ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infraction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infraction*, -infraction-

infraction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infraction (n.) การกระทำผิดกฎหมาย See also: การกระทำผิดสัญญา Syn. infringement, violation, transgression
English-Thai: HOPE Dictionary
infraction(อินแฟรค'เชิน) n. การทำให้แตก,การละเมิด,การฝ่าฝืน, Syn. violation
English-Thai: Nontri Dictionary
infraction(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infractionรอยร้าวของกระดูกที่เป็นโรคในภาพรังสี, การแตกของกระดูก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because then the client would have committed... a regulatory infraction as opposed to a dangerous crime.เพราะลูกความอาจกระทำผิด เพียงแค่ละเมิดสัญญาหรือไม่ได้ก่อคดีที่เป็นอันตรายนัก
Why don't we just agree to overlook this slight lease infraction before I call your husband and let him know about his wife's little cleaning fetish.ทำไมเราไม่ทำข้อตกลงกัน ที่จะมองข้ามเรื่องผิดข้อตกลงเล็กๆน้อยๆนี่ไป ก่อนที่ผมจะโทรหาสามีคุณแล้วบอกเรื่องทั้งหมด
Sir, within the last hour, there has been a massive infraction on Supermax M.S. One.ท่านครับ ในชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง บนยานMS One
My mother made every infraction disappear with the wave of her checkbook.- แม่ฉันทำให้ทุกความผิดนั่นหายไป ด้วยอำนาจสมุดเช็คของแม่
You make it sound like a traffic infraction.เธอพูดอย่างกับว่าเป็นการฝ่าฝืนกฏจราจร
I'll be in touch regarding your various infractions.ฉันจะไปหาเพราะการละเมิดหลายครั้งของพวกคุณ
Three infractions of any kind, and your employment is terminated.ทำผิดใดๆถึงสามครั้ง การจ้างงานของผู้นั้นจะสิ้นสุด
First a break-time infraction, now frolicking on the golf course.เริ่มจากพักก่อนเวลา ตามมาด้วยแอบเข้ามาเล่นในสนามกอล์ฟ
Who've had infractions like malpractice suits.ที่เคยทำผิด เช่นถูกฟ้องร้องเรื่องการรักษาผิดพลาด
As such, he bears responsibility for all your infractions and must pay all fines.ว่าเขาต้องรับผิดชอบการละเมิด และจ่ายค่าปรับทั้งหมดของคุณ
Combining those two pools, I am swimming in criminal infractions. All right.รวมสระว่ายน้ำทั้งสองแห่ง เขาลงว่ายน้ำโดยละเมิดทางอาญา
And based on protocol, with these infractions, she should be demoted... to garbage.ถ้าดูตามระเบียบการ ฝ่าฝืนกฎมากขนาดนี้ เธอต้องถูกลดขั้น ..

infraction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
背反行為[はいはんこうい, haihankoui] (n) act of disobedience (betrayal); violation; breach; infraction; infringement

infraction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; offense (Am.) ; transgression ; infringement ; misdemeanor FR: transgression [f] ; infraction [f]
การฝ่าฝืน[n.] (kān fāfeūn) EN: breach ; disobedience ; contravention ; violation ; infringement ; infraction FR: infraction [f] ; violation [f]
การฝ่าฝืนกฎจราจร[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: FR: infraction au code de la route [f] ; infraction de roulage [f] (Belg.)
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: breach of rule FR: infraction à la règle [f]
การฝ่าฝืนกฎหมาย[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: infraction FR:
การละเมิด[n. exp.] (kān lamoēt) EN: disobedience ; tort ; infraction ; violation FR: violation [f] ; non-respect [m]
คดีอุกฉกรรจ์[n. exp.] (khadī ukcha) EN: serious offence ; felony FR: infraction sérieuse [f]
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: offence ; offense (Am.) ; delict FR: délit [m] ; forfait [m] ; infraction [f]
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:
กระทำผิดอาญา[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction
กระทำผิดกฎหมาย[v. exp.] (kratham phi) EN: break the law ; infract a law ; infringe a law ; break (the rule) ; commit an offence ; violate ; offend FR: violer la loi ; commettre une infraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infraction
Back to top