ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intercom*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intercom, -intercom-

*intercom* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercom (n.) ระบบติดต่อสื่อสารระหว่าง 2 แห่ง See also: เครื่องติดต่อสื่อสารกัน, อินเตอร์คอม (คำเรียกสั้นๆ ของ intercommunication)
intercom system (n.) วิทยุติดต่อ Syn. walkie-talkie
intercommunicate (vi.) ติดต่อสื่อสารกัน See also: แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน, พูดคุยกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
intercom(อิน'เทอคอม) n. ดูintercommunication system
intercommunicate(อินเทอคะมิว'นิเคท) vi. เชื่อมสัมพันธ์กัน,ติดต่อกัน. vi. แลกเปลี่ยนข่าวสารกัน,แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน., See also: intercommunicability,intercommunicable adj. intercommunication n. intercommunicative adj. intercommunicator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
intercommunicate(vi) สื่อสารถึงกัน,ติดต่อถึงกัน,เชื่อมถึงกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทรศัพท์ติดต่อภายใน (n.) intercom
โทรศัพท์ภายใน (n.) intercom Syn. โทรศัพท์ติดต่อภายใน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, he was just a voice on an intercom and then he was on the radio.เมื่อวานนี้ท่านส่งเสียงมา ทางอินเตอร์คอมแล้วก็ทางวิทยุ
You the man on the intercom? No.คุณที่พูดอินเตอร์คอมเหรอ?
( over intercom ): You're both on with Jack Bauer.ต่อสายแจ็คให้ทั้ง2คนแล้วค่ะ
[voice over intercom] I went to her. That's all that happened.ผมได้ยินเด็กนั่น เรียกให้ช่วย
WILLS O VER INTERCOM: Better get in here. We got a situation.คุณควรจะเข้ามาดูนี่นะ มีเรื่องแล้วล่ะ
MAN [ON INTERCOM] : Master, are you Fred?- ลูกพี่เฟร็ดรึเปล่า?
WOMAN [OVER INTERCOM] :WOMAN [OVER INTERCOM] :
Can you hold on just a second? My intercom is ringing.ถือให้ผมสักแปปได้ใหม มีโทรสับทางไกลเข้ามา
To all the brave men and women who have volunteered-- [distant explosion] Okay, what was that? [intercom crackles]รวมไปถึงความกล้าหาญ ชาย และ หญิง มีใครอยากเป็นอาสาสมัคร-- โอเค , นั่นอะไร นี่ ยังก์ พูด ว่ามา ฐาน ถูกโจมตี
You'll be able to communicate with Dr. Brennan on our intercom system. All right, thank you.ติดต่อกับดร.เบรนเนนที่ระบบสื่อสารของเรา ขอบคุณ
That new doctor you hired, he hasn't buzzed the intercom for ages.หมอใหม่ที่คุณจ้างมาทำงาน, เขาไม่ได้กดออดมานานแล้วน่ะ
You might just go to the front door, talk to her through the intercom, and be done with it!ก็แค่ไปที่ประตู พูดกับเธอผ่านอินเตอร์คอม ก็แค่นั้น โฮ ไม่...

*intercom* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对讲机[duì jiǎng jī, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧ, 对讲机 / 對講機] intercom; walkie-talkie
对讲电话[duì jiǎng diàn huà, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 对讲电话 / 對講電話] intercom

*intercom* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インターコム[, inta-komu] (n) intercom; intercommunication system
インターフォン;インターホン[, inta-fon ; inta-hon] (n) intercom (wasei
テレビドアホン[, terebidoahon] (n) video intercom (wasei
ドアホン[, doahon] (n) (abbr) intercommunication system (wasei
交わし合う;交し合う[かわしあう, kawashiau] (v5u) to intercommunicate; to exchange (messages, vows, etc.)
弱電線[じゃくでんせん, jakudensen] (n) weak electrical current line (e.g. intercom)
相互通信[そうごつうしん, sougotsuushin] (n) intercommunication (usu. in telecomms contexts)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
相互通信[そうごつうしん, sougotsuushin] intercommunication

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intercom*
Back to top