ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interpolate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interpolate*, -interpolate-

interpolate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interpolate (vt.) แทรกคำลงในข้อความ Syn. insert
interpolate (vt.) พูดแทรก See also: พูดสอดขึ้นมา Syn. interpose, interrupt, interject Ops. continue, maintain
English-Thai: HOPE Dictionary
interpolate(อินเทอ'พะเลท) vt. แก้ไขข้อความโดยการสอดแทรก,สอดแทรกคำลงในข้อความ,สอดแทรก. vi. ทำการสอดแทรก., See also: interpolater,interpolator n. interpolative adj., Syn. interpose,insert
English-Thai: Nontri Dictionary
interpolate(vt) เพิ่มเติม,สอดแทรก,แก้ไข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doc said I should be able to interpolate the two sources of data and...ด็อกบอกว่า ผมควรจะผสมผสาน ข้อมูลสองแหล่งเข้าด้วยกัน และ...
Some of this imagery have been interpolated, but I was able to clean up the central image.บางส่วนของรูปถ่ายนี้ถูกหมึกพิมพ์บังเอาไว้ แต่ว่าฉันสามารถทำความสะอาดส่วนกลางของภาพได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interpolate
Back to top