ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irreparable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irreparable*, -irreparable-

irreparable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irreparable (adj.) ที่แก้ไขไม่ได้ Syn. irreversible Ops. reparable
English-Thai: Nontri Dictionary
irreparable(adj) ไม่สามารถจะคืนดีได้,ไม่สามารถแก้ไขได้,ซ่อมแซมไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irreparable damageความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you push yourself, you might do irreparable damage.ถ้าเธอพลักมันด้วยตัวเอง, เธออาจจะ ทำให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถแก้ไขได้นะ
You've done irreparable damage with your psycho-aggressive control-freak phone call...ด้วยพฤติกรรมจิตๆ ในการโทรศัพท์ของคุณ
The CIA believes that the last Software Ted Roark may contain a virus, which, if issued, could cause irreparable harm the global computer network.CIA เชื่อว่าสุดท้าย ซอฟแวร์ของเท็ด โร๊ก จะมีไวรัส ซึ่งถ้าปล่อยออกมา จะก่อให้เกิดอันตราย ต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
To do irreparable damage to the country.จะทำลายประเทศแบบถาวร
We are at irreparable odds.เราอยู่ในการต่อรองที่ไม่สามารถแก้ไขได้
If I let father find them first, something irreparable will happen.ถ้าผมปล่อยให้พ่อเจอตัวพวกเขาก่อน อาจมีเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เกิดขึ้น
I believe it caused her irreparable brain damage.ฉันเชื่อว่ามันเป็นต้นเหตุให้ สมองเธอถูกทำลายชนิดซ่อมแซมไม่ได้
If we take it out, any great effort like singing, and you're liable to burst the stitches, and that could cause irreparable damage.ถ้าเราเอามันออก ความพยายามที่ดีใด ๆ เช่นการร้องเพลง และคุณมีแนวโน้มที่จะออกมาเย็บแผล และที่อาจ 'ทำให้เกิดความเสียหายไม่สามารถแก้ไขได้.
He could do Abigail irreparable damage exposing her to this.เขาอาจจะทำให้อบิเกลไม่สามารถแก้ไขผลเสีย ที่ปรากฏออกมานี้ต่อตัวเธอก็ได้
The night Angela disappeared, you said that she was worried that she'd done irreparable damage to her nursing career?คืนที่แองเจล่าหายตัวไป คุณบอกว่าเธอกังวล ว่าเธออาจจะทำสิ่งที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้ลงไป
The damage is irreparable.The damage is irreparable.
I mean, piss-poor aortic tissue, I mean, possibly irreparable... and then... bam.ฉันหมายถึง เนื้อเยื่อหลอกเลือดแดงใหญ่ที่เสียหาย หมายถึง เป็นไปได้ที่มันจะแก้ไขไม่ได้ แล้วจากนั้น... ป้าง!

irreparable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
直らない[なおらない, naoranai] (adj-i) beyond repair; irreparable

irreparable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้[n. exp.] (khwām sīahā) EN: irreparable damaga FR:
ไม่สามารถแก้ไขได้[adj.] (mai sāmāt k) EN: irreparable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irreparable
Back to top