ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look up*, -look up-

look up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look up (phrv.) มองขึ้น See also: เงยขึ้น
look up (phrv.) ปรับปรุงขึ้น See also: แก้ไขให้ดีขึ้น, ดีขึ้น
look up (phrv.) ค้นหา (คำศัพท์หรือข้อมูล)
look up (phrv.) ค้นหาและแวะเยี่ยม (คน)
look up (phrv.) ค้นหา See also: หา, ค้นดู Syn. find, search for
look up (phrv.) ปรับปรุง See also: ้ทำให้ดียิ่งขึ้น Syn. improve
look up (phrv.) เยี่ยม See also: แวะเยี่ยม, แวะหา Syn. visit, call on
look up and down (idm.) สำรวจอย่างละเอียด (ด้วยตา)
look up to (phrv.) เงยหน้ามอง See also: แหงนหน้ามอง
look up to (phrv.) เคารพ See also: ชื่นชม, ชื่นชอบ
look up to (phrv.) นับถือ See also: ยอมรับนับถือ, เคารพ, ยำเกรง
look upon (phrv.) ตระหนัก See also: คิดว่า, พิจารณาว่า
look upon (phrv.) เฝ้ามอง See also: คอยดู, จ้อง Syn. look at
look upon (phrv.) ตระหนักดีว่าเป็น See also: คิดว่าเป็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงย (v.) look up See also: lift, raise one´s head Syn. แหงน, เงยหน้า, แหงนหน้า Ops. ก้ม, ก้มหน้า
เงยหน้า (v.) look up See also: lift, raise one´s head Syn. เงย, แหงน, แหงนหน้า Ops. ก้ม, ก้มหน้า
เงยหน้าอ้าปาก (v.) look up See also: improve, be better Syn. ลืมตาอ้าปาก Ops. จนลง, แย่ลง
แหงนมอง (v.) look up Syn. เงย Ops. ก้มมอง
เเหงนมอง (v.) look up at Syn. แหงนหน้ามอง Ops. ก้มหน้า, ก้มหน้าก้มตา
แหงนหน้ามอง (v.) look up at Ops. ก้มหน้า, ก้มหน้าก้มตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, if you will look up here... Yes, towards the north.คุณดูเเผนที่นี่ ให้มุ่งขึ้นเหนึอ
The kind of person people look up to.เป็นคนที่มีผู้ยกย่อง
Wherever you may be in the dusk of evening, you look up at the Dog Star.ไม่ว่าหลานจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ ลองมองไปที่ดาวสุนัข
All we could do was look up at them.ทั้งหมดที่เราทำได้คือมองขึ้นไปที่พวกเขา
Someone would look up and see herบางคนจะเงยหน้า แล้วเห็นเธอ
He'd look up for a second. A quick glance out to sea and he'd see herมองออกไปในทะเล แล้วก็เห็นเธอ
He's going to the library to look up Nicholas Flamel.เขากำลังจะไปห้องสมุด ดูข้อมูลนิโคลัส แฟลมเมล
Everytime we fall down to the ground, we look up to the blue sky aboveทุกครั้งที่เราล้ม เราจะมองไปยังท้องฟ้าเบื้องบน
When the ancestors look up the career ladder, all they're gonna see is my behind.เมื่อเหล่าบรรพชนมองเห็นสิ่งที่ข้าทำ พวกเขาเหล่านั้นจะรู้ถึงเบื้องหลัง
When I look up at the sky like this, I could be anywhere in the world.เวลามองฟ้าแบบนี้.. มันทำให้ฉันอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้
Those outmodes look up to him.ไอ้พวกล้าสมัยมันหวังพึ่งแต่มันเท่านั้น
Ben shouldn't look up to me.เบนไม่ควรเอาผมเป็นแบบอย่าง

look up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仰天[yǎng tiān, ㄧㄤˇ ㄊㄧㄢ, 仰天] to face upwards; to look up to the sky
看作[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看作] look upon as; regard as
看待[kàn dài, ㄎㄢˋ ㄉㄞˋ, 看待] look upon; regard
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be
看做[kàn zuò, ㄎㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, 看做] regard as; look upon as
[yǎng, ㄧㄤˇ, 仰] to look up; surname Yang

look up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じろじろ見る[じろじろみる, jirojiromiru] (exp,v1) to stare at; to look hard at; to look up and down; to scrutinize; to scrutinise
ルックアップ[, rukkuappu] (n,vs) {comp} look up
仰ぎ奉る;仰奉る[あおぎたてまつる, aogitatematsuru] (v5r) (pol) to look up
仰ぎ望み[あおぎのぞみ, aoginozomi] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
仰ぎ見る;仰見る;あおぎ見る[あおぎみる, aogimiru] (v1,vt) to look upwards; to look up
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P)
仰のく[あおのく, aonoku] (v5k) to look up
仰望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) look to (for help); look up to; reverence
崇まふ;崇ふ[あがまう, agamau] (v2a-s,vt) (arch) (See 崇める) to look up to; to respect
師と仰ぐ[しとあおぐ, shitoaogu] (v5g) to look up to (a person) as one's preceptor
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
見上げる(P);見あげる[みあげる, miageru] (v1,vt) (1) to look up at; to raise one's eyes; (2) to look up to; to admire; to respect; (P)
仰向く;仰むく[あおむく, aomuku] (v5k) to look upward
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
突っ放す[つっぱなす, tsuppanasu] (v5s,vt) to thrust or cast away; to look upon with detachment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ルックアップ[るっくあっぷ, rukkuappu] look up (vs)
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at

look up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิ่ง[v.] (boēng) EN: stare bewilderedly ; stare in wonderment ; look up ; look at ; gaze FR: regarder fixement
เชื่อถือ[v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; carry credit ; respect ; admire ; look up to ; believe FR: croire en ; avoir foi en
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud FR: admirer ; apprécier ; louanger ; adorer ; se réjouir
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
มองตั้งแต่หัวจรดเท้า[v. exp.] (møng tangta) EN: look up and down FR:
แหงน[v.] (ngaēn) EN: turn up ; look up FR: lever la tête ; regarder en l'air
แหงนมอง[v. exp.] (ngaēn møng) EN: look up FR:
แหงนหน้า[v. exp.] (ngaēn nā) EN: turn the face upwards ; look up ; turn up ; face upward FR:
เงย[v.] (ngoēi) EN: lift ; turn up ; look up ; raise one's head ; hold one's head high FR: lever ; relever ; lever la tête ; dresser la tête
เงยหน้าอ้าปาก[v.] (ngoēinā-āpā) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up FR: ne pas avoir de soucis d'argent
นิยม[v.] (niyom) EN: like ; admire ; esteem ; be interested in ; look up to ; prefer FR: appprécier ; aimer ; estimer ; admirer ; préférer
ยกย่อง[v.] (yokyǿng) EN: praise ; look up to ; admire ; laud ; eulogize ; acclaim ; hold in esteem ; recongnise ; extol ; honour FR: complimenter ; faire l'éloge ; admirer ; respecter
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[v. exp.] (ākhāt khaēn) EN: feud ; spite ; look upon with hatred FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
เงยหน้า[v. exp.] (ngoēi nā) EN: look up; lift ; raise one's head FR: lever les yeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look up
Back to top