ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unrelated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unrelated*, -unrelated-

unrelated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unrelated (adj.) ที่ไม่เกี่ยวกับบุคคล Syn. unspecified
unrelated (adj.) ไม่สัมพันธ์กัน See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน Syn. unconnected Ops. relevant
unrelatedly (adv.) โดยไม่คำนึงถึง See also: โดยไม่เอาใจใส่ Syn. irrespectively
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เกี่ยว (v.) be unrelated See also: be unconnected, be irrelevant

unrelated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小母[おば, oba] (n) (uk) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older woman; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult female
小父[おじ, oji] (n) (used with suffix -san or -sama) endearing term for unrelated older man; (with suffix -san) term used by a child to address unrelated adult male
怒りを遷す[いかりをうつす, ikariwoutsusu] (exp,v5s) to be so angry that one lashes out at unrelated things; to have an outburst of anger
縁のない;縁の無い[えんのない, ennonai] (adj-i) (See 縁がない) unrelated; unconnected

unrelated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เกี่ยวกัน[adj.] (mai kīo kan) EN: unrelated ; unconnected FR:
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phit) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unrelated
Back to top