ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walkie-talkie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walkie-talkie*, -walkie-talkie-

walkie-talkie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walkie-talkie (n.) เครื่องรับส่งวิทยุมือถือ Syn. field radio, two-way radio
English-Thai: HOPE Dictionary
walkie-talkie(วอล์ค'คีทอ'คี) n. เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุในเครื่องเดียวกันที่แบกหรือถือได้โดยคนเพียงคนเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get on that walkie-talkie and find out where Mulder is.หยิบ วอลค์กี้ทอลค์กี้ ขึ้นมา แล้วถามว่า Mulder อยู่ไหน
It only works one way, but that'll do fine. That is, until someone gets you an old walkie-talkie left over at the station.มันสื่อสารได้ทางเดียว แต่ก็พอใช้ได้นะ คืองี้ หนูใช้ตัวเก่าเป็นวิทยุตัวลูกได้
These walkie-talkie robbers certainly caught your lot on the hop.ไอ้โจรวิทยุสื่อสารพวกนี้ ทำให้พวกคุณหัวปั่นกันจริง ๆ
Let's get some copies of the... walkie-talkie tapes out to the news boys.ไปก็อปปี้เสียงจาก... เทปวิทยุสื่อสารออกมาให้เด็กทำข่าว
Authorities have released this recording of the walkie-talkie communications between the robbers of LloydВґs Bank in Marylebone in the hopes that their voices may be identified by members of the public...เจ้าหน้าที่กำลังเผยแพร่บันทึกวิทยุสื่อสาร การพูดคุยระหว่าง พวกโจรปล้นธนาคารลอยด์ในมาร์ลีโบน โดยหวังว่าเสียงของพวกมัน
Set your cellphone to walkie-talkie in case we get separated.เซ็ตมือถือเป็นวอร์คกี้-ทอร์คกี้ไว้ เผื่อเราโดนแยกไปคนละทาง
First walkie-talkie wristwatch -- 1936, Poland.เครื่องรับส่งวิทยุเครื่องแรก 1936 โปแลนด์
Walkie-talkie gang takes it all.กลุ่มโจรวิทยุสื่อสารถูกจับทั้งหมดแล้ว
Walkie-talkie gang takes it all...กลุ่มโจรวิทยุสื่อสารถูกจับทั้งหมดแล้ว...
You can use Bo's baby monitor as a walkie-talkie.งั้นหนูใช้มันกับของโบเหมือนวอล์กี้ทอล์กี้ก็ได้
I'm gonna use it as a walkie-talkie. What if it's catching a signal from them?ผมจะใช้มันเหมือนวอล์คกี้ทอล์กกี้ ถ้าเกิดเป็นสัญญาณจากพวกมันล่ะ
Like a complicated walkie-talkie.เหมือนวิทยุติดต่อแต่ซับซ้อนกว่า

walkie-talkie ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对讲机[duì jiǎng jī, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧ, 对讲机 / 對講機] intercom; walkie-talkie
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 报话机 / 報話機] walkie-talkie; portable radio transmitter
步话机[bù huà jī, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 步话机 / 步話機] walkie-talkie

walkie-talkie ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォーキートーキー[, uo-ki-to-ki-] (n) walkie-talkie

walkie-talkie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิทยุติดตามตัว[n.] (witthayutit) EN: walkie-talkie ; handheld VHF radio ; wireless pager FR:

walkie-talkie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Walkie-Talkie {n}walkie-talkie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walkie-talkie
Back to top