ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automatically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automatically*, -automatically-

automatically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automatically (adv.) โดยอัตโนมัติ See also: โดยอัตโนมัติ Syn. mechanically, unconsciously
English-Thai: Nontri Dictionary
automatically(adv) ด้วยตนเอง,อย่างอัตโนมัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อัตโนมัติ (adv.) automatically
โดยอัตโนมัติ (adv.) automatically Syn. อัตโนมัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your case was automatically dismissed yesterdayYour case was automatically dismissed yesterday
And whomsoever is elected Spring Fling King and Queen automatically becomes head of the Student Activities Committee.และใครก็ตามที่ได้รับเลือกให้เป็น สปริง ฟลิงค์ คิงและควีน ได้เป็นสมาชิกคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา โดยอัตโนมัติ
If I die, the tapes will automatically go public.ถ้าชั้นตายมันจะถูกแพร่ไปยังสาธารณชนโดยอัตโนมัติ
I couldn't save your life If my heart stops... this sensor will automatically alert Mr. Yagami.ผมไม่สามารถช่วยชีวิตคุณไว้ได้... ถ้าหัวใจผมหยุดเต้น เซ็นเซอร์นี้จะส่งสัญญาณไปยังคุณยากามิอัตโนมัติ
I WAS NAIVE TO THINK THAT THE PRESS WOULD AUTOMATICALLY CARE.ฉันดันคิดไปว่า พวกนักข่าวคงจะสนใจอัตโนมัติ
The moment the networks were hit all the financial data... it automatically began downloading to those servers.เมื่อไหร่ที่ระบบถูกโจมตี / ข้อมูลด้านการเงินทั้งหมด จะถูกดาวน์โหลดไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัต
Oh, so fish people, by dint of being fish people, automatically aren't as disciplined as nonfish people?ต้องป็นพวกปลาหมึกแน่ๆ automatically they are less disciplined of the one that the ones that are not man-fish.
Ηappy? Your hand automatically reaches out for brighter colours.เมื่อคิดถึงความสุข มือเราย่อมจะหยิบไปที่สีสว่างๆ
I don't automatically trust people either, but at least I can tell when they have good intentions.ฉันก็ไม่ไว้ใจคนง่ายเหมือนกันนะ แต่อย่างน้อยฉันบอกได้/Nว่าพวกมันมีเซนต์ดี
16 doesn't automatically mean a risky lifestyle.อายุ 16 ไม่ได้หมายความว่า จะมีการใช้ชีวิตที่เสี่ยงโดยอัตโนมัต
You realize that if RIPLEY's destroyed, it automatically triggers a response.คุณมั่นใจได้เลยว่า ถ้าริปลี่ถูกทำลาย อาวุธจะถูกยิงโดยอัตโนมัติ
And I, for one, am relieved that we are the host nation and therefore qualify automatically for the tournament.แต่ผมก็โล่งใจนะ.. ที่เราเป็นประเทศเจ้าภาพ.. เพราะนั่นทำให้เรามีสิทธิ์เข้าแข่งขัน..

automatically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然而然[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 自然而然] involuntary; automatically

automatically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
入タイマー;入りタイマー;入れタイマー[いりタイマー(入タイマー;入りタイマー);いれタイマー(入タイマー;入れタイマー), iri taima-( nyuu taima-; iri taima-); ire taima-( nyuu taima-; ire taima-)] (n) (See 切タイマー) on timer (i.e. to automatically turn an electrical device on at a certain time)
入切タイマー[いりきりタイマー;いれきりタイマー, irikiri taima-; irekiri taima-] (n) on-off timer (i.e. to automatically turn an electrical device on and off at specified times)
切タイマー;切りタイマー[きりタイマー, kiri taima-] (n) (See 入タイマー) off timer (i.e. to automatically turn an electrical device off at a certain time)
引き落す;引き落とす;引落す;引落とす[ひきおとす, hikiotosu] (v5s,vt) to pull down; to automatically debit (from a bank account)
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] (n) {comp} APT; Automatically Programmed Tools
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P)
独りでに(P);一人でに(iK)[ひとりでに, hitorideni] (adv) by itself; automatically; naturally; (P)
直ちに[ただちに, tadachini] (adv) at once; immediately; directly; in person; automatically; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自動プログラムツール[じどうプログラムツール, jidou puroguramutsu-ru] APT, Automatically Programmed Tools

automatically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตโนมัติ[adv.] (attanōmat) EN: automatically FR: automatiquement
โดยอัตโนมัติ[adv.] (dōi attanōm) EN: automatically FR: automatiquement ; mécaniquement ; machinalement

automatically ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Direktwahl-Gespräch {n}automatically dialed call

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automatically
Back to top