ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intercalate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intercalate*, -intercalate-

intercalate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercalate (vt.) สอด See also: สอดแทรก, แทรก, คั่น Syn. add, insert, interpolate
intercalate (vi.) สอด See also: สอดแทรก, แทรก, คั่น Syn. add, insert, interpolate Ops. extract

intercalate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิกมาส[n.] (athikamāt =) EN: leap-calendar month ; inter-calendar month ; intercalated month ; additional month FR:
อธิกสุรทิน[n.] (athikasurat) EN: the day added to February in a leap year ; day intercalated in February FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intercalate
Back to top