ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bacteriam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bacteriam*, -bacteriam-

bacteriam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bacteriam (n.) จุลินทรีย์ See also: สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค Syn. bacillus, bacteria

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bacteriam
Back to top