ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-nectar-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nectar, *nectar*,

-nectar- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A hooked thorn from the Bougainvillea glabra, a haw from a hybrid Crataegus monogyna and nectar from a Syringa protolaciniata.หนามจากต้นเฟื่องฟ้า Bougainvillea glabra ผลจากไม้พุ่มลูกผสม Crataegus monogyna และน้ำหวานจากต้นมะลิ Syringa protolaciniata
There is a toxin refined from the nectar of rhododendron ponticum.เป็นพิษที่ถูกสกัดจากเกษรดอก ไม้ที่มีต้นเป็นพุ่มมาจากเอเชีย
Blood is the nectar of them. And the arena is the top.ชโลมเลือดใน ลานประลอง ดังประสงค์ทีี่ฝูงชนต้องการ
I have a dry red from the Arbor-- nectar of the Gods.ข้ามีดรายน์ เรด จากอาร์บอร์ น้ำหวานแห่งทวยเทพ
You even wanted the nectar of her skin.เจ้าถึงกับโหยหาความหอมหวานของผิวหนังนางเลย
You don't understand! I long for the Nectar of her skin!ไม่ใช่ ไม่ใช่ ต้อง.."พวกเจ้าไม่เข้าใจ ข้าคิดถึงความหอมหวานของผิวหนังนาง"

-nectar- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine

-nectar- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods

-nectar- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมฤตรส[n.] (amareuttaro) EN: nectar FR:
อมฤต[n.] (amarit ; am) EN: divine nectar ; ambrosia ; elixir of immortality FR:
น้ำดอกไม้[n.] (nāmdøkmāi) EN: nectar FR: nectar [m]
น้ำหวานดอกไม้[n. exp.] (nāmwān døkm) EN: FR: nectar des fleurs [m]
เนคเตอร์[n.] (nēktoē) EN: nectar FR: nectar [m]
สุธารส[n.] (suthārot) EN: ambrosial nectar FR:
วารุณ[n.] (wārun) EN: nectar FR:

-nectar- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maracujasaft {m}passion fruit nectar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -nectar-
Back to top