึกหัด,เด็กใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A neophyte such as you Wouldn't know these things,พวกมือใหม่เฉกเช่นเจ้าอาจจะยังไม่รู้สิ่งเหล่านี้
You have to understand, Monsieur Candie, while admittedly a neophyte in the nigger fight game,คุณต้องเข้าใจนะ มองซิเออร์ แคนดี้ นี้คือการต่อสู้ของพวกนิโกร
I can't handle this over to a completely neophyte not withtout more information.ฉันให้บทนี้กับพวกมือใหม่แบบสุดๆไม่ได้ ถ้าไม่มีข้อมูลมากกว่านี้

neophyte ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
若僧[わかぞう, wakazou] (n) youngster; neophyte

neophyte ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าใหม่[n. exp.] (nā mai) EN: newcomer ; new face ; neophyte FR: nouvelle tête [f]
นวกภิกษุ [n.] (nawakaphiks) EN: neophyte ; newly ordained monk FR:
เณร[n.] (nēn) EN: novice monk ; novice FR: novice [m] ; jeune moine bouddhiste [m] ; néophyte [m]

neophyte ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neophyt {m}neophyte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neophyte
Back to top