ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-interpreter-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น interpreter, *interpreter*,

-interpreter- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม
Will you hire an interpreter before we all go crazy?ถ้าพวกคุณไม่หัดเข้าใจภาษากันเองต้องบ้าแน่ ๆ
"My interpreter was burned alive and then hung from a bridge"?บอกว่าล่ามฉัน ถูกเผาทั้งเป็นแล้วก็ถูกแขวนไว้ที่สะพานงั้นเหรอ
I don't need an interpreter to know what this means.ฉันไม่จำเป็นต้องล่ามที่จะรู้ว่าสิ่ง นี้หมายความว่า
Look, when I was in Ethiopia, my interpreter tried to do something brave.ฟังนะ ตอนผมอยู่ที่เอธิโอเปีย ล่ามของผมได้ลองทำอะไรที่กล้าหาญดู
We know you left your interpreter in Ethiopia.เรารู้ว่าคุณทิ้งล่ามของคุณ ไว้ที่เอธิโอเปีย

-interpreter- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタープリタ;インタープリター[, inta-purita ; inta-purita-] (n) {comp} interpreter
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter
バイトコードインタープリタ[, baitoko-dointa-purita] (n) {comp} byte code interpreter
メタファイル解釈系[メタファイルかいしゃくけい, metafairu kaishakukei] (n) {comp} metafile interpreter
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] (n) {comp} interpreter (device)
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] (n) {comp} interpreter directive
通弁[つうべん, tsuuben] (n,vs) interpreter (in the Edo period)
通訳官[つうやくかん, tsuuyakukan] (n) official interpreter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter
メタファイル解釈系[めたファイルかいしゃくけい, meta fairu kaishakukei] metafile interpreter
穿孔翻訳機[せんこうほんやくき, senkouhonyakuki] interpreter (device)
翻訳解釈実行プログラム指示文[ほんやくかいしゃくじっこうプログラムしじぶん, honyakukaishakujikkou puroguramu shijibun] interpreter directive
転送穿孔翻訳機[てんそうせんこうほんやくき, tensousenkouhonyakuki] transfer interpreter

-interpreter- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเลงเปียโน[v. exp.] (banlēng pīa) EN: FR: interpréter un morceau au piano
อินเตอร์พรีเตอร์[n.] (intoēphrīto) EN: interpreter FR: interpréteur [m]
แก้ฝัน[v.] (kaēfan) EN: interpret dreams FR: interpréter un rêve
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phi) EN: misunderstand ; mistake ; make a mistake ; be mistaken FR: mal comprendre ; mal interpréter ; se méprendre
ล่าม[n.] (lām) EN: interpreter ; commentator ; translator FR: interprète [m]
นักแปล[n. exp.] (nak plaē) EN: translator ; interpreter FR: traducteur [m] ; traductrice [f] ; interprète [m]
แปล[v.] (plaē) EN: translate ; interprete ; render FR: traduire ; interpréter ; déchiffrer
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
สวมบทบาท[v. exp.] (suam botbāt) EN: act ; perform ; play ; impersonate ; portray ; take a role ; play a role FR: interpréter un rôle
ตีความ[v.] (tīkhwām) EN: interpret ; define ; explain ; construe FR: interpréter ; définir ; expliquer
ตีความข้อกฎหมาย[v. exp.] (tīkhwām khø) EN: interpret a law FR: interpréter une loi
ตัวแปลภาษา[n. exp.] (tūa plaē ph) EN: compiler ; interpreter FR: compilateur [m] ; interpréteur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -interpreter-
Back to top