ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intently*, -intently-

intently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intently (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างมุ่งมั่น Syn. determinedly, steadfastly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งสายตา (v.) stare intently to gain attention See also: look intently to gain attention gaze
ตาไม่กระพริบ (adv.) intently See also: firmly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I was very, very impressed by how intently you tried to warn me.แต่ต้องขอบอกว่าประทับใจมาก กับความพยายามของเธอที่จะเตือนฉัน
What are you working on so intently over there?ทำอะไรอยู่หรอ หน้าเธอดูเครียดจัง
I'm listening intently.ผมกำลัง.. ตั้งใจฟังอยู่
Wait a minute. He had a dog? You're looking so intently.เดี๋ยวนะคะ เค้ามีหมาด้วยเหรอ

intently ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, 眈] gaze intently
一心一意[yī xīn yī yì, ㄧ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄧˋ, 一心一意] intently
逼视[bī shì, ㄅㄧ ㄕˋ, 逼视 / 逼視] look at from close-up; watch intently

intently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently
凝望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) looking intently
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)
直向きに聞く;ひたむきに聞く[ひたむきにきく, hitamukinikiku] (exp,v5k) to listen intently
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P)
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P)
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P)
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P)
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)

intently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
เพ่ง[v.] (pheng) EN: stare ; gaze ; gape ; gawk ; goggle ; gawp ; concentrate ; look intently ; contemplate FR: contempler ; observer ; regarder avec attention

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intently
Back to top