ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolt*, -revolt-

revolt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolt (vi.) ปฏิวัติ See also: กบฏ, จลาจล Syn. mutiny, rebel, resist
revolt (vi.) รังเกียจ See also: ขยะแขยง, จงเกลียดจงชัง Syn. disgust, repulse
revolt (n.) การปฏิวัติ See also: การกบฏ, จลาจล Syn. rebellion, revolution
revolt against (phrv.) คัดค้าน See also: ต่อต้าน Syn. mutiny against, rebel against
revolter (n.) กบฎ See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง Syn. rebel
revolter (n.) ผู้ก่อการกบฏ See also: ผู้ทรยศ, ผู้ก่อกบฏ Syn. mutineer
revolter (n.) นักปฏิวัติ See also: ผู้ปฏิวัติ
revolting (adj.) น่าตีตัวออกห่าง See also: น่ารังเกียจ Syn. disgusting, loathsome, repulsive
English-Thai: HOPE Dictionary
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel,mutiny,feel horror
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting
English-Thai: Nontri Dictionary
revolt(n) การกำเริบ,การกบฏ,การจลาจล
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revoltการก่อการกำเริบ, การลุกขึ้นต่อต้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กบฏ (v.) revolt See also: rebel Syn. ทรยศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On September 2, 1506, he was dethroned violently after a revolt by the nobles.พระองค์จึงมีนิสัยที่แปลก จนกระทั่งวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1506 เกิดการกบฎโดยขุนนางชั้นสูง พระองค์จึงถูกขับจากราชบัลลังก์
The ministry restricts their territories once... they are going to finish with a revolt in hands.กระทรวงจำกัดอาณาเขตพวกเขามากขึ้นๆ พวกเขาสามารถก่อจราจลได้เลยนะเนี่ย
You revolt first, and I'll follow.เธอทำก่อนสิ เดี๋ยวฉันตาม
Did you rise in revolt only to give up everything to King Daeso? !หรือว่าท่านก่อการกบฎเพียงเพื่อจะยกทุกอย่างเพื่อแดโซหรือ
So called as the God-Demon of child sacrifice who led a revolt of fellow demons against Heaven.งั้นก็เรียกได้ว่าเป็นเทพปิศาจแห่งการบูชายัญเด็ก ผู้ที่นำพาเหล่าปิศาจก่อกบฎต่อต้านสวรรค์
Hmm... remove Kim, embolden them to revolt and take over.และพวกเขาก็ต้องการให้คุณทั้งสองคน ไปที่นั่น กำจัดคิม ขจัดเสี้ยนหนามแล้วปฏิวัติ แล้วควบอำนาจ
With any luck, he's up to some revolting things.เขาก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่น่ารังเกียจ บางสวย เบื้องหลังลวดหนาม
Maybe they got sick of the view and revolted.ถ้าพวกแมลงป่วยขึ้นมาแล้วเกิดบ้าขึ้นมา
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ...
I don't fancy sleeping in someone else's revolting sweat.ฉันไม่ได้พิศวาสในการนอนบน คราบเหนียวๆ ของคนอื่น
The Oompa-Loompas ate nothing but green caterpillars, which tasted revolting.พวกอุมป้าลุมป้าไม่กินอะไรอย่างอื่นนอกจากหนอนผีเสื้อ ซึ่งรสแย่มาก
The President plans to use the storm troopers for the revolt.นาซีคงจะใช้พลทหารม้าในการก่อจราจล

revolt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农民起义[nóng mín qǐ yì, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄑㄧˇ ㄧˋ, 农民起义 / 農民起義] peasant revolt
反叛[fǎn pàn, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ, 反叛] rebel; revolt
造反[zào fǎn, ㄗㄠˋ ㄈㄢˇ, 造反] rebel; revolt
反抗[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, 反抗] revolt; resist
暴乱[bào luàn, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄢˋ, 暴乱 / 暴亂] riot; rebellion; revolt
起义[qǐ yì, ㄑㄧˇ ㄧˋ, 起义 / 起義] uprising; insurrection; revolt

revolt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion
農民一揆[のうみんいっき, noumin'ikki] (n) agrarian revolt or uprising
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
反乱(P);叛乱[はんらん, hanran] (n,vs,adj-no) insurrection; mutiny; rebellion; revolt; uprising; (P)
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
暴動[ぼうどう, boudou] (n,adj-no) insurrection; rebellion; revolt; riot; uprising; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
背反;悖反[はいはん, haihan] (n,vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy

revolt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
กบฏ[v.] (kabot) EN: revolt ; rebel ; mutiny ; overthrow ; stage a coup ; stage a putsch FR:
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: mutiny ; be insolent ; be intense ; insubordinate ; run wild ; take liberties ; be overconfident ; revolt FR: s'enhardir
การกบฏ[n.] (kān kabot) EN: treason ; high treason ; revolt FR:
การก่อการกำเริบ[n. exp.] (kān køkān k) EN: revolt FR: révolte [f] ; mutinerie [f]
การลุกขึ้นต่อต้าน[n. exp.] (kān luk khe) EN: revolt FR: résistance [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
ก่อการจลาจล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: rebel ; revolt FR: se rebeller ; se révolter
ก่อการจลาจลต่อรัฐบาล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: revolt against the government ; riot FR:
ก่อการกบฎ[v. exp.] (køkān kabot) EN: revolt ; attempt a coup d'état FR:
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform FR: se révolter ; renverser le pouvoir ; révolutionner
เป็นกบฎ[v.] (pen kabot) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel FR: se révolter ; se rebeller
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
การลุกขึ้นสู้[n. exp.] (kān luk khe) EN: FR: soulèvement [m] (fig.) ; révolte [m]
ขบถ[n.] (khabot) EN: FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ลุกขึ้นต่อต้าน[v. exp.] (luk kheun t) EN: FR: résister ; se révolter
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
ปฏิวัติ[n.] (patiwat) EN: revolution ; coup FR: révolte [f] ; révolution [f] ; coup d'État [m] ; putsch [m]
ปฏิวัติซ้อน[n. exp.] (patiwat søn) EN: FR: multiple révolte [f]
ปราบกบฎ[v. exp.] (prāp kabot) EN: put down a rebellion FR: mater une révolte
ปราบปรามการจลาจล[v. exp.] (prāpprām kā) EN: put down a riot ; suppress ariot ; quell a riot FR: mater une révolte

revolt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eklig {adj} | eklig riechen | eklig schmeckenrevolting | to smell revolting | to taste revolting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolt
Back to top