ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-locomotive-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น locomotive, *locomotive*,

-locomotive- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a locomotive that runs on us.มันคือหัวรถจักรที่แล่นบนตัวเรา
♪ Of the locomotive breath ♪Of the locomotive breath
Chief Historian of the Lima Locomotive Museum,Chief Historian of The Lima Locomotive Musuem

-locomotive- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机务段[jī wù duàn, ㄐㄧ ˋ ㄉㄨㄢˋ, 机务段 / 機務段] locomotive depot

-locomotive- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive
ディーゼル動車[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive
ロコモーティブ[, rokomo-teibu] (n) locomotive
機関手[きかんしゅ, kikanshu] (n) locomotive engineer; engine driver
機関車論[きかんしゃろん, kikansharon] (n) locomotive theory (of economic development)
蒸気機関車[じょうききかんしゃ, joukikikansha] (n) steam locomotive

-locomotive- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวรถ[n.] (hūarot) EN: railhead ; locomotive FR: locomotive [f]
หัวรถจักร[n.] (hūarotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
หัวรถจักรไอน้ำ[n. exp.] (hūarotjak a) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
หัวรถจักรดีเซล[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel electric locomotive FR:
หัวรถจักรไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak f) EN: FR: locomotive électrique [f]
ประเทศผู้นำ[n. exp.] (prathēt phū) EN: FR: pays phare [m] ; locomotive [f] (fig.)
รถจักร[n.] (rotjak) EN: locomotive ; railway locomotive ; engine FR: locomotive [f]
รถจักรไอน้ำ[n. exp.] (rot jak ain) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
รถจักรดีเซล[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
รถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel electric locomotive FR:
รถจักรไฟฟ้า[n. exp.] (rot jak fai) EN: FR: locomotive électrique [f]

-locomotive- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tenderlokokomotive {f}tank locomotive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -locomotive-
Back to top