ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambrosia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambrosia*, -ambrosia-

ambrosia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambrosia (n.) อาหารของพระเจ้า Syn. food of the gods
ambrosia (n.) อาหารที่แสนอร่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
English-Thai: Nontri Dictionary
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ragweed (n.) หญ้าตระกูล Ambrosia มีละอองเกสรทำให้เป็นหืดหอบได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Mayor Norris assures me that there will be enough ambrosia and tipsy cake for everyone.พี่ว่าไม่ว่ะ สวัสดีค่ะ
His research for the Ambrosia project.งานวิจัยของเขาเกี่ยวกับโครงการ Ambrosia ค่ะ
And what was the Ambrosia project exactly?แล้วโครงการ Ambrosia นี่มันคืออะไรคะ?
The Ambrosia project-- it sounds like a Robert Ludlum novel where the millionaire playboy kills a researcher to get his hands on the secret formula for eternal life.แอมโบรเซีย โปรเจ็คท์ ชื่อเหมือนนิยายของโรเบิร์ต ลัดลัม ที่มีเพลย์บอยมหาเศรษฐี
Is that why you killed him, so you could secure Ambrosia before he uploaded it for everyone to see?นั่นคุณก้เลยฆ่าเขาหรือ เพื่อคุณจะได้เก็บแอมโบรเซียเอาไว้ ก่อนที่เขาจะอัพโหลดเผยแพร่แก่ทุกคน?
I think the Ambrosia project worked.ผมคิดว่าแอมโบรเซีย โปรเจ็ค ประสบความสำเร็จ
Professor Hamilton's, the Ambrosia project.แอมโบรเซีย โปรเจ็ค ของศาสตรจารย์แฮมิลตัน
His Ambrosia project.แอมโบรเซียโปรเจ็คของเขา
The Ambrosia project implant is supposed to be in the patient's arm.แอมโบรเวีย โปรเจ็ค ควรจะฝังยาที่แขนคนไข้
I'm definitely gonna make my mom's ambrosia salad.แต่ฉันคงจะต้องทำสลัดสูตรพิเศษของแม่
What the hell is an ambrosia salad?สลัดสูตรพิเศษ มันคืออะไร?
My goal was to make my mother's Thanksgiving a reality, and that meant making her famous ambrosia salad.-ฉันจะต้องสร้างเป้าหมาย- วันขอบคุณพระเจ้าของเเม่, ในความเป็นจริง- เเละนั่น หมายถึงทำสลัดจานพิเศษของเธฮ

ambrosia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine

ambrosia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods)
ミード[, mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods
蜂蜜酒;はちみつ酒[はちみつしゅ, hachimitsushu] (n) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods

ambrosia ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมฤต[n.] (amarit ; am) EN: divine nectar ; ambrosia ; elixir of immortality FR:
น้ำอมฤต[n. exp.] (nām amarit ) EN: ambrosia FR:
โอชะ ; โอชา[adj.] (ōcha ; ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
สุธารส[n.] (suthārot) EN: ambrosial nectar FR:

ambrosia ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
duftend {adv}ambrosially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambrosia
Back to top