ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ironclad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ironclad*, -ironclad-

ironclad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ironclad (adj.) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น See also: ตายตัว Syn. inflexible, unbreakable Ops. flexible
ironclad (adj.) หุ้มเกราะ Syn. armor-plated
English-Thai: HOPE Dictionary
ironclad(ไอ'เอิร์นแคลด) adj. หุ้มเกราะ,หุ้มเหล็ก,แข็งแกร่งมาก,ไม่แตกสลาย,ไม่ถูกทำลายได้. n. เรือรบหุ้มเกราะ, Syn. unalterable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You signed ironclad nondisclosures.นายนี่มันหัวแข็งจริงๆ
Both great covens and an ironclad peace treaty with the Lycans.ครองโลกโคเวนอันยิ่งใหญ่ และสงบศึกกับไลแคน
I have a duty to maintain order here- an ironclad legal system that assures that no one goes independent with their grievances, as is so often the case in other prisons.ฉันมีหน้าที่ดูแลที่นี่-- กฏของที่นี่คือ ไม่มีใครเดินออกไปได้ ถ้ายังข้องใจกัน และที่อื่นมันก็ทำแบบนี้
BUT SUCH A RADICAL THEORY DEMANDED IRONCLAD EVIDENCE. SOON, DOZENS OF ASTRONOMERS WERE CHECKING VERA'S OBSERVATIONS,กาแลคซี่อาจจะเต็มไปด้วยสาร
I have two ironclad demands.ผมมีสองสิ่งที่ต้องการ
It's locked, but I've got my ironclad plugged in.มันล็อค แต่ฉันเสียบ IronClad plugged in แล้ว
Henry, we have an ironclad prenup.เฮนรี่ เรามีข้อตกลงก่อนแต่งงาน
Tyler Barrett has promised the s.E.C. Ironclad proof of wrongdoing at Martin/Charles.ไทเลอร์ บาร์เร็ทยืนยันกับ ก.ล.ต. ว่ามีหลักฐานสำคัญ ของการกระทำผิด ในมาร์ติน ชาร์ล
Doesn't get more ironclad than that, but I can see how a parent wouldn't want to believe it.ไม่มีหลักฐานที่แน่นหนากว่านี้อีกแล้ว แต่ผมคิดว่าไม่มีพ่อแม่คนไหน จะทำใจให้เชื่อได้หรอก
Your alibi isn't exactly ironclad, jim.ข้ออ้างเรื่องที่อยู่ของคุณ ฟังไม่ค่อยขึ้นนะ จิม
Well, the leases are pretty ironclad, so I have to see what's possible.อ้อ สัญญาผ่อนระยะยาวมาก ดังนั้นผมเล็งเห็นสิ่งที่มีอะไรที่เป็นไปได้
It's ironclad.เรารายงานให้ทางจีนทราบแล้ว

ironclad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
铁甲舰[tiě jiǎ jiàn, ㄊㄧㄝˇ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄢˋ, 铁甲舰 / 鐵甲艦] ironclad; an armor-plated battleship

ironclad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule
鉄船[てっせん, tessen] (n) steel ship; ironclad

ironclad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กฎเหล็ก[n. exp.] (kot lek) EN: ironclad rule ; iron rule FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ironclad
Back to top