ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invective

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invective*, -invective-

invective ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invective (n.) คำหยาบ Syn. abuse, censure, denunciation Ops. praise, commendation
English-Thai: HOPE Dictionary
invective(อินเวค'ทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การประนามอย่างรุนแรง,การกล่าวดูหมิ่น,ผรุสวาท,การด่าว่าอย่างรุนแรง,คำประนาม,คำผรุสวาท,คำด่าว่า, See also: invectively adv. invectiveness n., Syn. abuse
English-Thai: Nontri Dictionary
invective(n) คำผรุสวาท,การประณาม,การด่าว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
invectiveคำบริภาษ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำบริภาษ (n.) invective Syn. คำชม, คำสรรเสริญ

invective ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
卑罵語[ひばご, hibago] (n) (obsc) (See 軽蔑語) pejorative term; derogatory word; invective
軽蔑語[けいべつご, keibetsugo] (n) pejorative term; derogatory word; invective
痛罵[つうば, tsuuba] (n,vs) abuse; invective; denunciation

invective ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำบริภาษ[n. exp.] (kham børiph) EN: invective FR: invective [f]
คำด่า[n. exp.] (kham dā) EN: abuse ; reproach ; vilification ; scolding ; insult ; invective ; swear word FR: juron [m] ; blasphème [m]

invective ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmähschrift {f}piece of invective
Beschimpfung {f}invectiveness
Schimpfwort {n}invective; swearword
schimpfend {adj}invective
schimpfend {adv}invectively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invective
Back to top