ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

microbe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *microbe*, -microbe-

microbe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
microbe (n.) จุลินทรีย์ See also: สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค Syn. bacillus, bacteria, bacteriam
English-Thai: HOPE Dictionary
microbe(ไม'โครบ) n. จุลินทรีย์., See also: microbial adj. microbic adj. microbian adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
microbe(n) เชื้อโรค,จุลินทรีย์,จุลชีวัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
microbe; micro-organismจุลินทรีย์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Microbe จุลชีพ ดู Microorgnisms [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุลชีพ (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีวัน, จุลชีวิน, จุลินทรีย์
จุลชีวัน (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีพ, จุลชีวิน, จุลินทรีย์
จุลชีวิน (n.) microbe See also: micro-organism Syn. จุลชีพ, จุลชีวัน, จุลินทรีย์
จุลอินทรีย์ (n.) microbe See also: microorganism Syn. จุลชีวัน, จุลชีพ, จุลินทรีย์
จุลินทรีย์ (n.) microbe See also: microorganism Syn. จุลชีวัน, จุลชีพ, จุลอินทรีย์
เชื้อจุลินทรีย์ (n.) microbe See also: microorganism, microscopic creature
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General Electric and Professor Chakrabarty went to the patent office with a little microbe that eats up oil spills.บริษัทเจเนรัลอิเล็กทริคกับศาสตราจารย์จักราบาร์ตี ไปที่สำนักงานสิทธิบัตรพร้อมกับจุลินทรีย์เล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งกินคราบน้ำมัน
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ
They said this microbe looks more like a detergent or a reagent than a horse or a honeybee.ศาลบอกว่า จุลินทรีย์นี้ดูคล้าย สารเคมีจำพวกดีเทอร์เจนต์หรือรีเอเจนต์ มากกว่าเหมือนม้าหรือผึ้ง
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส
This random mutation gave that microbe a protein molecule that absorbed sunlight.นี้กลายพันธุ์แบบสุ่มให้จุลินทรีย์ที่ โมเลกุลโปรตีนที่ดูดซึมแสงแดด
It'd be like us going out of our way to destroy microbes on an anthill.มันจะเป็นอย่างพวกเราจะ ออกไปจากทางของเรา ที่จะทำลายจุลินทรีย์ในจอมปลวก
How guilty would we feel if we destroyed a few microbes on an anthill?วิธีผิดที่เราจะรู้สึกว่าถ้าเรา ทำลายจุลินทรีย์น้อยใน จอมปลวก?
The danger levels in this facility are assigned according to the microbes that are handled in each section.ระดับความอันตรายในศูนย์จะกำหนดไว้ ขึ้นอยู่กับจุลชีพในแต่ละส่วนค้นคว้า
Microbes may live in the Martian soil or float in the clouds of Venus.นาซ่าเป็นแง่ดีเกี่ยวกับการหาสักวัน หนึ่งรูปแบบที่เรียบง่ายของชีวิต ในหนึ่งหรือมากกว่า ของเพื่อนบ้านของเรา
If we find alien microbes outside the Earth or even Earth microbes thriving on other worlds, it greatly raises the odds that life is scattered across the universe.ของดวงจันทร์ของดาวเสาร์ หากเราพบจุลินทรีย์ มนุษย์ต่างดาวนอกโลก
We owe a lot to those pioneering microbes.เราเป็นหนี้จำนวนมาก ที่จะบุกเบิกจุลินทรีย์เหล่านั้น
The evidence from living microbes suggest that their earliest ancestors preferred high temperatures.หลักฐานจากจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ ชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของพวกเขา ที่ต้องการอุณหภูมิสูง

microbe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
病原微生物[びょうげんびせいぶつ, byougenbiseibutsu] (n) pathogenic microbe
微生物[びせいぶつ, biseibutsu] (n) microbe; germ; (P)

microbe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุลินทรีย์[n.] (julinsī) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีพ[n.] (junlachīp) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; bactérie [f]
จุลชีวัน[n.] (junlachīwan) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลชีวิน[n.] (junlachīwin) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
จุลอินทรีย์[n.] (junla-insī) EN: microbe ; microorganism FR: microbe [m] ; micro-organisme [m]
โรคกลัวแบคทีเรีย[n. exp.] (rōk klūa ba) EN: bacteriophobia ; fear of germs and microbes FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า microbe
Back to top