ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

missilry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *missilry*, -missilry-

missilry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
missilry (n.) การทำระเบิดปรมาณู Syn. missilery
English-Thai: HOPE Dictionary
missilry(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า missilry
Back to top