ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overblown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overblown*, -overblown-

overblown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overblown (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ overblow
English-Thai: HOPE Dictionary
overblown(โอ'เวอะโบลน) adj. มากเกินไป,พองเกินไป,โอ้อวด,. (ดอกไม้) บานเกินไป-v. กิริยาช่อง 3 ของ overblow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Seungsuk's the only blemish on his overblown ego.ซึง ซุก นะเป็นศัตรู กับอีโก้ของเค้าเลยล่ะ
Rampant narcissism, delusions of grandeur, paranoia from overblown sense of self.ความลุ่มหลงตัวเอง หลงละเมอกับความยิ่งใหญ่ หวาดระแวงจากความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเอง
Overblown, because all I basically said wasตีตนไปก่อนไข้ เพราะว่าทั้งหมด ผมพูดตามทั่วๆไปโดยพื้นฐาน
Was equally overblown.was equally overblown.

overblown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overblown
Back to top