ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

line up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *line up*, -line up-

line up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
line up (phrv.) เข้าแถว See also: คอยอยู่ในแถว Syn. queue up
line up (phrv.) จัดการ See also: กำหนด
line up (phrv.) จัดเตรียม See also: ได้รับ, เตรียมรับ, จัดหา
line up (phrv.) เขียนหรือพิมพ์อยู่ระดับเดียวกัน See also: เขียนหรือพิมพ์อยู่ในบรรทัดเดียวกัน
line up (phrv.) เข้าแถว See also: เข้าคิว Syn. queue, row
line up (phrv.) เตรียมการ See also: เตรียม, จัดการ Syn. arrange, prepare, organize
line up (phrv.) เรียง See also: จัดแถว, จัดแนว
line up against (phrv.) เรียงเเถวพิง
line up against (phrv.) คัดค้าน
line up alongside (phrv.) ยืนเข้าแถวร่วมกับ See also: ตั้งแถวอยู่กับ Syn. line up with
line up alongside (phrv.) ทำให้อยู่ระดับเดียวกัน Syn. line up with
line up alongside (phrv.) สนับสนุนความคิดเห็น Syn. line up with
line up behind (phrv.) ติดตาม See also: สนับสนุน
line up in (phrv.) ตั้งแถวอยู่ในสภาพหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
line up with (phrv.) ยืนเข้าแถวร่วมกับ See also: ตั้งแถวอยู่กับ
line up with (phrv.) ทำให้อยู่ระดับเดียวกัน Syn. line up alongside
line up with (phrv.) สนับสนุนความคิดเห็น Syn. line up alongside
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อคิว (v.) line up See also: queue up, stand in a line, fall into line, file Syn. เข้าแถว, เข้าคิว
ตั้งแถว (v.) line up Syn. เข้าแถว
เรียงแถว (v.) line up See also: queue up, stand in a line, fall into line, file Syn. เข้าแถว, เข้าคิว, ต่อคิว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All the other families will probably line up against us.ทุกครอบครัวอื่น ๆ อาจจะเริ่มขึ้นกับเรา
Sometimes the whole town used to go out and line up for something.บางครั้งทั้งเมืองเคยออกไป และเรียงลำดับบางอย่าง
Those who wish to get through, line up in single file, present your ID and go through the checkpoint.พวกเขาผู้ที่จะผ่านเส้นทางในแฟ้มเดี่ยว แจ้งรหัสของนาย แล้วตรงไปยังจุดตรวจ
Now, I'd like you to line up here. Steven, I'd like you to set an example.ทุกคนมาเข้าแถว สตีเว่น เป็นตัวอย่างหน่อยสิ
They have to line up somehow.พวกเขาจะต้องเข้าแถวอย่างใด
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้
You call yourselves Taekwondo fighters, and can't even line up straight?พวกแกเรียกตัวเองว่านักเทควันโด แต่แค่เข้าแถวให้ตรงยังทำไม่ได้เลย!
You'll see producers will line up for you.แล้วนายจะเห็นเจ้าของบริษัท เข้าแถวมาหานาย
I gotta go find it, I'll see you in the line up then...ฉันต้องหามัน เจอกันตอนแข่ง
Just line up to your target. Nice, easy backswing.แค่เล็งแนวไว้ แล้วก็แบ็คสวิงสบายๆ
Whether it be the kids that line up day and nightไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ เฝ้าอยู่รอบๆตัวทั้งวันทั้งคืน
Come on. Let's line up again.กลับมา มาเข้าแถวกันอีกรอบ

line up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 列] to arrange; to line up; row; file; series

line up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in
書き並べる[かきならべる, kakinaraberu] (v1,vt) to line up points in a speech
相並ぶ[あいならぶ, ainarabu] (v5b) to line up with
並ぶ(P);双ぶ;列ぶ[ならぶ, narabu] (v5b,vi) (1) to line up; to stand in a line; (2) to rival; to match; to equal; (P)
並べる(P);双べる[ならべる, naraberu] (v1,vt) (1) to line up; to set up; (2) to enumerate; to itemize; (P)
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
隊を組む[たいをくむ, taiwokumu] (exp,v5m) to line up; to form a party

line up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าแถว[v.] (khaothaēo) EN: stand in row ; stand in line ; line up ; queue up FR: s'aligner ; se ranger ; faire la queue
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order FR: arranger ; ordonner ; aligner ; classer
เรียงคิว[v. exp.] (rīeng khiū) EN: line up ; queue up FR:
เรียงแถว[v.] (rīengthaēo) EN: line up ; queue up ; stand in a line ; fall into line ; file ; align ; be aligned FR: s'aligner ; se ranger ; s'égrener
ตั้งแถว[v. exp.] (tang thaēo) EN: line up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า line up
Back to top