ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falsity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falsity*, -falsity-

falsity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falsity (n.) สิ่งที่ไม่ถูกต้อง See also: สิ่งที่ไม่จริง, ของปลอม
falsity (n.) ความไม่ถูกต้อง See also: ความไม่จริง, ความไม่ซื่อสัตย์, ความหลอกลวง Syn. distortion, falsehood, misleading Ops. fact, truth
English-Thai: HOPE Dictionary
falsity(ฟอล'ซิที) n. ความไม่จริง,ความเท็จ,ความไม่ถูกต้อง,ความไม่ซื่อสัตย์,การหักหลัง,ความหลอกลวง,สิ่งที่ไม่จริง,ของปลอม
English-Thai: Nontri Dictionary
falsity(n) การปลอมแปลง,ความเท็จ,ความผิดพลาด,ความไม่ถูกต้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falsity
Back to top