ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magnetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magnetic*, -magnetic-

magnetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnetic (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก See also: เกี่ยวกับเเม่เหล็ก Syn. magnetized, attractive Ops. antimagnetic, repulsive
magnetic (adj.) ซึ่งมีเสน่ห์ดึงดูด Syn. attractive, charismatic, captivating
magnetic clutch (n.) คลัตซ์อัตโนมัติของรถ
magnetic compass (n.) เข็มทิศ Syn. compass
magnetic declination (n.) ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ Syn. magnetic variation
magnetic disk (n.) จานแม่เหล็ก (สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์) See also: แผ่นแม่เหล็ก Syn. computer disk
magnetic field (n.) สนามแม่เหล็ก Syn. magnetic flux
magnetic flux (n.) สนามแม่เหล็ก
magnetic induction (n.) การเหนี่ยวนำด้วยพลังแม่เหล็ก Syn. induction
magnetic mine (n.) ทุ่นระเบิด
magnetic needle (n.) เข็มทิศ
magnetic north (n.) การชี้ทิศเหนือของเข็มทิศ See also: ทิศเหนือของเข็มทิศ
magnetic pole (n.) ขั้วแม่เหล็ก
magnetic separator (n.) เครื่องแยกแร่จากพลังแม่เหล็ก
magnetic South (n.) ทิศใต้ของเข็มทิศ
magnetic speaker (n.) ลำโพงวิทยุ
magnetic storm (n.) การแกว่งหรือปั่นป่วนของสนามแม่เหล็กหรือเข็มทิศจากการถูกรบกวน
magnetic strip (n.) แถบแม่เหล็ก (สำหรับใส่ข้อมูล)
magnetic tape (n.) เทปแม่เหล็ก (สำหรับบันทึกเสียง รูปภาพหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์)
magnetic variation (n.) ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ
magnetic variations (n.) ค่าความแตกต่างระหว่างทิศเหนือของเข็มทิศและทิศเหนือจริงๆ Syn. magnetic declination
English-Thai: HOPE Dictionary
magnetic(แมกเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับแม่เหล็ก,เป็นแม่เหล็ก
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็กมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนทำด้วยเหล็ก เหล็กออกไซด์หรือเฟอไรต์ มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กเมื่อมีกระแสไฟผ่าน ใช้ประโยชน์ในการเก็บบันทึกข้อมูล แต่เดิมมาแกนแม่เหล็กนี้เป็นส่วนเล็ก ๆ อยู่ในหน่วยความจำ ซึ่งถือเป็นหน่วยสมองหลัก ใช้เป็นที่ประมวลผล เรียกว่า magnetic core memory หรือ หน่วยความจำวงแหวนแม่เหล็ก ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว หันมาใช้สารกึ่งตัวนำชนิดอื่นแทน
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
magnetic drumดรัมแม่เหล็กหมายถึง วัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอก ฉาบด้วยสารแม่เหล็ก ในการบันทึกข้อมูลลงบนพื้นผิวของดรัม จะบันทึกผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) ดรัมจึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลน้อยกว่าแถบบันทึก (tape) แต่ยังช้ากว่าจานบันทึก (disk)
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
magnetic storageหน่วยเก็บแม่เหล็กหน่วยเก็บข้อมูลที่มีคุณสมบัติของการเป็นแม่เหล็ก ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็ตาม เช่น แกนแม่เหล็ก (magnetic core) หรือสื่อต่าง ๆ ที่เป็นแม่เหล็ก เช่นแถบบันทึกแม่เหล็ก (magnetic tape) จานแม่เหล็ก (magnetic disk) ฯลฯ
magnetics(แม็กเนท'ทิคซฺ) n. แม่เหล็กศาสตร์
magnetic tapeแถบบันทึกแม่เหล็กหมายถึง แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด เป็นต้นว่า ขนาดยาว 2,400 ฟุต 1,200 ฟุต และ 600 ฟุต ตัวเทปกว้าง ? นิ้ว บันทึกข้อมูลได้ประมาณ 800-1,600 ตัวอักษรต่อความยาวของเนื้อเทป 1 นิ้ว เทปหรือแถบบันทึกนี้สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล คอมพิวเตอร์จะมีเครื่องมือที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลลงในเทป เรียกว่า หน่วยขับเทป (tape drive) เราสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ลงทับบนข้อมูลเก่าได้เหมือนการบันทึกเพลง ข้อมูลเดิมจะหายไปโดยอัตโนมัติ ข้อเสียของเทปก็คือ การค้นหาข้อมูลทำได้ช้า เพราะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเทปเสมอ ถ้าข้อมูลอยู่ปลายเทป ก็จะเสียเวลานาน การค้นหาแบบนี้เรียกว่าการเข้าถึงแบบเรียงลำดับ (sequential access) ซึ่งตรงข้ามกับการเข้าถึงแบบสุ่ม (direct access) ของจานบันทึก
English-Thai: Nontri Dictionary
magnetic(adj) เหมือนแม่เหล็ก,เกี่ยวกับแม่เหล็ก,ดึงดูด
MAGNETIC magnetic field(n) สนามแม่เหล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic clutchคลัตช์แม่เหล็ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic coreวงแหวนแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ core ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic declinationมุมบ่ายเบนแม่เหล็กโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
magnetic diskจานแม่เหล็ก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic drumดรัมแม่เหล็ก [มีความหมายเหมือนกับ drum ๒] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic inkหมึกแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic ink character reader (MICR)เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (เอ็มไอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic resonance imaging (MRI)การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic tapeแถบแม่เหล็ก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetic disk จานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก, สนามแม่เหล็ก สนามของแรงซึ่งมีอยู่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็กหรือรอบ ๆ ตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก คือ บริเวณที่อนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปแล้วมีแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น ขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กต่อหน่วยพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnetic inductionการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก, การทำให้วัตถุเป็นแม่เหล็กโดยการนำไปวางไว้ในสนามแม่เหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Magnetic Ink Character Recognition การรู้จำอักขระหมึก [คอมพิวเตอร์]
Magnetic resonance imagingการสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Magnetic Separator การแยกขยะด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า [สิ่งแวดล้อม]
Magneticsแม่เหล็ก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลื่นปานกลาง (n.) moderate electro magnetic waves
จานแม่เหล็ก (n.) magnetic disk Syn. แผ่นดิสก์, ดิสก์
แผ่นดิสก์ (n.) magnetic disk Syn. ดิสก์
สนามแม่เหล็ก (n.) magnetic field Syn. สนามไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า (n.) magnetic field
แถบบันทึกภาพ (n.) magnetic picture-recording tape
ขั้วแม่เหล็ก (n.) magnetic pole
แถบบันทึกเสียง (n.) magnetic sound-recording tape
แถบแม่เหล็ก (n.) magnetic stripe
คลื่นแม่เหล็ก (n.) magnetic wave
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (n.) electromagnetic wave
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (n.) electromagnetic induction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No magnetic field.ไม่มีสนามแม่เหล็ก ไม่มีอะไร
One minute she has magnetic hands, the next she hates you.เดี๋ยวก็จี๋จ๋ากัน เดี๋ยวก็ไม่มองหน้ากัน
Where over oceans and continents their magnetic forces will finally unite them back into one.ที่ซึ่งมีแต่มหาสมุทรและทวีป พลังแม่เหล็กของมันจะรวมกัน กลับเป็นหนึ่ง
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์
It allows you to enter the second containment without compromising the magnetic fields.ทางเข้าห้องชั้นใน ต้องผ่านสนามแม่เหล็ก
Now, these three magnetic rings, when they align, it creates an artificial black hole which allows the ship to travel to any point in space.วงแหวนแม่เหล็ก 3 วง จัดเรียงเป็นแนวเดียวกัน มันจะทำให้เกิดหลุมดำจำลอง
And I used a disk drive to erase the magnetic strip.ฉันใช้ดิสก์ไดร์ฟลบแถบแม่เหล็ก
To my magnetic charm.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นเหยื่อ... กับเครื่องรางแม่เหล็กหรอกนะ
Streams of protons and electrons from the sun being deflected by the earth's magnetic field, causing a solar radiation storm.กระแสโปรตอน และอิเล็กตรอนจากดวงอาทิตย์ ถูกเบนโดยสนามแม่เหล็กโลก ทำให้เกิดพายุสุริยะ
It makes the ceramic less resistant and knocks out the interior magnetic field.ทำให้ความต้านทานของเซรามิกต่ำลง สนามแม่เหล็กก็จะแผ่ออกมา
Focus our own magnetic field to negate, knock out with the inverse... what's going on inside the ceramic.ใช้สนามแม่เหล็กไปลบล้าง กระตุ้นให้เกิดการย้อนลำดับ... สิ่งที่เกิดภายในเซรามิก
Humms its beautiful magnetic fieldsสนามแม่เหล็กโลก อันสวดสดงดงาม

magnetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
偶极[ǒu jí, ㄡˇ ㄐㄧˊ, 偶极 / 偶極] dipole (e.g. magnetic dipole)
功能磁共振成像术[gōng néng cí gòng zhèn chéng xiàng shù, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, 功能磁共振成像术 / 功能磁共振成像術] functional magnetic resonance imaging (fMRI)
可磁化体[kě cí huà tǐ, ㄎㄜˇ ㄘˊ ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˇ, 可磁化体 / 可磁化體] magnetic medium; material capable of being magnetized
磁共振[cí gòng zhèn, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ, 磁共振] magnetic resonance
磁共振成像[cí gòng zhèn chéng xiàng, ㄘˊ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄣˋ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, 磁共振成像] magnetic resonance imaging MRI
磁卡[cí kǎ, ㄘˊ ㄎㄚˇ, 磁卡] magnetic card; IC Card (telephone)
磁单极子[cí dān jí zǐ, ㄘˊ ㄉㄢ ㄐㄧˊ ㄗˇ, 磁单极子 / 磁單極子] magnetic monopole
磁场[cí chǎng, ㄘˊ ㄔㄤˇ, 磁场 / 磁場] magnetic field
磁带[cí dài, ㄘˊ ㄉㄞˋ, 磁带 / 磁帶] magnetic tape
磁感应[cí gǎn yìng, ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ, 磁感应 / 磁感應] magnetic induction
磁片[cí piàn, ㄘˊ ㄆㄧㄢˋ, 磁片] magnetic disk
磁感应强度[cí gǎn yìng qiáng dù, ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 磁感应强度 / 磁感應強度] magnetic field density
磁极[cí jí, ㄘˊ ㄐㄧˊ, 磁极 / 磁極] magnetic pole
磁条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, 磁条 / 磁條] magnetic stripe card
磁层[cí céng, ㄘˊ ㄘㄥˊ, 磁层 / 磁層] magnetosphere; magnetic layer
有魅力的[yǒu mèi lì de, ㄧㄡˇ ㄇㄟˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜ˙, 有魅力的] attractive; charming; enchanting; magnetic
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
电磁[diàn cí, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ, 电磁 / 電磁] electromagnetic
电磁兼容性[diàn cí jiān róng xìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄐㄧㄢ ㄖㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 电磁兼容性 / 電磁兼容性] electromagnetic compatibility
电磁噪声[diàn cí zào shēng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄗㄠˋ ㄕㄥ, 电磁噪声 / 電磁噪聲] electromagnetic noise
电磁场[diàn cí chǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄔㄤˇ, 电磁场 / 電磁場] electromagnetic fields
电磁干扰[diàn cí gān rǎo, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢ ㄖㄠˇ, 电磁干扰 / 電磁干擾] electromagnetic interference
电磁感应[diàn cí gǎn yìng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄍㄢˇ ˋ, 电磁感应 / 電磁感應] electromagnetic induction
电磁波[diàn cí bō, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄅㄛ, 电磁波 / 電磁波] electromagnetic wave
电磁脉冲[diàn cí mài chōng, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 电磁脉冲 / 電磁脈衝] electromagnetic pulse (EMP)
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
[cí, ㄘˊ, 磁] magnetic; magnetism; porcelain
磁性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 磁性] magnetic; magnetism

magnetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR
ウェーバー;ウエーバー[, ue-ba-; ue-ba-] (n) (1) waiver; (2) weber (Wb) (unit of magnetic flux)
コイルガン[, koirugan] (n) coilgun (gun in which a magnetic projectile is propelled using electromagnetic coils)
ヒステリシス[, hisuterishisu] (n) (See 履歴現象) hysteresis (behaviour where the state of something depends on its past, e.g. magnetic hysteresis, etc.)
ブロック[, burokku] (vs) (1) to block (e.g. the way); (n) (2) block (lump of something (usu. square), area of town, etc.); (3) bloc; (n,vs) (4) {comp} block; physical record (e.g. on magnetic tape); (P)
マグネチックインク[, magunechikkuinku] (n) magnetic ink
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] (n) {comp} perpendicular magnetic recording; vertical magnetic recording
按針[あんじん, anjin] (n) (1) (arch) navigation by magnetic compass; (2) pilot
核磁気共鳴[かくじききょうめい, kakujikikyoumei] (n) nuclear magnetic resonance; NMR
核磁気共鳴映像法[かくじききょうめいえいぞうほう, kakujikikyoumeieizouhou] (n) nuclear magnetic resonance imaging; NMRI
水平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] (n) {comp} longitudinal magnetic recording
永久磁場[えいきゅうじば, eikyuujiba] (n) permanent magnetic field
磁力[じりょく, jiryoku] (n) magnetism; magnetic force
磁場[じば(P);じじょう, jiba (P); jijou] (n) (1) magnetic field; (2) ambience; atmosphere; focal point; (P)
磁極[じきょく, jikyoku] (n) NS magnetic pole
磁気インク[じきインク, jiki inku] (n) magnetic ink
磁気インク文字[じきインクもじ, jiki inku moji] (n) {comp} magnetic ink character
磁気インク文字認識[じきインクもじにんしき, jiki inku mojininshiki] (n) {comp} magnetic ink character recognition; MICR
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] (n) {comp} Magnetic Ink Character Reader (or Recognition); MICR
磁気インク文字読取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] (n) {comp} magnetic ink character reader
磁気テープ[じきテープ, jiki te-pu] (n) {comp} magnetic tape
磁気テープ記憶装置[じきテープきおくそうち, jiki te-pu kiokusouchi] (n) {comp} magnetic tape storage
磁気ディスク[じきディスク, jiki deisuku] (n) magnetic disk
磁気ドラム[じきドラム, jiki doramu] (n) {comp} magnetic drum
磁気ドラム記憶装置[じきドラムきおくそうち, jiki doramu kiokusouchi] (n) {comp} magnetic drum storage
磁気共鳴映像法[じききょうめいえいぞうほう, jikikyoumeieizouhou] (n) (See MRI) magnetic resonance imaging; MRI
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] (n) magnetic resonance imaging; MRI
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] (n) magnetic resonance imaging scanner; MRI scanner
磁気嵐[じきあらし, jikiarashi] (n) magnetic storm
磁気文字読み取り装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] (n) {comp} Magnetic Character Reader; MCR
磁気記憶装置[じききおくそうち, jikikiokusouchi] (n) {comp} magnetic storage
磁界[じかい, jikai] (n) magnetic field
磁石盤[じしゃくばん, jishakuban] (n) magnetic compass
磁針[じしん, jishin] (n) magnetic needle
負極[ふきょく, fukyoku] (n) negative pole; anode; south magnetic pole
透磁性[とうじせい, toujisei] (n) magnetic permeability
透磁率[とうじりつ, toujiritsu] (n) magnetic permeability
録音テープ[ろくおんテープ, rokuon te-pu] (n) audio tape; magnetic tape; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording
水平磁気記録[すいへいじききろく, suiheijikikiroku] longitudinal magnetic recording
磁気インク[じきいんく, jikiinku] magnetic ink
磁気インク文字[じきいんくもじ, jikiinkumoji] magnetic ink character
磁気インク文字認識[じきいんくもじにんしき, jikiinkumojininshiki] magnetic ink character recognition, MICR (abbr.)
磁気インク文字読み取り装置[じきインクもじよみとりそうち, jiki inku mojiyomitorisouchi] Magnetic Ink Character Reader (or Recognition), MICR
磁気インク文字読取り装置[じきいんくもじよみとりそうち, jikiinkumojiyomitorisouchi] magnetic ink character reader
磁気カード[じきカード, jiki ka-do] magnetic card
磁気カード記憶装置[じきカードきおくそうち, jiki ka-do kiokusouchi] magnetic card storage
磁気テープ[じきテープ, jiki te-pu] magnetic tape
磁気テープ記憶装置[じきテープきおくそうち, jiki te-pu kiokusouchi] magnetic tape storage
磁気ディスク[じきディスク, jiki deisuku] magnetic disk
磁気ドラム[じきどらむ, jikidoramu] magnetic drum
磁気ドラム記憶装置[じきどらむきおくそうち, jikidoramukiokusouchi] magnetic drum storage
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI)
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging
磁気文字読み取り装置[じきもじよみとりそうち, jikimojiyomitorisouchi] Magnetic Character Reader, MCR
磁気記憶装置[じききおくそうち, jikikiokusouchi] magnetic storage
磁界[じかい, jikai] magnetic field
磁心[じしん, jishin] (magnetic) core
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility
電磁界[でんじかい, denjikai] electromagnetic field

magnetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จานบันทึก[n.] (jānbantheuk) EN: disk ; magnetic disk FR:
การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก (เอ็มอาร์ไอ)[n. exp.] (kān sāng ph) EN: Magnetic resonance imaging (MRI) FR: imagerie par résonance magnétique (IRM)
ขั้วโลกเหนือแม่เหล็ก[n. exp.] (Khūalōk Neū) EN: North Magnetic Pole FR:
ขั้วแม่เหล็ก[n.] (khūamaēlek) EN: magnetic pole FR: pôle magnétique [m]
คุณสมบัติทางแม่เหล็ก[n. exp.] (khunnasomba) EN: magnetic properties FR:
แม่เหล็ก[adj.] (maēlek) EN: magnetic FR: magnétique
โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็ก[n. exp.] (mōmēn khūa ) EN: magnetic dipole moment FR:
มุมเท[n. exp.] (mum thē) EN: angle of dip ; magnetic dip ; slope ; dip FR: angle d'inclinaison [m]
แผ่นดิสก์[n. exp.] (phaen dit) EN: magnetic disk FR:
แรงแม่เหล็ก[n. exp.] (raēng maēle) EN: magnetic force FR: force magnétique [f]
สนามแม่เหล็ก[n.] (sanāmmāelek) EN: magnetic field FR: champ magnétique [m]
สนามแม่เหล็กของโลก[n. exp.] (sanāmmāelek) EN: Earth's magnetic field ; geomagnetic field FR: champ magnétique terrestre [m]
ทางแม่เหล็ก[adj.] (thāng maēle) EN: magnetic FR: magnétique
ทิศเหนือแม่เหล็ก[n. exp.] (thit neūa m) EN: Magnetic North FR: nord magnétique [m]
วัสดุแม่เหล็ก[n. exp.] (watsadu maē) EN: magnetic materials FR:
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า[n.] (khleūnmaēle) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic wave FR: onde électromagnétique [f] ; rayonnement électromagnétique [m]
คลื่นปานกลาง[n.] (khleūnpānkl) EN: medium frequency electromagnetic waves FR:
เหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (nīonam maēl) EN: electromagnetic induction FR:
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[n. exp.] (raēngkhleūo) EN: electromagnetic force ; electromotive force FR: force électromagnétique [f]
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (raēng maē l) EN: electromagnetic force FR: force électromagnétique [f]
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (rangsī maēl) EN: electromagnetic radiation ; electromagnetic pulse (EMP) FR: rayonnement électromagnétique [m]
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (sanāmmāelek) EN: electromagnetic field FR: champ électromagnétique [m]
สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า [n. exp.] (sapektram m) EN: electromagnetic spectrum FR: spectre électromagnétique [m]

magnetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festkopf {m}fixed magnetic head
antimagnetisch {adj}antiferromagnetic
elektromagnetische Verträglichkeit {f}electromagnetic compatibility (EMC)
Feld {n} [phys.] | elektromagnetisches Feldfield | electromagnetic field
Haftmagnet {m}magnetic clamp
Magnetband {n}magnetic tape
Magnetbildplatte {f}magnetic videodisk
Magnetblase {f}magnetic bubble
Dünnschichtspeicher {m}magnetic film memory
Kernspin-Tomografie {f}magnetic resonance imaging
Kernspinresonanz {f}magnetic resonance
Magnetkarte {f}magnetic card
Magnetkern {m}magnetic core
Magnetkontokarte {f}magnetic ledger-card
Magnetkopf {m} | fliegender Magnetkopfmagnetic head | floating head; flying head
Magnetmutter {f}magnetic nut
Magnetometer {n}magnetic field meter
mgnetisch {adv}magneticly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magnetic
Back to top