ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infuse*, -infuse-

infuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infuse (vt.) แช่ See also: ใส่, เทใส่ Syn. instill
infuse (vt.) ทำให้มีความรู้สึกบางอย่าง See also: มีผลต่อ, บันดาลให้เกิด Syn. inspire, introduce
infuse into (phrv.) ซึมซาบ See also: แผ่ซ่าน, กระจาย Syn. inspire in
infuse with (phrv.) ทำให้ซึมซาบด้วย See also: ทำให้แผ่ซ่านด้วย Syn. inspire with
English-Thai: HOPE Dictionary
infuse(อินฟิวซ') vt. กรอกใส่,ใส่,ฉีด,ซึมซาบ,แช่,ชง,เทลงใน. vi. ผ่านกระบวนการแช่,ชง., See also: infuser n. infusive adj., Syn. imbue
English-Thai: Nontri Dictionary
infuse(vt) เทใส่,ซึม,ฉีด,แช่น้ำ,แต่งกลิ่น,ละลาย,แพร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless you care to infuse your story with a more tawdry level of detail?ยังดี ที่นายยังคิดจะเพิ่มสีสัน ลงในชีวิตที่เรียบง่ายซะมั่ง
So to bring it back to life, you have to infuse it in boiling water.การจะทำให้มันฟื้นสภาพ เธอจะต้องผสมลงใน.. น้ำเดือด
They'd stolen my spirit... and infused me with joy, like a May day breaking.พวกนางขโมยหัวใจ และความซาบซ่านด้วยความร่าเริง เหมือนเป็นวันแรงงาน
If we're built from spirals, while living in a giant spiral, then everything we do is infused with the spiral.ถ้าเราถูกสร้างขึ้นมาจากเกลียวก้นหอยจริง เมื่ออยู่ในเกลียวมหึมา ทุกสิ่งที่เรากระทำ จะมีผลต่อเกลียวก้นหอยทั้งระบบ
What is it with you rich people and your herb-infused juices?ทำไมพวกคนรวยชอบน้ำสมุนไพรนักนะ
The air was... infused with the unique smell of a snowy day in a city, and was cold.อากาศ... เต็มไปด้วยกลิ่นของวันที่หิมะตกในเมือง และก็หนาว
Let's throw in an I.O. and put the blood in the rapid infuser. These are pretty clean amputations.นี่เป็นรอยตัดที่สะอาดมากนะ เราต่อแขนใหม่ได้
Drug-infused mystical awakenings, guided by your father, aren't exactly something you can forget.การถูกให้ยา ทำให้ตื่นตัว อย่างแปลกประหลาด แนะนำมาโดยพ่อของคุณ ไม่ใช่บางสิ่งตรงๆ ที่คุณจะลืมมันได้
Get another unit on the rapid infuser.หาอีกตัวสิที่ ทำให้เลือดไหลพุ่ง
Warm blood bisque infused with rose petals.เลือดอุ่นๆโรยด้วยกลีบดอกกุหลาบ
Let the fire of the Holy Spirit descend, that this being may be awakened in the world beyond the life of this earth and infused with the power of the Holy Spirit.เพลิงจากพระจิตจงลุกโชติช่วง\ เพื่อนำพาให้ดวงวิญญาณ ให้หลุดพ้นจากโลกนี้ และไปสู่โลกหน้า และหลอมรวมเป็นหนึ่งกับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
Co2 infuser now!ใช้เครื่องช่วยหายใจ เดี๋ยวนี้

infuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煎じる[せんじる, senjiru] (v1,vt) to boil; to decoct; to infuse
煎ずる[せんずる, senzuru] (vz,vt) to boil; to decoct; to infuse
注ぎ込む(P);つぎ込む[つぎこむ, tsugikomu] (v5m,vt) to invest in; to sink money into; to put into; to lay out (funds); to inject; to impregnate; to infuse; to instill; to implant; to imbue; to focus (attention, efforts); (P)

infuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชง[v.] (chong) EN: brew ; make tea ; make coffee ; infuse ; steep FR: préparer une boisson ; préparer le café ; infuser
ดอง[v.] (døng) EN: infuse ; soak ; immerse ; steep FR: mariner ; infuser ; macérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infuse
Back to top