ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

move back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *move back*, -move back-

move back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
move back (phrv.) ถอยกลับ Syn. get back, go back
move back (phrv.) กลับไปอยู่ที่เดิม See also: ย้ายกลับ Syn. move away
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอยกรูด (v.) move back See also: retreat in disarray, recede
ร่น (v.) move back See also: move closer, retreat, curtail, shorten, recede
กระถด (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ, ขยับ
ขยับ (v.) move back or out a little See also: move, shift Syn. ถอย, กระเถิบ
ถด (v.) move backwards See also: budge, stir, retreat, withdraw, inch Syn. ถอย, กระถด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suggest we move back to council chambers where we'll have more room.ผมว่าเราเข้าไปในห้องประชุมดีกว่า มันกว้างขวางหน่อย
Please turn in your tickets at the box office. You want to move back a little bit, girls.กรุณานำตั๋วไปคืน ถอยหลังหน่อย แม่หนู
Okay, but you got to move back in with me.โอเค แต่นายต้องย้ายมาอยู่ที่บ้านฉัน
Yeah, well, it's a Mercedes if I move back home.ใช่ รถเบนซ์หนึ่งคันถ้าฉันกลับไปอยู่บ้าน
I may move back for good in January.มกราคม ฉันอาจจะย้ายไปอยู่ที่นั่นเลย
Why don't you move back a little just to be safe, okay?ลูกควรถอยออกไปเพื่อความปลอดภัย
So I thought I'd move back in with you guys.ฉันคิดว่า ฉันย้ายไปกับพวกเธอ ด้วยดีมั๊ย.
Fantastic! I'll move back in with youก็ดีเหมือนกัน แม่จะย้ายกลับไปอยู่ด้วย
I don't know. I might move back here someday.ฉันไม่รู้สิ ฉันอาจจะย้ายกลับมาที่นี่สักวันหนึ่งก็ได้
You know, you could always move back to Latveria.คุณรู้ไม๊, คุณเอามันเข้า Latvariaก็ได้
Actually, i just ran into mrs. kent at the talon, and right out of nowhere, she asked if i'd like to move back in at the farm.จริงๆแล้ว ฉันไปหาคุณนายเค็นท์ ที่ เดอะทาลอนมา แม่เธอบอกว่าถ้าไม่มีที่พักก็กลับไปอยู่ที่ฟาร์มก็ได้
You know, i'd make it for every day if you'd move back home.นี่ แม่ทำให้กินได้ทุกวันเลยนะถ้าลูกกลับบ้าน

move back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆弄[bǎi nòng, ㄅㄞˇ ㄋㄨㄥˋ, 摆弄 / 擺弄] move back and forth; fiddle with
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 佪] irresolute; move back and forth
[huái, ㄏㄨㄞˊ, 徊] irresolute; move back and forth
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw

move back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P)
繰り下がる;繰下がる[くりさがる, kurisagaru] (v5r) (1) to move back; to postpone; (2) {math} to borrow
退く[ひく, hiku] (v5k,vi) (1) (also written as 引く) to move back; to draw back; to recede; (2) to lessen; to subside; to ebb; (3) to resign; to retire; to quit; (P)
退く(P);斥く[しりぞく, shirizoku] (v5k,vi) (1) to step back; to move back; (2) to leave (the presence of a superior); to withdraw; to retreat; to concede; (3) to resign; to retire; to quit; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back

move back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขยิบออกไป[v. exp.] (khayoēp øk ) EN: stand back ; move back FR:
กลิ้งกลอก[v.] (klingkløk) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กลอกกลิ้ง[v.] (kløkkling) EN: roll to and fro ; go forwards and backwards ; move back and forth FR:
กระถด[v.] (krathot) EN: move back a little ; move out a little ; move forward a bit ; move backwards a bit FR:
กรูด[v.] (krūt) EN: retreat ; move back ; withdraw FR:
ออกไปห่างๆ[v. exp.] (øk pai hāng) EN: move back FR:
ร่น[v.] (ron) EN: move back ; retract ; retreat ; contract FR: se rétracter ; se ramasser
ถอยกรูด[v.] (thøikrūt) EN: flee ; retreat in disarray ; move back FR: battre en retraite
กระเถิบไปข้างหลัง[v. exp.] (krathoēp pa) EN: move backward FR:
ถอยหน้าถอยหลัง[v.] (thøināthøil) EN: move backwards and forwards FR:
ถด[v.] (thot) EN: move backwards ; budge ; stir; retreat ; withdraw ; shrink back FR: reculer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า move back
Back to top