ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bacteria

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bacteria*, -bacteria-

bacteria ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bacteria (n.) แบ็กทีเรีย See also: เชื้อแบกทีเรีย, เชื้อโรค Syn. microorganism
bacterial (adj.) ที่เป็นแบ็กทีเรีย See also: ที่ประกอบด้วยแบกทีเรีย
bacteriam (n.) จุลินทรีย์ See also: สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ทำให้เกิดโรค, เชื้อโรค Syn. bacillus, bacteria
English-Thai: HOPE Dictionary
bacteria(แบคที'เรีย) n. เชื้อแบคทีเรีย, See also: bacterial adj. -pl. bacterium
English-Thai: Nontri Dictionary
bacteria(n) บัคเตรี,แบคทีเรีย,เชื้อโรค
bacterial(adj) เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bacteriaแบคทีเรีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bacterial endocarditisเยื่อบุหัวใจอักเสบเหตุแบคทีเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacteriaแบคทีเรีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bacteria, Cariogenicแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของฟันผุ [การแพทย์]
Bacterial Agglutinationการทำให้แบคทีเรียจับกลุ่ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บักเตรี (n.) bacteria
แบคทีเรีย (n.) bacteria Syn. บักเตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You cannot treat Bacteria this way.แกไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรอก
The only reasonable explanation is a germ, a bacteria or a virus, that has a mind-altering effect.'คำอธิบายเดียวที่สมเหตุสมผล คือเชื้อโรค แบคทีเรีย หรือไวรัส' 'ที่มีผลต่อจิตใจ'
Your cells react to bacteria and viruses differently than mine.ร่างกายคณมีปฏิกิริยาต่อเชื้อโรค ต่างจากผม
And the somatic cell count they call it the bacteria count inside your milk goes up.ทำให้ในการตรวจวัดจำนวนเซลล์ จำนวนแบคทีเรียในน้ำนม จะมีปริมาณสูงขึ้น
We know that people are consuming antibiotics through their food and we know that that's contributing to antibiotic resistant bacteria and diseases.เรารู้ว่าประชาชนได้รับยาปฏิชีวนะ ผ่านทางอาหารที่บริโภค และเรารู้ว่านั่นทำให้เกิด
Uh, they help fight off bacteria and germs in the body.เอ่อ มันช่วยกัน แบคทีเรียกับเชื้อโรคในร่างกาย
The increase in temperature would raise the bacteria levelอุณหภูมิที่สูงขี้นน่าจะเพิ่มจำนวนแบคทีเรีย
What is it, flesh-eating bacteria or anthrax?นั่นอะไร แบคทีเรียเหรอ หรือว่าเชื้อแอนแทรก?
Active bacteria in the ground soil sample indicate that it's fresh.แบคทีเรียที่ยังมีชีวิตในตัวอย่างดินบอกว่ามันยังใหม่อยู่
If this thing started as normal bacteria Living in the intestinesถ้าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องธรรมดา บักเตรีอยู่ในลำไส้
If bacteria entered her bloodstream, it could have infected her brain.ถ้ามีแบคทีเรียเข้าสู่กระแสเลือด สมองของเธอก็จะติดเชื้อ
VlRl AND bacteria infectionsการแพร่เชื้อของไวรัสและแบคทีเรีย

bacteria ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球菌[qiú jūn, ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, 球菌] coccus (spherical bacteria pathogen)
抗菌[kàng jūn, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ, 抗菌] antibacterial
抗菌药[kàng jūn yào, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄧㄠˋ, 抗菌药 / 抗菌藥] antibacterial
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 杆菌 / 桿菌] bacillus (any rod-shaped bacteria)
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
细菌[xì jūn, ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, 细菌 / 細菌] bacterial; virus; germ
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 菌] bacteria; mold; mushroom
菌肥[jūn féi, ㄐㄩㄣ ㄈㄟˊ, 菌肥] bacterial manure
[méi, ㄇㄟˊ, 霉] bacteria; fungi; moldy
[méi, ㄇㄟˊ, 黴] bacteria; fungi; moldy
内酰胺酶[nèi xiān àn méi, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢ ㄢˋ ㄇㄟˊ, 内酰胺酶 / 內酰胺酶] beta-lactamase (a bacterial inhibitor)
氰基细菌[qíng jī xì jūn, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄒㄧˋ ㄐㄩㄣ, 氰基细菌 / 氰基細菌] cyanobacteria
格兰氏阴性[gé lán shì yīn xìng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ, 格兰氏阴性 / 格蘭氏陰性] Gram negative (of bacteria); also written 革蘭氏陰性|革兰氏阴性
革兰阳[gé lán yáng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄧㄤˊ, 革兰阳 / 革蘭陽] Gram-positive (bacteria)
革兰阳性[gé lán yáng xìng, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 革兰阳性 / 革蘭陽性] Gram-positive (bacteria)
病菌[bìng jūn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, 病菌] harmful bacteria; pathogenic bacteria; germs
乳酸菌[rǔ suān jūn, ㄖㄨˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄩㄣ, 乳酸菌] lactic acid bacteria
军团杆菌[jūn tuán gǎn jūn, ㄐㄩㄣ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 军团杆菌 / 軍團桿菌] legionella bacteria
致病菌[zhì bìng jūn, ㄓˋ ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, 致病菌] pathogenic bacteria
原生动物[yuán shēng dòng wù, ㄩㄢˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 原生动物 / 原生動物] protozoan (bacteria)
立克次体[lì kè cì tǐ, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ ㄘˋ ㄊㄧˇ, 立克次体 / 立克次體] Rickettsia (genus of intracellular parasitic bacteria)
链球菌[liàn qiú jūn, ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, 链球菌 / 鏈球菌] streptococcus (pathogen caused by chain spherical bacteria)

bacteria ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラム陰性菌[グラムいんせいきん, guramu inseikin] (n) gram-negative bacteria
グラム陽性菌[グラムようせいきん, guramu youseikin] (n) gram-positive bacteria
マルタ熱[マルタねつ, maruta netsu] (n) Malta fever (variety of brucellosis caused by the bacteria Brucella melitensis)
好気性細菌[こうきせいさいきん, koukiseisaikin] (n) (See 嫌気性細菌) aerobic bacteria
嫌気性細菌[けんきせいさいきん, kenkiseisaikin] (n) (See 好気性細菌) anaerobic bacteria
有胞子性乳酸菌[ゆうほうしせいにゅうさんきん, yuuhoushiseinyuusankin] (n) Bacillus coagulans, species of lactic acid-forming Bacillus bacteria
病原性大腸菌[びょうげんせいだいちょうきん, byougenseidaichoukin] (n) pathogenic E. coli bacteria (i.e. Escherichia coli O157
癩菌(oK)[らいきん, raikin] (n) Mycobacterium leprae; the bacteria that causes Hansen's disease (leprosy)
発光細菌[はっこうさいきん, hakkousaikin] (n) luminescent bacteria
耐性菌[たいせいきん, taiseikin] (n) antibiotic-resistant bacteria
腐生菌[ふせいきん, fuseikin] (n) saprophytic fungus; saprophytic bacteria
腸内細菌[ちょうないさいきん, chounaisaikin] (n) enteric bacteria; intestinal bacteria
除菌[じょきん, jokin] (n,vs) bacteria elimination; (P)
雑菌[ざっきん, zakkin] (n) microorganisms; saprophyte; saprophytic bacteria
食中毒菌[しょくちゅうどくきん, shokuchuudokukin] (n) bacteria capable of causing food poisoning
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
シアノバクテリア[, shianobakuteria] (n) cyanobacteria
ばい菌(P);黴菌[ばいきん, baikin] (n) (1) (col) germ; germs; bacteria; mold (mould); (2) something harmful (used figuratively); vermin; (P)
バクテリア(P);バクテリヤ[, bakuteria (P); bakuteriya] (n) (See 細菌) bacteria; bacillus; germ; (P)
ボツリヌス菌[ボツリヌスきん, botsurinusu kin] (n) Clostridium botulinum (bacteria that causes botulism)
マイコバクテリア;ミコバクテリア[, maikobakuteria ; mikobakuteria] (n) mycobacteria
モネラ[, monera] (n) Monera (former biological kingdom, since divided into Eubacteria and Archaebacteria) (lat
レジオネラ菌[レジオネラきん, rejionera kin] (n) Legionella pneumophila (bacteria that causes Legionnaires' disease)
抗菌[こうきん, koukin] (adj-na,n,adj-no) antibacterial; antimicrobial; (P)
抗菌剤[こうきんざい, koukinzai] (n) antimicrobial; antibacterial
抗菌性[こうきんせい, koukinsei] (n) antibacterial
敗血症性[はいけっしょうせい, haikesshousei] (n,adj-no) septic (infected with bacteria)
[しゅ, shu] (n,ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n,ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n,n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お株) one's forte; (P)
炭疽菌[たんそきん, tansokin] (n) Bacillus anthracis (anthrax bacteria)
細菌ウイルス[さいきんウイルス, saikin uirusu] (n) (See バクテリオファージ) bacterial virus (i.e. a bacteriophage)
細菌性肺炎[さいきんせいはいえん, saikinseihaien] (n) bacterial pneumonia
細菌毒素[さいきんどくそ, saikindokuso] (n) bacterial toxin
腸詰め菌;腸詰菌[ちょうづめきん, choudumekin] (n) (obsc) (See ボツリヌス菌) Clostridium botulinum (bacteria that causes botulism)
菌体[きんたい, kintai] (n) (1) bacterial cell; (2) fungus body
菌種[きんしゅ, kinshu] (n) bacterial strain
青枯れ病[あおがれびょう, aogarebyou] (n) bacterial wilt

bacteria ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบคทีเรีย = แบ็คทีเรีย ; บักเตรี[n.] (baekthīrīa ) EN: bacterium ; bacteria [pl] FR: bactérie [f]
บักเตรี ; แบคทีเรีย[n.] (baktērī ; b) EN: bacterium ; bacteria [pl] FR: bactérie [f]
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: germ ; infection ; bacterium ; bacteria [pl.] FR: germe [m] ; infection [f] ; bactérie [f]
เชื้อแบคทีเรีย[n.] (cheūa baēkt) EN: bacterium ; bacteria [pl] FR: bactérie [f]
เชื้อโรค[n.] (cheūarōk) EN: bacteria ; germ FR: bactérie [f] ; germe [m]
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย[n. exp.] (khōliføm ba) EN: coliform bacteria FR: bactéries coliformes [fpl]
บาดทะพิษ[n.] (bātthaphit) EN: bacterial infection ; streptococcus ; streptococci [pl] FR:
ไร้แบคทีเรีย ; ไร้บักเตรี[adj.] (rai baēkthī) EN: abacterial FR:
ต้านแบคทีเรีย[adj.] (tān baēkthī) EN: antibacterial FR: antibactérien
ยาต้านแบคทีเรีย[n. exp.] (yā tān baēk) EN: antibacterial FR: bactéricide [m]

bacteria ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bakteriell {adj}bacterial
bakteriell {adv}bacterially
Blaualgen {pl} (Cyanobacteria)cyano (bacteria)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bacteria
Back to top