ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

innate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *innate*, -innate-

innate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
innate (adj.) โดยกำเนิด Syn. inborn, natural, inherent Ops. learned
innately (adv.) โดยกำเนิด See also: แต่กำเนิด Syn. naturally, inherently
English-Thai: HOPE Dictionary
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
English-Thai: Nontri Dictionary
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
innate๑. -สืบทอด (ทางกรรมพันธุ์)๒. -สันดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Innateเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ, สันดาน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, I've entered you both in the competition along with John,And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, ป้าใส่ชื่อคุณเข้าแข่งขัน ร่วมกับจอห์นด้วยนะ
Whether by innate character, or the oath you took to defend the Constitution, or the weight of history that falls upon you.ไม่ว่าส่วนตัวท่านจะคิดอย่างไร แต่ท่านปฏิญาณที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญ หรือให้ประวัติศาสตร์สูญหายไปเพราะท่าน
So confident of her innate royalty, she is completely unafraid to handle whatever disgusting creature...และเธอยังมีความมั่นใจอย่างธรรมชาติ เธอไม่เคยกลัวอะไรเลยสักนิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่หน้าขยะแขยง
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer
Shall I call it my innate instinct?เรียกว่าสัญชาติญาณแต่เกิดของฉันดีกว่า
Everything you think and feel, Chuck, even your innate reflexes have to change.ทุกอย่างที่เธอคิด รู้สึก ชัค แม้แต่ปฏิกิริยาตอบสนอง ก็ต้องไม่เหมือนเดิม
We all, I think, have some innate feeling that we understand time.เราทุกคนผมคิดว่า มีบางส่วนทำให้เกิดความ รู้สึกว่าเราเข้าใจเวลา
People have an innate curiosity to see things in order to confirm them.คนเรามีความสงสัยมาตั้งแต่เกิด ว่าต้องได้เห็น เพื่อจะที่จะเชื่อมัน
"Geiers have an innate ability to move through trees,"ความสามารถโดยกำเนิดของไกเออร์คือ เคลื่อนที่ทะลุต้นไม้ได้
She just always had this innate goodness.อแมนด้าแค่มีความดีโดยกำเนิดมาตลอด
And yet I have this innate need to protect them.และยังให้ผมต้องคอยปกป้องพวกเขา
It's not unusual for a talented witch to manifest four, even five innate gifts once she starts to flower.มันก็ไม่ประหลาดหรอก สำหรับแม่มดที่มีความสามารถ ที่แสดงให้เห็นซัก 4 หรือไม่ก็ 5 เป็นพรสวรรค์แต่กำเนิด

innate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, 本质 / 本質] essence; nature; innate character; intrinsic quality
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, 天赋 / 天賦] gift; innate skill
天资[tiān zī, ㄊㄧㄢ ㄗ, 天资 / 天資] innate talent; gift; flair; native resource; dowry
秉性[bǐng xìng, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 秉性] innate character; natural disposition; attitude
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, shu2 neng2 wu2 huo4, 人非生而知之者,熟能无惑 / 人非生而知之者,熟能無惑] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈)
先天[xiān tiān, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 先天] inborn; innate; natural
天生[tiān shēng, ㄊㄧㄢ ㄕㄥ, 天生] innate; natural
内在[nèi zài, ㄋㄟˋ ㄗㄞˋ, 内在 / 內在] intrinsic; innate

innate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先天[せんてん, senten] (n) inherent; innate
利根[りこん, rikon] (adj-na,n) (obsc) intelligence; cleverness; innate aptitude
善性[ぜんせい, zensei] (n) innate goodness of man
気稟[きひん, kihin] (n) innate character; temperament; disposition
生得[せいとく;しょうとく, seitoku ; shoutoku] (n) (1) one's nature or personality; (adj-no) (2) inherent; innate
生得観念[せいとくかんねん, seitokukannen] (n) innate idea; innate ideas
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P)
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn
羽状脈[うじょうみゃく, ujoumyaku] (n) pinnately venation
羽状複葉[うじょうふくよう, ujoufukuyou] (n) pinnate compound leaf
習得観念[しゅうとくかんねん, shuutokukannen] (n) (obsc) (See 生得観念) acquired idea (as opposed to innate); acquired ideas

innate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยกำเนิด[adj.] (dōi kamnoēt) EN: innate ; inborn FR:
มาแต่กำเนิด[adj.] (mā taē kamn) EN: inborn ; innate ; congenital FR: inné
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
แต่กำเนิด[adj.] (taē kamnoēt) EN: inborn ; innate ; congenital FR: inné ; congénital
ใบประกอบแบบขนนก[n. exp.] (bai prakøp ) EN: pinnately compound leaves FR:
ใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว[n. exp.] (bai prakøp ) EN: unipinnate compound leaf FR:
ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น[n. exp.] (bai prakøp ) EN: tripinnately compound leaf FR:
ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น[n. exp.] (bai prakøp ) EN: bipinnately compound leaf FR:
ก้านมะพร้าว[n.] (kānmaphrāo) EN: midrib of coconut ; midrib of a leaflet (of a coconut palm pinnate leaf) ; spine of a coconut palm leaflet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า innate
Back to top