ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

livelong

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *livelong*, -livelong-

livelong ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
livelong (adj.) ตลอดเวลา See also: ตลอด Syn. whole, entire
English-Thai: HOPE Dictionary
livelong(ลิฟว'ลอง) adj. (ระยะเวลา) ทั้งหมด
English-Thai: Nontri Dictionary
livelong(adj) ตลอดชีวิต,ตลอดชีพ,ชั่วชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The whole livelong day!ต้องทำอย่างงั้นทั้งวัน !
The livelong day, but it don't matterทั้งวัน แต่มันไม่สำคัญอะไรหรอก
We can bust arms dealers all the livelong day, but... that up there, that's... that's the endgame.เราอเวนเจอร์ส เราถล่มขบวนค้าอาวุธเถื่อนได้ในพริบตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า livelong
Back to top