ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inborn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inborn*, -inborn-

inborn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inborn (adj.) โดยกำเนิด See also: แต่แรกเกิด, แต่กำเนิด Syn. native, innate, inbred
English-Thai: Nontri Dictionary
inborn(adj) มีมาแต่กำเนิด,ตั้งแต่เกิด,โดยกำเนิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inbornเกิดแต่ในครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิสัย (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ
ลักษณะพิเศษ (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, นิสัย
สันดาน (n.) inborn trait Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe some kind of, uh, injury or inborn defect.บางทีอาจเป็นพวก เอ่อ.. อาจเป็นความเสียหาย หรือ สิ่งที่บกพร่องแต่กำเนิด

inborn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 受性] inborn (ability, defect)
良知良能[liáng zhī liáng néng, ㄌㄧㄤˊ ㄓ ㄌㄧㄤˊ ㄋㄥˊ, 良知良能] instinctive understanding, esp. of ethical issues (成语 saw); untrained, but with an inborn sense of right and wrong; innate moral sense
获得性[huò dé xìng, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 获得性 / 獲得性] acquired (i.e. not inborn)
先天[xiān tiān, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ, 先天] inborn; innate; natural
天性[tiān xìng, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˋ, 天性] inborn

inborn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
生得的[せいとくてき, seitokuteki] (adj-na) innate; inherent; natural; inborn
真性[しんせい, shinsei] (n) (1) inborn nature; (adj-no) (2) genuine; intrinsic; essential
先天的[せんてんてき, sententeki] (adj-na,n) a priori; inborn; innate; inherent; congenital; hereditary; (P)

inborn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยกำเนิด[adj.] (dōi kamnoēt) EN: innate ; inborn FR:
โดยสันดาน[adj.] (dōi sandān) EN: inborn FR: inné
มาแต่กำเนิด[adj.] (mā taē kamn) EN: inborn ; innate ; congenital FR: inné
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
แต่กำเนิด[adj.] (taē kamnoēt) EN: inborn ; innate ; congenital FR: inné ; congénital

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inborn
Back to top