ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jobless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jobless*, -jobless-

jobless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jobless (adj.) ตกงาน See also: ว่างงาน Syn. unemployed, idle, out of work Ops. employed, busy
English-Thai: HOPE Dictionary
jobless(จอบ'ลิส) adj. ไม่มีงานทำ,เกี่ยวกับบุคคลที่ตกงาน. n. คนที่ไม่มีงานทำ,คนตกงาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิจัยฝุ่น (v.) be jobless See also: be unemployed Syn. ว่างงาน, ตกงาน
เตะฝุ่น (v.) be jobless See also: be unemployed Syn. ว่างงาน, ตกงาน, วิจัยฝุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The twenty-year-old jobless intern. For us, this place is a last resort.สำหรับพวกเรา นี่เป็นที่ทำงาน แห่งเดียวของเราเท่านั้น
Did I mention, it's almost Christmas, and many of the suicides this time of year are due to sudden and unexpected joblessness?ฉันบอกหรือยังนะ/Nนี่ก็เกือบคริสต์มาสแล้ว และเกิดการฆ่าตัวตาย หลายครั้งในปีนี้ จากเรื่องของการตกงานที่ไม่คาดหวัง

jobless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
就職浪人[しゅうしょくろうにん, shuushokurounin] (n) jobless university graduate

jobless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีงานทำ [adj.] (mai mī ngān) EN: jobless ; out of work FR: sans emploi
ผู้ว่างงาน[n. exp.] (phū wāng-ng) EN: jobless person ; unemployment FR: chômeur [m] ; personnes sans emploi [fpl]
เตะฝุ่น[v. exp.] (te fun) EN: be jobless FR: être au chômage ; être sans emploi
ว่างงาน[adj.] (wāng-ngān) EN: unemployed ; out of work ; jobless ; free FR: sans travail ; au chômage ; libre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jobless
Back to top